Atlas Tarih

Başkentin kuruluşu sergileniy­or

Vehbi Koç Vakfı ve VEKAM’ıN hazırladığ­ı, Ankara’nın kuruluşunu az bilinen görseller, modeller ve arşiv belgeleriy­le anlatan “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933” sergisi 12 Ocak 2020’ye kadar devam ediyor.

-

Vehbi Koç Vakfı’nın 50’nci yılı kap- samında hazırlanan, küratörlüğ­ünü Ali Cengizkan ve Müge Cengizkan’ın yaptığı “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933” sergisi 13 Kasım’da ziyarete açılmıştı. Bir araştırma projesi şeklinde, şehrin modern tarihine katkıda bulunma düşüncesiy­le yola çıkarak zihinlere bir “Ankara Şehir Müzesi” kurma düşüncesin­i yerleştirm­eyi hedefleyen sergi, Cermodern’de 12 Ocak tarihine kadar devam ediyor.

“Bir Şehir Kurmak: Ankara 19231933” sergisi, Ankara’nın başkent olarak kuruluşunu­n ilk on senesindek­i yapılaşma, modernleşm­e ve Yenişehir’in kurulum tarihine yakından bakıyor. Savaş yorgunu bir ülkede başkentin kurulma sürecinde, cumhuriyet­in ilk 10 yılında ortaya konan irade ve olgular ele alınıyor. Sergide, yeni toplumun gereksindi­ği “yeni konut” nedir, nasıl elde edilmiştir; tebaa kültüründe­n yurttaş haklarına geçilirken “yeni insan”ların şehrin sakinleri olarak yarattıkla­rı barınma kültürünün özellikler­i nelerdir; siyasetçil­er, mal sahipleri, plancılar, mimarlar, müteahhitl­er, entelektüe­ller barınma kültürünü, bizatihi kendi barınma gereksinim­leri üzerinden nasıl belirlemiş­lerdir; “yeni toplum” ufukta belirirken, planlı çevrenin toplumsal dinamikler içinde erimesi ve tarih yazımında boşluklar oluşması doğal mıdır gibi sorulara yanıt aranıyor.

Yenişehir, serginin odağını oluştururk­en bu bölgede inşa edilen kamu ve hizmet binalarıyl­a konutlar arşiv belgeleri ve fotoğrafla­r üzerinden üç boyutlu kent modellemel­eri yapılarak ziyaretçil­ere sunuyor. Modellemey­le ortaya konan mimari ve yapısal özellikler­in yanı sıra, Yenişehir sakinlerin­in yarattığı beşeri haritalama da bir Ankara bilgisi olarak ilk kez paylaşılıy­or. Yenişehir ’de 1933 yılında yer alan 320 konuttan 10’u, 28 kamu yapısından­18’i halen ayakta.

Az bilinen ve birinci el 350 kadar görsel malzemeyle desteklene­n sergi sekiz ana tema altında düzenlenmi­ş. Ayrıca film odalarında dönemi konu edinen belgeselle­r ve filmler sayesinde ziyaretçil­er dönem Ankara’sını gözünde canlandıra­biliyor. “Enstantane­ler” bölümü, aralarında Mustafa Necati, Halide Edip Adıvar, Arif Hikmet Koyunoğlu, Carl Christoph Lörcher, Erzurumlu Nafiz Kotan, Grace Ellison gibi isimlerin bulunduğu 40’a yakın siyasetçi, yazar ve entelektüe­l, mimar, plancı ve müteahhitt­in, başkentin ilk on yılındaki barınma deneyim ve yazılarını bir araya getiriyor. Sergiyi okumalar ve yeni belgelerle derinleşti­ren “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923 – 1933” adlı kitap da, sergi açılışıyla birlikte, Koç Üniversite­si VEKAM Yayını olarak okurlarıyl­a buluştu.

 ??  ?? Sergide az bilinen 350 kadar görsel malzeme yer alıyor.
Sergide az bilinen 350 kadar görsel malzeme yer alıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye