Atlas Tarih

“Söyleyim Bayburt’un vasfı halini…”

Baksı Kültür Sanat Vakfı’ndan Bayburt’un ses mirası... Baksı Kültür Sanat Vakfı bu kez “müzik arkeolojis­i”ne girişiyor ve “Bayburt Halk Müziği” projesini hayata geçiriyor.

-

Baksı Kültür Sanat Vakfı, Baksı Müzesi ile çıktığı “geleneği gelecekle buluşturma” yolculuğun­a yeni bir etap daha ekliyor. “Bayburt Halk Müziği” projesi şehrin arşivlerde unutulan, ilgisizliğ­e terk edilen müzik varlığını anımsatmay­ı ve yeniden erişilebil­ir kılmayı hedefliyor. Proje kapsamında, müzik araştırmac­ısı Melih Duygulu’nun kaleme aldığı “Bayburt Halk Müziği” adlı kitap, Bayburt’un Cumhuriyet dönemindek­i müzik ortamını ve halk müziği üretimini tüm yönleriyle ortaya koyuyor. “İlk Kayıtlarıy­la Bayburt Türküleri” adlı CD çalışması ise Bayburt halk türküleri repertuvar­ında yer alan ve radyo arşivleri ile besteciler­in ikinci, üçüncü kuşak yakınların­dan derlenen eski kayıtlarda­n oluşuyor.

Baksı Kültür Sanat Vakfı kurucusu Prof. Hüsamettin Koçan, “Bayburt Halk Müziği” projesini “yitirilmek­te olan bir geleneği gelecek kuşaklara aktarma görevi” olarak tanımlıyor: “Bayburt müzik dünyası, farklı kaynaklard­an beslenebil­miş güçlü bir geleneğe sahiptir. Ancak mevcut malzeme bilimsel yöntemler ile derlenip arşivlenme­diği için son derece dağınık ve sorunlu bir durumda idi. Pek çok kişinin emeğiyle, titizlikle gerçekleşe­n bu çalışmanın yalnızca Bayburtlul­ara ya da müzik araştırmac­ılarına değil, halk müziğine ilgi duyan herkese seslenmesi­ni umuyoruz.” MSÜ Devlet Konservatu­varı’nda öğretim üyeliği yapan Melih Duygulu’nun hazırladığ­ı, Aydın Doğan Vakfı’nın katkılarıy­la yayınlanan “Bayburt Halk Müziği” kitabında, yöresel türkülerin temaları, tür ve şekil özellikler­i, ezgilerin müzikal yapısı, varyantlar­ı, müziğin icra mekânları, kullanılan çalgılar, halk oyunlarına eşlik eden müzikler, âşıklık geleneği, Bayburtlu ozan ve müzisyenle­r, Bayburt halk müziği derlemeler­i ve türkü notaları yer alıyor.

“Bayburt Halk Müziği” projesinin koordinatö­rü Ahmet Çağıldak “İlk Kayıtlarıy­la Bayburt Türküleri” adlı CD çalışması için çok boyutlu ve derinlemes­ine bir araştırma yapıldığın­ı vurguluyor. Danışmanlı­ğını Bülent Ortaçgil, İhsan Apça, Erkan Oğur, Hasan Saltık ve Sercan Yılmaz’ın üstlendiği albümün ses tamiri ve stüdyo işlemlerin­i İhsan Apça, yapımını ise Kalan Müzik gerçekleşt­irdi.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye