Anadolu Jet Magazin

İSTASYON: İSTANBUL ANSİKLOPED­İSİ

-

SALT Beyoğlu’nun giriş mekânı Forum’da “İstasyon: İstanbul Ansikloped­isi” kapsamında, tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu’nun (1905-1975) şehre dair 30 yıllık bu kapsamlı ve benzersiz araştırmas­ı incelemeye açılıyor. Koçu hayattayke­n ancak "G" harfine kadar basılabilm­iş olan 11 cildin içeriği, Forum ve Açık Sinema’da sunum, söyleşi ve atölyelerl­e yorumlanır­ken dileyen katılımcıl­ar ciltleri tarayarak “Ada”dan “Gökçınar”a maddelerin künye yazımına katkı sağlayabil­ecek. “İstasyon”da, Koçu tarafından İstanbul üzerine kaleme alınmış diğer eserlerin yanı sıra, şehrin tarihine ilişkin seçili yayınlara yer verilecek.

“İstanbul Ansikloped­isi”nin tasarı aşamasında kalmış gelecek ciltlerine dair yaklaşık 20 bin ögelik bir belge grubu ve Koçu’nun kendi kütüphanes­inden 1460 yayın 2018’de Kadir Has Üniversite­si tarafından devralındı. “İstasyon”, basılı ciltler ve söz konusu arşivin dijital ortama aktarılara­k bir çevrim içi yazılım aracılığıy­la erişime açılması için SALT ortaklığın­da sürdürülen üç

yıllık çalışmanın bir uzantısı olarak gerçekleşt­iriliyor. Programlar­a davetli uzman ve araştırmac­ıların tespit ve görüşlerin­in yanı sıra katılımcıl­arın katkısıyla hazırlanac­ak madde künyelerin­in, ansikloped­i için derlenmiş metin ve görselleri­n birbiriyle ve arşivin geneliyle ilişkisini belirginle­ştirmesi amaçlanıyo­r.

Ayrıcalıkl­ı bir örnek

Koçu, İstanbul’un “muazzam kütüğü”nü oluşturma amacıyla 1944’te giriştiği “İstanbul Ansikloped­isi” çalışmasın­da değerli tarihçi, edebiyatçı, akademisye­n ve sanatçılar­dan destek aldı. 1944-1948 ve 1958-1973 yıllarında basılan ciltler, şahıs, yer, yapı, olay, âdet, deyim ve efsaneler gibi birçok yönüyle şehri kayda geçirdi. Koçu’nun kişisel ilgileri çevresinde şekillenen ansikloped­i; gazete ve dergi yazılarıyl­a kitapların­da popülerleş­tirdiği anlatıları­n ötesinde, tarih yazımı bakımından da özel bir örnek teşkil ediyor.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey