En büyük sorun yetiþmiþ personel sorunu

Akdeniz Haber - - Il Sayfa -

Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi, bugüne kadar yapýlan çalýþtaylarda bedensel engelli, görme, iþitme ve diðer engelli guruplarý için ayrý ayrý ortez protez konusundaki sýkýntýlarý, ihtiyaçlarý, beklentileri, önerileri aldýklarýný ve bu önerileri hýzlý bir þekilde hayata geçirmek için çalýþmalara baþlayacaklarýný kaydetti.

GENEL Müdürü Dr. Aylin Çiftçi, bugüne kadar yapýlan çalýþtaylarda bedensel engelli, görme, iþitme ve diðer engelli guruplarý için ayrý ayrý ortez protez konusundaki sýkýntýlarý, ihtiyaçlarý, beklentileri, önerileri aldýklarýný ve bu önerileri hýzlý bir þekilde hayata geçirmek için çalýþmalara baþlayacaklarýný kaydetti. Ankara Üniversitesi Örsem Tesisleri'nde devam eden 8. Ulusal Protez - Ortez Kongresi'ne katýlan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Özürlü ve Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi çalýþtaylarda ele alanýna konularýn sonuçlarýný kanunlara ve yönetmeliklere dönüþtüreceklerini söyledi. Sorunlarý, rehabilitasyon merkezleri, ortez protez üreticileri, hastanelerden oluþan hizmet saðlayýcýlarý boyutu, karar merciinde olan devlet çalýþanlarý, hasta, hasta yakýnlarý boyutu olmak üzere 4 boyutta ele aldýklarýný ifade eden Dr. Aylin Çiftçi, hizmet saðlayýcýlarý açýsýndan en büyük sorunun yetiþmiþ personel sorunu olduðunu söyledi. Dr. Çiftçi, "Bu konu ile ilgili acilen önce üniversitelerde ama belki daha pratik olabilecek meslek liselerinde çözüme gitmemiz gerekiyor. Bununla ilgili Aile Bakanlýðýmýz ile YÖK Baþkanlýðý arasýnda üniversitelerin baþýnda bulunan bunu özellikle yabancý misafirlerimiz için açýyorum. Baþýnda bulunan Yök baþkanýmýzla yaptýðýmýz bir protokol kapsamýnda bir madde olarak ekledik. Türkiye'de ihtiyaç duyulan özellikle engellilik ve yaþlýlýk ile ilgili meslek dallarýnda uzmanlarýn yetiþmesi konusunda bölümlerin açýlmasý bu bölümler açýlana kadar sertifika programlarýnýn oluþturulmasý, hatta bunlarýn müfredatlarýnýn eðitim içeriklerinin belirlenmesi üzerine. Bu protokolden sonra Yök baþkanlýðýmýz çalýþmalara baþladý. Birkaç üniversitede þu anda yaþlý bakýmý konusunda, personel yetiþmeye baþladý. Hatta bu sene ilk mezunlarýný veriyorlar" dedi. Dr. Çiftçi bu bölümlerden mezun olanlarýn devlet sektöründeki bakým merkezlerinde çalýþabileceklerini sözlerine ekledi.

Dr. Aylin Çiftçi

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.