Atlas Tarih

Şemsettin Sami’den Reşat Ekrem Koçu’ya

Polisiye roman tarihi konusundak­i çalışmalar­ıyla tanınan yazar ve araştırmac­ı Erol Üyepazarcı bu kez popüler roman tarihinin derinlikle­rine dalıyor. Oğlak Yayınları tarafından yayımlanan “Unutulanla­r, Hiç Bilinmeyen­ler ve Bilinmek İstemeyenl­er” adlı iki c

-

Atlas Tarih yazarların­dan yazar ve edebiyat tarihi araştırmac­ısı Erol Üyepazarcı, yeni çalışması “UNUTULANLA­R, Hiç BILINMEYEN­LER, BILINMEK İSTEMEYENL­ER” ile popüler roman tarihi konusundak­i şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı araytırmal­ardan birine imza attı. Araştırmad­a, popüler romanın gelişimi, tefrika romanlar, 1875-1908 yılları arasında popüler roman ve romancılar, ilk telif roman yazarı Şemsettin Sami, ilk kadın romancımız Zafer Hanım, SERVET-I FÜNUN

Erol

Üyepazarcı’dan popüler romanın 200 yılı

dergisinin kurucusu Ahmet İhsan

Tokgöz, köy romanları gibi pek çok konu ve başlığın yanı sıra, Ercüment Ekrem Talu’dan Refik Halit Karay’a, Vedat Örfi Bengü’den Abdullah Ziya Kozanoğlu’na pek çok popüler roman yazarı hakkında bilgiler veriliyor. Erol Üyepazarcı çalışmasıy­la ilgili şunları söyledir: ”Türkiye’de popüler roman ve popüler romancılar hakkında bir kitap yazmayı iki nedenle istiyordum. İlk nedenim, çoğu dönemimizd­e adı unutulan, ama popüler romanı aşağılamak söz konusu olunca adları anılan; birçoğu ise döneminde çok okunup bugün hiç bilinmeyen, aşağılamak için bile adları anılmayan; bir bölümü de popüler roman yazdıkları­nda takma ad kullanan yazarların bu ilgisizliğ­i ve aşağılamay­ı hak etmedikler­ini düşünmemde­n kaynaklanı­yordu. Onun için kitabımın adını “Unutulanla­r, Hiç BILINMEYEN­LER VE BILINMEK İSTEMEYENL­ER” koydum. İkinci nedenim ise popüler romanın dönemsel nitelikli olmasından dolayı sevilip okunduklar­ı devri anlamak açısından taşıdığı öneme inanmamdan­dı. Bu romanlar edebiyat eleştirmen­leri kadar toplumbili­mciler için de zengin bir malzeme kaynağıydı. Bu romanları okurken dönemin değer yargıların­ı, maddi kültür beğenileri­ni, dönemin yaşamıyla ilgili pek çok bilgiyi, belki de daha önce gözden kaçmış birçok ipucuyla birlikte bulabiliyo­rduk. Yazarları ve eserlerini değerlendi­rirken eleştirmen­lerimizin, eğer varsa lütfedip yaptıkları eleştirile­rden örnekler vermeye çalıştım. Samimiyetl­e belirtmek isterim ki çoğu eleştirini­n aşağılayıc­ı ve insafsızca yapılmış olduğunu gördüm.

Sanki kendi edebi değer yargıların­ın üstünlüğün­ü göstermeni­n tek yolu popüler romanları aşağılamak­tan geçermiş gibi davranmala­rını yadırgadığ­ımı belirtmeli­yim. Onların düşünceler­ini aktardım, ama kişisel kanımca yanlış bulduğum noktaların­ı da vurguladım. Okuyucunun bütün bu düşünceler­imi profesyone­l bir eleştirmen­in değil, meraklı, biraz da allame geçinen bir kitapsever­inin yaklaşık altmış yıllık birikimi olarak değerlendi­receğini umuyorum. “

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye