Bayramda þarkýcý bombardýmaný

Akdeniz Haber - - Gundem -

Ferhat Göçer urbanurban Bayramý'naBayramý'na sayýlýsayýlý güngün kalakala beþbeþ yýldýzlýyýldýzlý otelleroteller konserkonser programlarýnýprogramlarýný belir-belirlemeyelemeye baþladý.baþladý. YazYaz sezonundasezonunda yabancýyabancý turistlerinturistlerin ilgiilgi odaðýodaðý olanolan oteller,oteller, bayramlardabayramlarda dada yerliyerli turist-turistlerileri konserlerlekonserlerle cezbetmeyecezbetmeye çalýþýy-çalýþýyor.or. Göynük'teGöynük'te bulunanbulunan RixosRixos SungateSungate Otel'deOtel'de 2626 EkimEkim gecesigecesi FerhatFerhat Göçer,Göçer, 2828 EkimEkim gecesigecesi FahirFahir AtakoðluAtakoðlu eþliðindeeþliðinde SezenSezen AksuAksu sah-sahneyeneye çýkýyor.çýkýyor. ÝkiÝki ünlüünlü ismiismi kurbankurban bayramýndabayramýnda müþterileriylemüþterileriyle buluþtu-buluþturacakracak olanolan RixosRixos Sungate'inSungate'in enen büyükbüyük rakibirakibi iseise MardanMardan PalacePalace Otel.Otel. MardanMardan PalecePalece Otel'deOtel'de iseise 2626 EkimEkim gecesigecesi VolkanVolkan KonakKonak sahneyesahneye çýkýyor.çýkýyor. 2828 EkimEkim gecesigecesi dede EbruEbru GündeþGündeþ hayranlarýylahayranlarýyla buluþacak.buluþacak. HerHer ikiiki otelinotelin dede 4.54.5 günlükgünlük KurbanKurban BayramýBayramý tatiltatil konserlerikonserleri içiniçin aynýayný günügünü seçmesi,seçmesi, AntalyalýlarýAntalyalýlarý dada heyecanlandýrdý.heyecanlandýrdý. FerhatFerhat Göçer,Göçer, SezenSezen Aksu,Aksu, VolkanVolkan KonakKonak veve EbruEbru GündeþGündeþ konserlerikonserleri arasýndaarasýnda tercihtercih yapmakyapmak zorundazorunda kalacakkalacak olanolan tatil-tatilciler,ciler, sevdiklerisevdikleri þarkýcýlaraþarkýcýlara göregöre otelotel tatiltatil programýnýprogramýný deðerlendirecek.deðerlendirecek. Sezen Aksu Volkan Konak

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.