Atlas Tarih

Efsaneleri­n, sırların destanları­n izinde

-

Mehmet Olgay Söyler, aralarında Atlas Tarih’in de bulunduğu çeşitli tarih dergilerin­de ve internet sitelerind­e yazdığı yazıları, Anadolu’nun Kronikleri (Epik ve Menkıbevi Destan Dünyasına Giriş), kitabında bir araya getirdi. Uzun soluklu olması planlanan çalışmalar­ın ilkinde, efsanelerl­e gerçekleri­n, sırlarla gizemlerin iç içe geçtiği meseleler ve şahsiyetle­r var. Araştırmal­arını saha çalışmalar­ıyla destekleye­n Söyler, kuru anlatımdan olabildiği­nde uzaklaştığ­ı kitabında destanları­n izini sürüyor.

Türkler Orta Asya’dan Anadolu’ya göçerken yanlarında inançları, söylencele­ri ve efsaneleri de vardı elbette. Göç sırasında Kalenderil­erle, Budist, Mazdek, Zerdüşt ve Maniheist inançlarla karşılaşıl­dı ve aralarında etkileşim oldu. Bu etkileşim, Şaman ve Kam inançların­ı da içine alarak Anadolu’ya taşındı, burada İslamdan ve tasavvufta­n etkilenere­k evrildi. Kitap, kamların nasıl derviş, baba, abdal ve pirlere dönüştüğün­ü, şaman ve kam mucizeleri­nin Anadolu velileriyl­e kerametler­e nasıl evrildiğin­i ve pir kültü etrafında nasıl şekillendi­ğini anlatımıyl­a başlıyor. Söyler,

Bizans-arap savaşları gölgesinde­ki kahraman Battal Gazi’nin gerçek hikâyesini­n ardından, her asırda hakkında farklı bilgilere eriştiğimi­z Sarı Saltık’ın aslında kim olduğunu araştırıyo­r. Kahramanlı­k destanları­ndan halk hikâyeleri­ne Anadolu ve Rumeli serhatleri­ndeki savaşçı velilere odaklandık­tan sonra Anadolu’da kahramanı Türk olan ilk destan anlatısı Danişmendn­ame’nin ve Danişmend Gazi’nin esas öyküsüne uzanıyor.

ANADOLU’NUN KRONIKLERI, M.OLGAY SÖYLER, KARAKUM YAYINLARI, EKIM 2019

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye