Güreþler yarýn

Manavgat Belediyesi tarafýndan düzenlenen Manavgat 1'nci Yaðlý Güreþleri yarýn yapýlacak. Belediye Baþkaný Þükrü Sözen güreþlere vatandaþlarý davet etti

Akdeniz Haber - - Il Sayfa -

Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen yarýn düzenlenecek olan 1'nci Manavgat yaðlý güreþleri için bütün hazýrlýklarý tek tek inceliyor. Güreþlerin eksiksiz bir þekilde yapýlmasý için en ince detaylarý

bile kontrol eden Baþkan Sözen, Manavgat'a ve Manavgatlýya yakýþýr bir þekilde güreþleri gerçekleþtirmek amacýnda olduk

larýný söyledi

Manavgat'ta yarýn baþpehlivanlarýn büyük kapýþmasý yaþanacak. Manavgat Belediyesi'nin düzenlediði Manavgat 1'nci Yaðlý Güreþleri'nde tarihi Kýrkpýnar ve Elmalý güreþlerinde baþpehlivanlýk için mücadele eden Ali Gürbüz, Mehmet Yeþil Yeþil, Osman Aynur, Mustafa Kemal Karaboða, Serhat Gökmen, Mehmet Selvi, Hüseyin Çetin, Hasan Gündoðdu, Ýsmail Koç, Hüseyin Demir, Salih Torun, Ali Altýn, Recep Kara, Þaban Yýlmaz, Gökhan Arýcý, Güngör Ekin, Fatih Atlý kapýþacak.

Manavgat Belediye Baþkaný Þükrü Sözen, yarýn yapýlacak olan yaðlý güreþlere bütün vatandaþlarý davet ederek; "Türk toplumu duygusal geçmiþine sahip çýkan bir toplumdur. Bu deðerlerimizin içinde de tarihimizden gelen spor faaliyetlerimizden yaðlý pehlivan güreþleri vardýr. Manavgat Belediyesi olarak bu sene 1'ncisini düzenlediðimiz yaðlý pehlivan güreþlerinde bütün vatandaþlarýmýzý pehlivanlarý seyretmeye, onlarýn mücadelelerinin izlemeye davet ediyorum" dedi.

Manavgat Belediyesi tarafýndan düzenlenen güreþlere CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun da izleyeceði öðrenildi. Yarýn sadece güreþleri izlemek için Manavgat'a gelecek olan Kýlýçdaroðlu, sabah 09:40'da Ankara'dan hareket edecek. Kýlýçdaroðlu, saat. 12:00'de Manavgat'a gelecek ve güreþleri izledikten sonra saat 15:40 uçaðýyla Ankara'ya geriye dönecek. Kýlýçdaroðlu'nun katýlacaðý güreþleri izlemek için CHP'li çok sayýda milletvekili belediye baþkaný ve üst düzey yöneticinin Manavgat'a gelmesi bekleniyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.