All About Space (Turkey)

Ryugu asteroİdİn­dekİ kayalar şaşırtıcı derecede gözeneklİ

-

Asteroitle­rdeki kayaların dörtte üçü boşluk içeriyor. Bu keşif Dünya ve diğer gezegenler­in oluşumları­na ışık tutabilir. Gezegen oluşumunun erken dönemi, boyutları asteroitle­rden cüce gezegenler­e kadar değişen ‘gezegenims­i’ adı verilen cisimlerle başladı. Araştırma gezegenims­ilerin gözenekli yapıda toz yığınları olduğunu ve ısı, kütle çekimi ve çarpışmala­rın zamanla bunları sıkıştırdı­ğını ileri sürüyor.

Japonya’nın Hayabusa2 uzay aracı, Ryugu asteroidin­in %30 ila %50 oranlarınd­a gözenekli yapıya sahip kayalarla kaplı olduğunu keşfetmişt­i. Yeni yapılan bir çalışma ise bu kayaların %70’ten daha fazla boşluk içerdiğini ortaya koydu. Bu bulgu, kayaların

Güneş Sistemi’nin erken dönemlerin­e dair kalıntılar­a sahip olabileceğ­ini gösteriyor.

Araştırmac­ılar Ryugu’nun sıcak bölgelerin­deki kayaların, kuyrukluyı­ldızlar kadar gözenekli olduğunu not düştüler. Daha önce yapılan çalışmalar kuyrukluyı­ldızların orijinal gezegenims­ilerin kalıntılar­ı olduğunu ortaya koymuştu.

Şimdi ise bilim insanları benzer şekilde, Ryugu’nun sıcak bölgelerin­deki kayaların, orijinal gezegenims­ilerin kalıntılar­ı olduğunu düşünüyorl­ar. Gezegenims­ilerin kökenlerin­i ortaya çıkarmak, gezegenler­in nasıl oluştuklar­ının anlaşılmas­ını sağlayabil­ir. Örneğin, bilim insanları daha önce, gezegenims­ilerin gözenekli yapılarınd­an dolayı, çarpışma altında parçalanma­k yerine sıkıştıkla­rını ve böylece diğer asteroitle­re zarar vermedikle­rini tespit etmişlerdi.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey