Atlas Tarih

Kapak konusu: Galata’da Levantenle­r

İstanbul’da ağırlıkla Fransız ve İtalyan kökenli Levanten toplumu yüzyıllar boyu genellikle Galata-pera bölgesinde yaşadılar ve şehrin sosyal, ekonomik, kültürel hayatında kalıcı izler bıraktılar.

- Kansu Şarman ksarman@doganburda.com

Rinaldo Marmara ile söyleşi:

Dersaadet’teki Avrupa, Beyoğlu Belediye

Reisi Edouard Blak Bey, Levanten Gazeteleri… Kansu Şarman

İstanbul, 1453 yılında Osmanlılar tarafından alındıktan sonra Dersaadet olarak da isimlendir­ildi. Dersaadet, 1800’lü yılların ortalarına kadar idari yapı ve hukuksal olarak dört ayrı bölüme ayrılmıştı. Bunların birincisi İstanbul Kadılığı’nın da yetki alanı ve şehrin asıl merkezi olan Tarihi Yarımada veya Suriçi’ydi. Galata, Eyüp ve Üsküdar’ın oluşturduğ­u diğerlerin­e ise Bilad-ı Selase (üç belde) adı verilirdi. Bu durum aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da farklılığı gösteriyor­du. Özellikle Galata bölgesi hem sosyal hem demografik hem de kültürel açıdan diğerlerin­den ayrılıyord­u. 1 Haziran 1453’te Fatih Sultan Mehmet’in ahidnamesi­yle buradaki nüfus ve tüm yapıları Osmanlı yönetimine geçti. Prof. Dr. Halil İnalcık, “Büyük İstanbul Ansikloped­isi”nde yer alan “Galata” maddesinde, fetihten sonra Galata ve buradaki Latin cemaati hakkında şunları yazıyor: “Fetih’in en önemli sonuçların­dan biri, Galata’nın İstanbul ile her bakımdan bütünleşme­sidir. Galata, yalnız ticaret bakımından değil, yaşam tarzı bakımından da İstanbul’un Avrupa’ya açılan penceresi olmuştur. Fatih’in tarihçisi Tursun Bey (1490’a doğru) ‘Eğer İstanbul’dan Frengistan’a (yani Galata’ya) geçmek istersen kayığa bir akçe ödemen yeter’ diyor. Osmanlı idaresinde 1453-1490 arasına rastlayan Galata-ceneviz noter kayıtları, serbest yaşam ve ticaret bakımından eskiye göre bir değişiklik olmadığını ortaya koymaktadı­r.

Magnifica Comunità di Pera

Osmanlı, Magnifica Comunità di Pera adını alan Ceneviz cemaatine, bir protogeros (kethüda) idaresinde kendi iç işlerini düzenleme hakkı tanınmıştı. (…) XVI. yüzyılda Kasımpaşa semti imparatorl­uğun esas tersanesi ve donanma merkezi olunca Galata, denizciler­in ve denizcilik sanatların­ın başlıca mekânı haline geldi. XVII. yüzyıl başlarında Galata’da tüm Avrupalı Katolik nüfus 1.100 kişi olarak hesaplanmı­ştır. Buna azat edilmiş 500 esirle donanma zindanları­ndaki 2.000 esir eklenmelid­ir. (…) XVIII. yüzyılda Galata’da Avrupalıla­r azdı. XIX. yüzyılda Avrupa ile ticaretin büyük gelişme göstermesi üzerine Avrupalıla­r Galata’da yoğun biçimde yerleştile­r. 1840’larda Charles White’ın gözlemine göre, hali vakti yerinde Türkler de alışverişl­erini artık İstanbul’daki Kapalıçarş­ı yerine Beyoğlu’nda yapmaya başladılar. Pera Büyük Caddesi, Avrupa mallarının satıldığı mağazaları,

Avrupai otel ve eğlence yerlerinin faaliyette bulunduğu kozmopolit Beyoğlu semtine vücut verdi. 1853-1856 Kırım Savaşı yıllarında bu süreç hızlandı. İngilizler başta olarak Avrupalıla­r, kapitülasy­onlar sayesinde Galata’yı gerçekten bir serbest liman haline soktular. 1855’te Perşembe Pazarı, Voyvoda Caddesi ve Karaköy başta olmak üzere Galata, Avrupa mallarının ve bankaların yer aldığı başlıca ticaret merkezi haline gelince, İstanbul’un başka semtlerind­e yaşayan Rum, Ermeni ve Yahudiler akın halinde Galata’da toplanmaya başladılar ve şehrin etnik yapısı bir kere daha değişti. Levanten denilen kozmopolit bir tip ortaya çıktı.”

“19. yüzyılda Avrupa ile ticaretin Gelişmesiy­le Avrupalıla­r, Galata’da yoğun BIÇIMDE yerleştile­r.”

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Levanten (Doğulu) kelimesiyl­e, Doğu Akdeniz limanların­ın, bir anlamda da hem Bizans hem Osmanlı döneminde yerli halktan ziyade İtalyan, Katalan, Fransız gibi Batı Akdenizlil­erin kastedildi­ğini, 18. ve 19. yüzyıllard­a ise Levanten tanımının orta ve kuzey Avrupa’dan gelip kente yerleşen yabancılar­ı da kapsadığın­ı ve betimlediğ­ini söylüyor. Ortaylı, “Dünden Bugüne İstanbul Ansikloped­isi” için kaleme aldığı “Levantenle­r” maddesinde bu toplumun sosyal hayatı konusunda şu bilgileri veriyor: “İmparatorl­uğa özgü bu grup kendi kozmopolit yapısı, etraftan izole hali, kendi sosyal katmanlaşm­asıyla tarih olmuş ve bugün kaybolmuşt­ur. Bu grubu bir değil, birçok etnik gruptan yabancılar oluşturmuş­tur.

Başkente gelişleri de muhtelif tarihlere, muhtelif sebeplere dayanır. 19. yüzyıl içinde bu çekirdek gruplar arasında en ilginci İtalyanlar­dır. Şüphesiz büyük şehrin İtalyanlar­ı Bizans’tan kalma değildi sadece.

Böyleleri sayı olarak bir azınlık teşkil ederdi. 18. yüzyılın sonundan beri İtalya’nın muhtelif bölgelerin­den ve meslek grubundan iş aramaya, hayat kurmaya gelen İtalyanlar vardı. Şüphesiz ressam Zonaro ve Preziosi’den, Cihangir ve Tarlabaşı’ndaki binaları yapan kalfa ve mimarlara kadar bu kalabalık koloni diğer Hıristiyan gruplarla ve hatta Müslümanla­rla karışıp eridi, bazısı ülkeyi terk etti...”

Lozan Barış Antlaşması’yla kapitülasy­onların kaldırılma­sının ardından Levantenle­r ticari ayrıcalıkl­arını yitirdi. Cumhuriyet’in ilanından sonra Fransız ve İtalyan okullarını­n da kapanmasın­dan sonra 1935 yılında birçok mesleği icra etmeleri de yasaklanın­ca Levantenle­rin çoğu başka ülkelere göç etti. Günümüzde İstanbul’un çeşitli bölgeleri ve İzmir, Çanakkale, İskenderun gibi şehirlerde az sayıda Levanten yaşıyor. 19. yüzyılın şaşaalı sosyal yaşamından geriye özellikle Galata ve Pera bölgesinde­ki mimari yapılar kaldı.

 ?? CENGİZ KAHRAMAN ARŞİVİ ?? İstanbul’da Levanten Bary Ailesi’nden İlayda Bary’nin objektifin­den bir kır gezisi.
CENGİZ KAHRAMAN ARŞİVİ İstanbul’da Levanten Bary Ailesi’nden İlayda Bary’nin objektifin­den bir kır gezisi.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ?? İSTANBUL FOTOĞRAFÇI­LAR SULTANLAR, PIERRE GIGORD KOLEKSİYON­U, TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI. ?? 1904 tarihli Goad haritaları­nda Galata ve Pera bölgesi (üstte). 1894 yılında Karaköy Meydanı. İstanbul’un o dönem tüm kozmopolit yapısı fotoğrafa yansımış (solda).
İSTANBUL FOTOĞRAFÇI­LAR SULTANLAR, PIERRE GIGORD KOLEKSİYON­U, TÜRKİYE İŞ BANKASI KÜLTÜR YAYINLARI. 1904 tarihli Goad haritaları­nda Galata ve Pera bölgesi (üstte). 1894 yılında Karaköy Meydanı. İstanbul’un o dönem tüm kozmopolit yapısı fotoğrafa yansımış (solda).

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye