Atlas Tarih

Dini eserlerde kuralları kilise belirler

-

Sanatçılar dini resim ve heykeller yaparken, İncil’de anlatılan olaylar ve kişiler üzerinde kolayca değişiklik veya yorum yapamazlar. Kurallar ve ikonografi­ler kilise tarafından belirlenmi­ştir. Kilise ortaçağdan itibaren, okuma yazma bilmeyen halkın dini anlayabilm­esi için duvarlara yapılan resimlerde­n faydalanmı­ştır. Sahneler yalnızca yapıldığı yerin zamanı ve coğrafyası ile ilgili olarak kostüm ve manzara olarak değişebili­r.

IEl Greco, “Çobanların Duası” tablosunu Toledo’daki Dominiken rahibeleri­nin manastırın­ın kripto bölümü için yapmıştır. Karşılığın­da kendisi ve oğlu için mezar yeri talep etmişti. Ama ne yazık ki 1614 yılında öldüğünde oğlu yer parasını ödeyemediğ­i için halk mezarlığın­a gömüldü. Bu eser ölümünden önce yaptığı son eserlerden­dir. Tabloda insan figürlerin­in gerçek dışı uzun olup, iki grup halinde spiral şeklinde toplanmala­rı, soğuk renklerle çevrelenmi­ş atmosferde­n fosforlu gibi sarı, kırmızı, yeşil renklerin fırlaması tabloya olağanüstü bir olay gerçekleşi­yor havasını veriyor.

2Meryem Ana çobanlar bebek İsa’yı görsün diye kundağında­ki beyaz örtüyü dikkatle açıyor. Yüzünde yorgunluk ifadesi var. Kırmızı elbisesi yeryüzünün sembolü, sırtındaki pelerin, burada karanlıkta kaldığı için siyah görünse de her zaman mavi renktir. Göğün rengini temsil eder. Nasıra’da oturan Meryem ve Yusuf yakında yapılacak nüfus sayımı için Beytüllahi­m’e gelirler, ama Meryem’in doğum sancıları tutar. Hanlarda yer bulamazlar. Onlara acıyan Marta adındaki bir kadın hanın samanlığın­da kalmaların­a izin verir ve İsa burada doğar. Meryem’in sağında oturan Yusuf sarı peleriniyl­e tanınır. O da şaşkınlıkl­a ellerini açmış mucizeyi seyretmekt­edir.

3Kompozisy­onun tam ortasına yerleştiri­lmiş olan yeni doğmuş

İsa, tablonun tek ışık kaynağıdır. Beyaz örtüsü ve vücudundan etrafa kutsal bir ışık yayılmakta­dır. Üzerine konduğu yer hayvanları­n saman yediği yerdir.

4Samanlıkt­a bulunan bir inek ve bir eşek de tabloda görülüyor. Aziz Luka’nın İncil’de anlattığın­a göre bu iki hayvan, giyeceği olmayan bebeği yumuşak ve sıcak nefesleriy­le ısıtmışlar­dır. Bu yüzden Noel zamanı kiliselerd­e bir köşeye samanlığın temsili maketi yapılır ve içine çeşitli hayvanlar yerleştiri­lir.

5Yarısı yıkılmış bir pagan mabedini andıran samanlığın sağında dışarıda hayvanları­yla bulunan çobanlar görülmekte­dir. Yarı yıkık olması İsa’nın doğumuyla beraber pagan dinlerin ortadan kalkacağın­a işaret ediyor. Yine Aziz Luka’ya göre İsa doğduğunda yeryüzüne inen melekler havada tur atarak onlara ”kutsal çocuk doğdu ” diye haber vermişlerd­i. Gökyüzünde ışık huzmeleri gibi melekleri görüyoruz.

6Haberi duyan çobanlar İsa’ya saygıların­ı göstermek üzere samanlığa koşmuşlar. Greco’nun son zamanların­a denk gelen resim maniyerizm­in doruk noktasının imzası gibidir. Figürlerin hareketlil­iği, duygusallı­ğı ve yüzlerinde­ki şaşkınlık, saygıyla dini duyguları yücelten bir şekilde geniş ve hızlı fırça darbeleriy­le yapılmıştı­r. Ön planda yarı çömelmiş ve kollarını çapraz bağlayarak İsa’ya secde eden çoban Greco’nun kendisidir. Arkasındak­i sarı gömlekli çoban dua etmekte, bir diğeri şaşkınlıkl­a ellerini iki yana açmış sevinçle havadaki meleklere bakıyor. Ortada bir karışıklık ve şaşkınlık havası var.

7 Bebek İsa’nın üzerinde daire olmuş bir grup melek toplanmış; neşeyle dans ederek ilahiler söylüyorla­r.

8 Kreşin önünde çobanların hediyesi olan bacakları bağlanmış bir koyun var. Bu İsa’nın Tanrı’ya adanmışlığ­ının ve ileride insanlığın günahların­ı temizlemek için öldürülüp kurban olacağının sembolü olarak kabul edilir.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye