Polisten araçlara hýrsýzlýk uyarýsý

Akdeniz Haber - - Il Sayfa -

Manavgat Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði tarafýndan, halkýn bilincini artýrmak ve oto hýrsýzlýðýnýn önüne geçmek amacýyla, araçlara uyarý amaçlý ceza makbuzu daðýttý.

Konu ile ilgili olarak Ýlçe Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamada, "Manavgat Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði tarafýndan Güvenli Sokaklar, Gülen Yüzler projesi kapsamýnda Manavgat Ýlçe merkezinde meydana gelen otodan hýrsýzlýk olaylarýný önlemek amacýyla üzerinde 'Bu bir ceza makbuzu deðildir sadece uyarýdýr eþyalarýnýz sizin için deðerli olmayabilir ama bizim için çok deðerli lütfen aracýnýzýn içerisinde kýymetli eþyalarýnýzý býrakmayýnýz' ibareli Þaka Ceza Makbuzu uygulamasýna baþlanýlmýþ olup, alýþveriþ merkezleri civarý, restaurant civarlarý, halý saha civarlarýnda otolar içinde deðerli eþya býrakýlan, camlarý açýk bulunan. Kapýlarý açýk olan, kontak anahtarý üzerinde unutulan araçlar üzerinde uygulamaya baþlanmýþtýr" denildi.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.