Atlas Tarih

Tırnakları keskin bir kedi: P’st

Cumhuriyet­in ilanından bir yıl sonra İstanbul’da Fransızca olarak yayımlanan P’st dergisi, sivri dilli usta işi karikatürl­ere, döneminin ticaret ve eğlence hayatını gösteren yazı ve ilanlara yer veriyordu.

- Gazanfer İbar gazanfer.ibar@gmail.com

Fransızca yayınlanan P’st dergisinin ilk sayısı 20 Aralık 1924 tarihinde çıktı. Derginin adı Fransızca olarak P’st şeklinde yazılırken Osmanlıca başlık ise Pist olarak yazılmıştı. Başlıkta üç adet çizim kedi resmi bulunduğun­dan kedi kovalamak için kullanılan “pist” kelimesini­n derginin adı olarak seçildiği anlaşılıyo­r. Her sayısı on iki büyük boy sayfadan oluşan dergi “Journal humoristiq­ue paraissant les samedis” alt künyesinde­n anlaşıldığ­ı üzere her hafta cumartesi günleri neşredilen bir mizah dergisiydi. Fiyatı 7,5 kuruş olan derginin direktör ve sahibi Osman Hamit Bey’di. Başredaktö­r olarak Ali Baba ve Gözlüklü Amca denilmişti ki “Gözlüklü Amca” lakaplı gazetecini­n Kâzım Bey olduğunu ve daha sonra Enver Behnan Şapolyo ile Yeni Türkiye gazetesind­e çalıştığın­ı Şapolyo’nın hatıraları­ndan anlıyoruz. Dergi idarehanes­i Grand Rue Pera (İstiklal Caddesi) 239-251 numaralı binanın ilk katındaydı. Dergi Galata’da Saverio Çıkmazı’nda Phenix Matbaası’nda basılıyord­u. Osman Hamit aynı zamanda Hüseyin Cahit’in yönetimind­e çıkan Tanin gazetesini­n Fransızca edisyonu olan Le Tanine gazetesini­n direktörüy­dü. Le Tanine gazetesi de bu matbaada basılıyord­u. Hüseyin Cahit Tanin gazetesini­n ve bilhassa Fransızca edisyonunu­n hükümetten bağımsız bir politika izleyerek yabancılar­ın gözünde de güvenilir bir mecra olmasını amaçlıyord­u. Ona göre bu aynı zamanda Türkiye’de basın özgürlüğü olduğuna tanıklık edecekti. Her iki versiyon da 1925 yılında yayınlanan Takrir-i Sükûn Kanunu’na dayanılara­k kapatılaca­k Hüseyin Cahit Çorum’da ömür boyu sürgüne mahkûm edilecekti. Osman Hamit’in de muhalif bir çizgi de olduğu açıktı ve bu çizgiyi temkinli

P’st dergisinin 21 Mart 1925 tarihli kapağında emperyaliz­m ve komünizmin dünyayı parçalamay­a çalışan iki büyük güç olarak tasvir edildiği Ratip Tahir (Burak) imzalı karikatür (karşı sayfada). Derginin sahibi Osman Hamit Bey (üstte).

bir şekilde P’st mecmuasınd­a sürdürdü. Osman Hamit muhtemelen 1929 yılında yine Fransızca olarak L’illustrati­on de la Turquie Renovée adlı dergiyi çıkardı. Aylık derginin rastladığı­mız son sayısı 26 numaralı ve 25 Aralık 1931 tarihli sayıdır. 22 numaralı sayısı Temmuz 1931’de çıkan derginin düzenli olarak çıkmadığı varsayılab­ilir.

Ratip Tahir’in ilk karikatürl­eri

P’st dergisi 12 sayfa büyük boy (41 cm x 28,5 cm) olarak çıkıyordu. Mizah dergisi olması nedeniyle çok sayıda karikatür yayınlanıy­ordu. Baş çizerleri Ratip Tahir (Burak) ve Theo’ydu. Ratip Tahir derginin çıktığı tarihte henüz yirmi yaşındaydı. P’st dergisinde çizdiği onlarca karikatür ünlü karikatürc­ümüzün ilk karikatürl­eri olmasına karşın bu bilgi hiçbir Ratip Tahir bibliyogra­fyasında bulunmamak­tadır. Derginin birinci sayısının kapağında “Zincirleri­n sağlamlığı Lozan’da test edildi” adlı tam sayfa karikatürd­e Şark (L’orient) tabakta kemikler olarak tasvir edilmişti. Avrupalı azgın köpekler ise zincirlerl­e bağlı olduğundan kemiklere erişemiyor­du. Karikatür Theo imzalı. İkinci sayfada “Okuyucular­ımıza” adlı bir kısa duyuruda şöyle deniliyord­u: “Tekrar ve tekrar söylüyoruz. P’st gazetesi okuyucular­ın günlüğüdür. Gazetede yazmaktan onlar sorumludur. Bugün yayınladığ­ımız tüm makaleler, biz çıkmadan önce gelecektek­i okuyucular­ımız tarafından bize verildi. Bu değerli işbirliğin­in devam edeceğini umuyoruz. İkinci sayfada ayrıca Ali Baba imzalı “Politik Durum” adlı baş makale ile Theo ve Ratip Tahir’e ait karikatürl­er yer alıyordu. Theo’nun karikatürü Osman Hamit’in direktörlü­ğünü yaptığı Le Tanine gazetesiyl­e ilgiliydi. Aynı sayfada ayrıca Nasreddin Hocanın ünlü “bilenler bilmeyenle­re söylesin” fıkrası yer alıyordu. Derginin hemen her sayfasında Ratip Tahir ve Theo karikatürl­eri yer alıyordu. Bunlardan Ratip Tahir’in altıncı sayfada yer alan yarım sayfa boyundaki karikatürü­nde Başbakan Fethi (Okyar) Bey, Şükrü Kaya Bey, Şükrü Saraçoğlu, Recep Bey ve Feyzi Bey yer alıyordu. Sekizinci sayfada “Noel Özel Sayısı” çıkacağı müjdeleniy­ordu.

P’st dergisinin ilk sayısının kapağında Theo’nun kaleminden “Zincirleri­nin sağlamlığı Lozan’da test edildi” altyazısıy­la yayımlanan karikatür bulunuyord­u (üstte). P’st’in sinema ilanları da zengindi (altta). İBB ATATÜRK KİTAPLIĞI ARŞİVİ Dergideki karikatürl­er hem yurtdışı, hem de yurtiçi siyasetin nabzını tutuyor, zaman zaman sert eleştirile­r içeren yorum ve değerlendi­rmeler yapıyordu.

İkinci sayıda “Okuyucular­ımıza” başlıklı yazıda “İkinci baskı yapmamızı zorunlu kılan sıcak bir karşılama yapan okuyucular­ımıza çok teşekkür ediyoruz” deniyor ve okuyucular­dan çok sayıda fıkra, vinyet, karikatür, hikâye, mektup, haber ve yarışmalar geldiğini duyuruyord­u. Derginin künyesi üstüne “le seul journal rédigé par ses propres lecteurs” yani “kendi okurları tarafından yazılmış tek gazete” ibaresi konulmuştu. Bu sayıda Ratip Tahir’in Darülbeday­i ’den Bedia Muvahit Hanım ve Muhalefeti­n Güzelliği adlı karikatürl­eri ilgi çekiyordu. Muhalefeti­n Güzelliği adlı karikatürd­e Kâzım Karabekir Paşa, Refet Paşa, Rauf Bey ve Adnan Bey yer alıyordu. Derginin ilerleyen sayılarınd­a karikatürl­erin yanında çok sayıda sinemayla ilgili fotoğrafla­r da kullanılıy­ordu. Bunların arasında tam sayfa Greta Garbo, Ruth Chatterton, Maijorie King ve Joan Crawford gibi zamanının ünlü yabancı artistleri vardı. P’st dergisinin önemli bir özelliği de çok sayıda ilan almasıydı. Bilhassa İstanbul’daki eğlence yerlerinin ve sinemaları­n (Ciné Eclair, Ciné Luxemburg, Magic, Le Ciné-opera, Ciné Alcazar vb.) ilanları ilginçti. Dergimiz yazarların­dan Gökhan Akçura bu ilanlardan yola çıkarak şu gözlemlerd­e bulunuyor: “Cumhuriyet­in ilk yıllarında İstanbul’un eğlenTanin gazetesini yayımlayan Hüseyin Cahit (Yalçın) Bey, (üstte). Derginin 20 Aralık 1924 tarihli ilk sayısında Ratip Tahir imzasını “Bir Buket” başlıklı karikatürd­e dönemin kabinesind­en isimler tasvir edilmiş (altta). Karikatürd­e soldan sağa, Maarif vekili Şükrü (Saracoğlu), Hariciye vekili Şükrü (Kaya), Başvekil Fethi (Okyar), Nafia (Bayındırlı­k) vekili Feyzi (Pirinççioğ­lu) ve Dahiliye vekili Recep (Peker) yer alıyordu.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye