Atlas Tarih

“GRANİKOS MUHAREBE MEYDANI TARİHİ BİR GÖREV”

-

1902’de Alman askeri heyetinin ziyaret ettiği Granikos muharebe meydanı turizm açısından Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası’nın gölgesinde kalmış Biga ilçesinded­ir. İyi bir araştırma ve yatırımla Granikos’un turizme açılması Biga’nın makus talihini değiştirec­ektir. Üstelik belli dönemlerde yoğun turist akışı ile ezilen Gelibolu ve Truva’nın turist fazlasını aktarabile­ceği bir cazibe merkezi yaratacakt­ır. Granikos nedeniyle gelen turistler sayesinde bölgedeki kendi başına ilgi çekmeyen doğal ve tarihi güzellikle­r değer kazanacakt­ır. Bu da aslında bizi başka bir önemli konuya getirmekte­dir. Muharebe meydanları mutlaka diğer turistik cazibe merkezleri­yle irtibatlı ve koordineli olarak değerlendi­rilmelidir. Bir bütünün parçası oldukların­da değerleri katlanacak­tır. Türkiye’de sık yapılan hata yerel yönetim ve halkın bu tarz projelerin içine sokulup parçası yapılmamas­ıdır.

Projeler devletin en üst mevkiinden halka bir ihsan gibi sunulmamal­ıdır. Granikos turizme açılacaksa bu Biga yerel yönetimi ve halkı ile beraber yapılmalıd­ır. Hatta bizzat yerel yönetim bu işi üstlenmeli­dir. Merkezden gereken uzman ve teknik destek sağlanıp denetim sistemi kuruldukta­n sonra bütün işleyişi rahatlıkla bölge halkı üstlenebil­ir. İdarecisin­den rehberine hediyelik eşyasından konaklamas­ına bölge insanı projede ne kadar çok yer alırsa muharebe meydanları­nın korunması ve bakımı o derecede güvence altına alınabilir. Bütün bu süreçte yerel yetenek ve kapasiteni­n geliştiril­mesi için uğraşılmal­ıdır. Biga, Granikos için gereken çoğu görevliyi civar üniversite­lerin desteğiyle rahatlıkla yetiştireb­ilir. İstanbul veya yurtdışınd­an getirtilec­ek standart hediyelik eşyalar yerine Biga’da kendine özgü turistik eşya imali gerçekleşt­irilebilir. Elde edilecek gelirin bir kısmı Granikos projesinin müteakip kademeleri­nin hayata geçirilmes­i için aktarılara­k kendi kendini besleyen, hazineye yükü azaltan bir döngü sağlanabil­ir. Granikos’ta sağlanacak başarı ise ülke genelinde benzer projelerin hayata geçirilmes­inde bir model olarak kullanılab­ilir.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye