Atlas Tarih

II. Mehmet’ten Latin Cemaati’ne

Sultan II. Mehmet, 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’un alınmasını­n ardından, 1 Haziran 1453 tarihli ahitname ile Galata’daki Latin Cemaati’ne birtakım haklar tanıdı. Bu ahitnameni­n metni şöyle:

-

Galata zimmîlerin ahid-nâmesidir.

Ben Ulu Padişâh […]. Yemin ederim ki, yeri göğü yaradan Perverdgâr hakkı içün […] şimdiki hâlde Galata’nın halkı ve merdüm-zâdeleri atebe-i ulyâma dostluk içün Balaban Pravizin ve Markizoh Frenku ve tercümanla­rı Nikoroz Baluğu ile Kal’a-i mezkûrenin miftâhın gönderüb bana kul olmağa itâat ve inkıyâd göstermişl­er. Ben dahi;

Kabul eyledim ki, kendülerin âyinleri ve erkânları ne vechile câri ola-gelirse, yine ol üslub üzere âdetlerin ve erkânların yerine getüreler. Ben dahi üzerlerine askerimle varub kal’alarını yıkub harâb etmeyem.

Buyurdum ki, kendülerin malları ve rızıkları ve mülkleri ve mahzenleri ve bağları ve değirmenle­ri ve gemileri ve sandalları ve bilcümle metâ’ları ve avretleri ve oğlancıkla­rı ve kulları ve câriyeleri kendülerin ellerinde mukarrer ola, müte’arız olmayam ve üşendirmey­em.

Anlar dahi rençberlik edeler. Gayrı memleketle­rim gibi deryâdan ve kur’adan sefer edeler, kimesne mâni ve müzahim olmaya, mu’âf ve müsellem olalar.

Ben dahi üzerlerine şer’i harâc vaz’ edem, sâl be-sâl edâ edeler gayrılargi­bi. Ve ben dahi bunların üzerlerind­e nazar-ı şerifim dirîğ buyurmayub koruyam gayrı memleketle­rim gibi.

Ve kiliseleri ellerinde ola, okuyalar âyinlerinc­e. Ammâ çan ve nâkûs çalmayalar. Ve kiliseleri­n alub mescid etmeyem. Bunlar dahi yeni kilise yapmayalar.

Ve Ceneviz bâzirgânla­rı deryâdan ve kurudan rençberlik edüb geleler ve gideler. Gümrükleri­n âdet üzere vereler. Anlara kimesne te’addî etmeye.

Ve buyurdum ki, yeniçerili­ğe oğlan almayam ve bir kâfiri rızâsı olmadan Müslüman etmeyeler ve kendüleri aralarında kimi ihtiyâr ederlerse maslahatla­rı içün kethüda nasbedeler.

Ve buyurdum ki, evlerine doğancı ve kul konmaya ve kal’a-i mezkûre halkı ve bâzirgânla­rı angaryadan mu’âf ve müsellem olalar.

Şöyle bileler, alâmet-i şerife i’timâd kılalar. Tahrîren Fî Evâhir-i Cemâziyelû­lâ sene seb’in ve hamsîn ve semâne-mi’ete. (857 H./1453 M.)

 ??  ?? Fatih Sultan Mehmet (sağda). İstanbul’un fethinden sonra Latin cemaatine verdiği ahitname (üstte), (Kaynak: İslam Ansikloped­isi).
Fatih Sultan Mehmet (sağda). İstanbul’un fethinden sonra Latin cemaatine verdiği ahitname (üstte), (Kaynak: İslam Ansikloped­isi).
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye