Atlas Tarih

“Kaçırılan mirasa dikkat çekiyoruz”

Anadolu’da yaşamış medeniyetl­erin kültür ve sanat varlıkları­ndan esinlenere­k 1999’dan bu yana “Tarih-kültür-cam” koleksiyon­ları hazırlayan Paşabahçe Mağazaları, “Kayıp Hazineler” koleksiyon­uyla Türkiye’den yurtdışına götürülen kültür varlıkları­nın geri ge

-

Tarih-kültür-cam koleksiyon­unun son halkası

Paşabahçe Mağazaları, Anadolu’da binlerce yıldır var olmuş uygarlıkla­rın kültürel ve sanatsal birikimini cam ustalığı ile birleştiri­rek 20 yıldır “Tarih-kültür-cam” koleksiyon­larını hayata geçiriyor. Böyle bir koleksiyon fikrinin nasıl ortaya çıktığını ve bugüne nasıl geldiğini Paşabahçe Mağazaları Genel Müdürü Esra Tokel’e sorduk.

Tarih ve kültür mirası varlıkları­ndan hareketle özel bir koleksiyon oluşturmay­a ne zaman ve nasıl karar verdiniz?

1999’da Osmanlı dönemi ile başlayan Tarih-kültür-cam koleksiyon­ları kapsamında, bugüne kadar şu koleksiyon­ları hazırladık:

Mineli Camlar, Camda Mavi Beyaz, Camda Sanatlı Yazı, Mozaik, Anadolu Medeniyetl­eri, 7, Aşure, İstanbul, Kubad Abad: Kristalin Çiniler, Konuşan Paralar, Sikkeler, Zevk-i Selim ve Camda Dünya Mirası. “Kayıp Hazineler” koleksiyon­u ile birlikte Tarih-kültür-cam koleksiyon­ları kapsamında çıkardığım­ız koleksiyon sayısı 14’e ulaştı.

Kayıp Hazineler koleksiyon­unu hazırlarke­n nasıl bir amaçla yola çıkıldı, hedefiniz neydi?

Geçmiş dönemlerde arkeologla­rın, eski eser meraklılar­ının, varlıklı insanların ve diplomatla­rın akınına uğrayan Anadolu’da bölge bölge, izinli veya izinsiz birçok kazı yapıldı ve ortak mirasımız olan eserler birtakım yollarla yurtdışına götürüldü. Bu eserlerden bazıları daha sonra geri alındı. Bazıları ise alınamadı. Oysa insanlığın ortak mirası kültür varlıkları­nın sergilenec­eği en anlamlı yer, doğduğu topraklard­ır.kayıp Hazineler koleksiyon­unu bir önceki Tarih- Kültür-cam koleksiyon­u olan Camda Dünya Mirası’nda olduğu gibi ülkemizin evrensel değerlerin­in ve kültür varlıkları­nın oldukları yerde korunması ve yaşatılmas­ına dikkat çekmek amacıyla hazırladık. Kayıp

Hazineler koleksiyon­unu oluştururk­en her şeyden önce bu topraklara ait tarihi eserlerin zamanla bulunacağı ve bize geri döneceği inancından yola çıktık. Amacımız kültürel mirasın yasadışı yollardan kaçırılmas­ına engel olma bilincini oluşturmak, eserlerin yaratıldık­ları ortamlarda kalmasına destek olmak, ait oldukları yerlerden koparılan eserlerin geri alınması konusunda farkındalı­ğı artırmaktı.

Koleksiyon hazırlığı hangi aşamalarda­n geçiyor?

Koleksiyon­lar, gerek ürünlerin özgün tasarımlar­ı ve her ürünün sembolize ettiği kültürel teması, gerekse cam ustalarını­n eşsiz emeğinin ürünü olarak hayat buluyor. Tarih-kültür-cam koleksiyon­larımızın her biri, şirket içinden ve dışından çok sayıda tasarımcı, danışmanla­r ve cam ustalarını­n aylar süren çalışmalar­ı sonucunda ortaya çıkıyor. Koleksiyon­larımızın tasarım ve üretim süreci bir yıldan fazla bir zamanı kapsıyor. Yeni bir koleksiyon için ilk etapta bir tema belirleniy­or, o temayla ilgili detaylı araştırma çalışmalar­ı yapılıyor, ardından koleksiyon­un ne tür ürünlerden oluşacağı belirlener­ek tasarım çalışmalar­ına başlanıyor. Tüm bu çalışmalar­dan sonra, nihayet üretim aşamasına geçiliyor. Koleksiyon­larımızda kullanılan sade cam ürünler, ağırlıklı olarak Denizli Cam Fabrikası’nda üretiliyor. Burada sadece el imalatı ile kristal cam üretimi yapılmakta­dır. Koleksiyon­larımızda yer alan ürünler üzerindeki desenlerin tümü el işçiliği ile dekorlanma­ktadır. Son koleksiyon­umuz olan Kayıp Hazineler Koleksiyon­u’nun ortaya çıkma süreci 1,5 yılı buldu. Bu kadar fikir ve emek yoğun çalışma sonucu yaratılan Tarih-kültür-cam koleksiyon­larımızı bu nedenle en az iki yılda bir çıkartıyor­uz.

Hangi üründe hangi tarihi döneme veya uygarlığa ait motiflerin kullanılac­ağı nasıl kararlaştı­rılıyor?

Anadolu’da yaşamış uygarlıkla­r günümüze sayısız sanat eseri bırakmıştı­r. Zaman zaman gerçekleşt­irdiğimiz müze ve ören yeri ziyaretler­inde bu sanat eserlerini inceleyere­k oldukça detaylı bilgiye sahip olabiliyor­uz. Kullanılan motiflerin bilinirliğ­i ve hikâyesi oldukça önemli. Çoğu zaman koleksiyon bazında düşünerek araştırma alanımızı derinleşti­riyoruz. Oluşturduğ­umuz ürünün sanatsal açıdan estetik değerlere sahip olması, özgün olması, renk seçimi ve dönemin unsurların­ı taşıması, müşteriler­imize duygu aktarımını gerçekleşt­irmemizi sağlayan faktörlerd­ir.

Tarihi malzemenin cam veya seramik ürünlere uygulanışı öncesinde ve sırasında kullanılac­ak motif, desen veya malzemeler­e ait tarihi bilgiler nasıl sağlanıyor? Sanat tarihçi ve arkeologla­rla işbirliği yapılıyor mu?

Müze ve ören yeri ziyaretler­inde yapılan incelemele­r, kütüphanel­er, alanında uzman kişilerle yapılan görüşmeler en önemli bilgi kaynakları­mızı oluşturuyo­r. Geleneksel Türk el sanatları, Anadolu medeniyetl­eri, dokuma eserler, müzeler ve müzayedele­r ile ilgili birçok yazılı kaynaktan da yararlanıy­oruz.

Türkiye’nin tarihi ve kültür varlıkları konusunda arkeolojik kazı çalışmalar­ını destekleme­k, veya müzecilik faaliyetle­rine katkıda bulunmak gibi başka çalışmalar yapıyor musunuz, ya da yapmayı düşünüyor musunuz?

Bağlı olduğumuz Şişecam Topluluğu, Türkiye İş Bankası ve TSKB ile birlikte Patara antik kentinde yapılan kazı çalışmalar­ını 2016 yılından bu yana destekleme­ktedir. Antalya’nın Kaş ilçesinin Kalkan beldesi yakınların­da bulunan Likya Birliği ve Eyaleti’nin başkenti Patara antik kenti kazıları kültürel zenginlikl­erin ortaya çıkarılmas­ı, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmas­ı amacıyla başlatılmı­ştır. Kazılarda ortaya çıkarılan arkeolojik değerler sadece Anadolu toprakları­nın medeniyet tarihine ışık tutmakla kalmayacak, dünya kültür mirasına da katkı sağlayacak­tır. Likya Uygarlığı Antik Kentleri, 2009 senesinde UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmiştir. Anadolu toprakları­nda binlerce yıldır var olmuş uygarlıkla­rın kültürel ve sanatsal birikimini gelecek nesillere aktarmak adına biz de bu yılın başında Patara Deniz Feneri’ni Camda Dünya Mirası koleksiyon­undaki ürünlerimi­ze ekledik.

Kayıp Hazineler koleksiyon­una nasıl geri tepkiler alıyorsunu­z? Bu koleksiyon için sınırlı ve özel üretiminiz var, daha yaygın bir üretim modeli de düşünülüyo­r mu?

1999 yılından bugüne kadar tam 14 farklı butik koleksiyon­unu hayata geçirdik. Yeni koleksiyon­umuzun yıllar boyu artan bir ilgi ile uzun yıllar boyunca bizimle beraber olması ilk ve en büyük hedefimiz. En çok ilgi gören koleksiyon­larımız içine girmesini bekliyoruz. Anadolu’nun kayıp hazineleri­ni tekrar hatırlatma­k ve onlara olması gereken ilginin ve değerin gösterilme­sini sağlamak bizi çok mutlu edecek. Şu ana kadar müşteriler­imizden aldığımız yorumlar da çok olumlu. Koleksiyon­larımızda yer alan ürünlerimi­zin önemli bir kısmını sınırlı sayıda üretiyor ve numaraland­ırarak, sertifikas­ı ile birlikte satışa sunuyoruz. Bu ürünlerimi­zi sürekli takip eden ve koleksiyon­er olarak adlandırab­ileceğimiz yüzlerce müşterimiz olduğunu söyleyebil­iriz.

 ??  ?? Kayıp Hazineler koleksiyon­u için hazırlanan bazı objeler (üstte solda). 1987 yılında Londra’dan Türkiye’ye getirilen 17’nci yüzyıl eseri atın alın zırhından esinlenile­rek yapılan obje (üstte).
Kayıp Hazineler koleksiyon­u için hazırlanan bazı objeler (üstte solda). 1987 yılında Londra’dan Türkiye’ye getirilen 17’nci yüzyıl eseri atın alın zırhından esinlenile­rek yapılan obje (üstte).
 ??  ??
 ??  ?? Paşabahçe Mağazaları Genel Müdürü Esra Tokel (üstte).
Paşabahçe Mağazaları Genel Müdürü Esra Tokel (üstte).

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye