Þükrü Sözen'in Doðum Günü

Akdeniz Haber - - Gundem -

Kullarýn baþýna her zaman bir þeylerin geleceði ise kaçýnýlmaz bir gerçektir. Bu anlamda Kasýrga Operasyonu adý verilen bir dosya kapsamýnda önce göz altýna alýnan,ardýndan tutuklanarak bir müddet Antalya Cezaevinde,uzun sürede Ýzmir Cezaevinde yatarak 16 ay özgürlüðünden,ailesinden,çok sevdiði doðup,büyüdüðü kent Manavgat'tan ve yüreðini ortaya koyarak Manavgat'a hizmet için belediye baþkaný aday olduktan sonra halkýn büyük desteði ile belediye baþkaný seçilen Þükrü Sözen geçtiðimiz yýl 29 Eylül 2011 tarihinde tahliye olarak ilk iþi Ýzmir'den Manavgat'a koþa koþa gelen Þükrü Sözen'in bugün bence doðum günü.. Doðduðun gün önemli deðil.. Yeniden hayata merhaba dediðin gün önemli. Tüm puþtluklara.. Düþmanlýklara. Seni yýkmak için elbirliði ile hareket edenlere karþýn direndiðin.. Özgürlüðünün elinden alýnýp, çoluk çocuðuna kavuþtuðun gün önemlidir. Pes etmeden..Sýfýrdan yeniden yaþama merhaba dediðin gün insanýn doðum günüdür. Nitekim geçtiðimiz yýl 29 Eylül 2011 tarihi Þükrü Sözen için yeniden yaþama merhaba dediði çok önemli gündür. Dost'a..Düþman'a inat ayakta durduðunu ispatladýðýn gün insanýn doðum günüdür. Doðduðun gün yaþamýn inceliklerini. Puþtluklarýný, düþmanlýklarýný. Mücadeleyi bilemezsin. Saf ve tertemiz çocuk yüreðinle dünya'ya geldiðinde temiz bir ortamda sanýrsýn kendini. Yaþ ilerledikçe birçok zorluklarla karþýlaþýr, zaman içinde alýþýrsýn. Önemli olan pes etmemektir. Pes ettiðin gün bitersin. Hapishanelere güneþ doðmaz, önemli, olan insanýn içeride iken kendi güneþini yaþatmasýdýr. Þükrü Sözen'de öyle yaptý..Güneþini söndürmeden 16 ay direndi. Çýkar, çýkmazda Manavgat'a verdiði sözleri yerine getirmek için kollarý sývadý. Bugün gecegündüz çalýþarak elinden gelen gayret ve çaba ile mücadelesini, sürdürüyor. Bugün 29 Eylül 2012.. Þükrü Sözen'in ikinci baharý. Yeni yaþý… Sýfýrdan yeniden kollarý sývadýðý gün.. Doðum günün kutlu olsun baþkaným. Yolun daim açýk olsun ,baþarýlarýn devamý için Allah seni mahcup etmesin

kardeþim..

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.