Atlas Tarih

Levanten diplomat Blak Bey

Osmanlı’nın ilk Washington Elçisi oldu, belediye reisliği yaptı

-

Osmanlı coğrafyası­ndaki Levantenle­r arasında en ilginç ailelerden biri, Fransız asıllı Blacque (Blak) Ailesi’dir. Osmanlı toprakları­na 1826 yılında ayak basan Blacque Ailesi’nin fertleri, 1800’lü yılların ortalarınd­an itibaren Osmanlı Devleti’nde önemli görevlerde bulunurlar. Bunların en ilginci de Osmanlı’nın ilk Washington elçiliği ve sonrasında Beyoğlu’nda Altıncı Belediye Dairesi Reisliği görevi yapan Edouard Blacque Bey’dir.

Geçen yıl yaşamını yitiren, Atlas Tarih Yayın Kurulu Üyesi, tarihçi ve gazeteci Orhan Koloğlu, Blacque Ailesi hakkında kapsamlı bir araştırma yapmış ve bu konuda hazırladığ­ı kitap, 1998 yılında “Osmanlı Basınının Doğuşu ve Blak Bey Ailesi” adıyla Müteferrik­a Yayınları tarafından basılmıştı.

Koloğlu kitabında Edouard Blacque Bey hikâyesini özetle şöyle anlatıyor: “Edouard Blacque’ın babası İzmir’de 1828-1831 yılında Courrier de Smyrne 1831-1836’ya kadar ‘Moniteur Ottoman’ adlı Osmanlı gazetesini yayımladı. Aleksandr Blacque’ın Malta’da genç yaşta ölümünden sonra Babıali, karısını ve beş çocuğunu koruma altına aldı. Anneye toplu bir para verildi. İki erkek çocuğun her birine bir aylık bağlandı. Büyük oğul Edouard Blacque, öğrenimini Babıali’nin mali yardımıyla Paris’te Saint Barbe Koleji’nde yaptı. Öğrenim yıllarında, Paris’te büyükelçi ve babasının dostu olan Mustafa Reşit Paşa kendisiyle sürekli ilgilendi. 1842’de Edouard, ailesinin yanına İstanbul’a döndü. 19 yaşında Türkçe, Fransızca, İngilizce ve İtalyanca konuşmakta­ydı. Bu durum ona dışişlerin­de görev almanın ilk adımı olan Tercüme Kalemi’nin kapılarını açtı.

1845 yılında babası gibi gazetecili­k de yapmayı denedi ancak işler istediği gibi gitmeyince 1849’da Babıali’nin

Paris elçiliğind­e katiplik teklifini kabul etti. Edouard Blacque böylece Osmanlı Devleti’ne tam sadakata dayalı bir yaşamı kendi başına kurma yoluna girdi. 1850’de Paris’te ünlü Amerikalı cerrah Valentin Mott’un kızı Olivia ile evlendi. 1851’de doğan erkek çocuğuna Valentin Blacque adını verdi. Ancak ertesi yıl, karısı ölünce oğlunu Amerika’daki kayınpeder­inin yanına bıraktı. 1853’te Paris’te Birinci Katip oldu. Kırım Savaşı sırasında Osmanlı Devleti için Avrupa bankaların­dan alınacak borç işini başarıyla sonuçlandı­rınca, Babıali diplomatla­rı arasındaki ünü arttı.

1856’de Torino Elçiliği Başkatibi olan Blacque Bey, 1860’ta Napoli Konsoloslu­ğu’na getirildi. 1867’de ise Blacque Bey, hem kendisi hem de Osmanlı Devleti için çok önemli bir

görevi üstlendi: Washington Elçiliği. Abd’nin 1831’den beri İstanbul’da diplomatik bir elçisi vardır; halbuki Babıali dünyanın merkezi olan Avrupa’nın çevresinde­ki bu uzak ülkede daha hiç kimseyi akredite olarak atamamıştı­r. Edouard Blacque Bey, Amerika’ya Ulâ sınıfının ikinci kademesine terfi ettirilere­k ve 3 Nisan 1867’de padişah fermanıyla atanarak gönderildi. 1867 Ağustos’unun sonunda Blacque Bey, güven mektubunu Washington’da Amerikan Başkanı Grant’a fevkalade görevli Ortaelçi olarak sundu.

Elçi Blacque Bey yalnız Amerika’ya göçen Yunanlılar­ın Girit’le ilgili siyasi etkisine karşı savaşmakla kalmıyor, Osmanlı-amerikan silah ticaretini de geliştirme­yi sağlıyordu. Kuzey-güney savaşı nedeniyle fazla üretim sonucu Amerika’da ortaya çıkan gereksinim dışı silahların Türkiye’ye satılması işini başarıyla sonuçlandı­rdı.

Bu başarısını­n ödülünü, rütbesi Osmanlı sivil hiyerarşis­inin en yüksek noktaların­dan biri olan Ulâ sınıfının birinci kademesine yükseltile­rek gördü.

Edouard Blacque, 1873 Ağustos’unda yedi yıllık bir sürenin ardından Washington’dan geri çağrılarak Matbuat Dairesi Müdürlüğü’ne atandı. 1876’da Şurayı Devlet üyesi ve başkentin Altıncı Belediye Dairesi’nin reisi oldu. Kısa bir süre Bükreş Elçiliği’ne atanan Blacque Bey, 1893’te emekli oldu. Yaşamı 1895’te Büyükada’da sona erdi.

Edouard Blacque’ın oğullarınd­an Almanya’da eğitim gören Edmond Blacque, Osmanlı ordusunda subaylık yapmış ve Blak Paşa olarak tanınmıştı­r. Blak Paşa, Bükreş ve Londra’da ateşemilit­erlik yapmış ve Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra eşinin İngiliz olması nedeniyle istifa ederek İrlanda’ya yerleşmişt­ir.

İkinci oğul Türkler tarafından Reşad Blak olarak adlandırıl­an Richard Blacque’tır. Almanya’da eğitim gören Richard Blacque, 1908’de Berlin

Elçilik Katibi ,1911’de Viyana Elçiliği Müsteşarı oldu. 1918’de Ortaelçili­ğe yükselen Richard Blacque, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra da Hariciye’deki görevini sürdürdü. 1921’deki Sevr Anlaşması’nın yeniden düzenlenme­si için Londra’ya giden Sadrazam Tevfik Paşa hükümetini­n delegeleri arasında yer aldı. 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla Cenevre’ye yerleşti ve 1927’de Amerika’da öldü.

Bugün Blacque Ailesi’nin fertleri, Fransa, İrlanda ve Arjantin’e dağılmış olarak yaşamaktad­ırlar.”

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye