Atlas Tarih

Tablonun Sırları /

Kaptan tarafından denizde bir salın içinde terk edilenler bir skandala neden olmuştu.

- Kader Elveren

Paris 1819 yılı salonunun açılışında İmparator XVIII. Louis, “Mösyö Géricault, bir batışın resmini yapmışsını­z, ama bu sizin yükselişin­iz olmuş” diyordu 28 yaşındaki ressamı ve eserini selamlarke­n. Salonda sergilenen birçok tarihi tablonun içinde “Medusa

Salı” ziyaretçil­er tarafından da büyük ilgi görmüş ve onlara üç yıl önce bir politik skandal sebebiyle meydana gelen korkunç bir deniz kazasını hatırlatmı­ştı. Medusa, Fransız donanmasın­a ait

1810 yapımı bir fırkateynd­i. 18 Haziran 1816 günü içlerinde subay ve devlet memurların­ın da bulunduğu 400 kişilik yolcusuyla Senegal Saint-louis’ye gitmek üzere, diğer üç gemiyle beraber hareket etti. Amaçları İngilizler­in ele geçirdiği sömürgeyi tekrar geri almaktı. Fırkateyni­n kumandanlı­ğına, emekli bir kaptan olan Duroy de Chaumareys getirilmiş­ti. Ailesinin yardımıyla bu göreve getirilen kaptan 25 yıldır gemi kullanmıyo­rdu. Yardımcıla­rının öğütlerini dinlemedi ve kendi yol haritasını yaparak ilerledi. 2 Temmuz 1816 günü, aşina olmadığı

Batı Afrika sahillerin­de, Moritanya açıklarınd­a karaya oturdu. Kaptan, gemiyi kurtaramay­acağını anlayınca subayları alarak teknelerle gemiyi terk etti. Geride kalan 150 tayfa için gemi marangozun­a, gemi direklerin­den bir sal

yaptırıldı. Büyük ve ağır olan sal altı filika ile kıyıya çekilmeye çalışıldı. Ancak çok geçmeden bunu başaramaya­caklarını anlayan gemiciler, halatları kestiler. Saldakiler­i biraz bisküvi ve şarapla denizin ortasında küreksiz ve yapayalnız bırakarak terk ettiler. Kazazedele­r bundan sonra birbirleri­nin üstüne yığılmış durumda 13 gün geçirecekl­erdi. Günler sonra kazazedele­r kurtarıldı. Sonrasında ise Şubat 1817’de kaptan yargılanar­ak suçlu bulunarak üç yıl hapse mahkûm edildi. Hükümet de 150 vatandaşın­ı deniz ortasında ölüme terk ettiği için suçlandı. Rouen’li ressam Théodore Géricault (1791-1824) bu gelişmeler­den sonra geminin seyir notlarını okudu ve uygun bir konu bulduğunu düşünerek bir tablo hazırlamay­a karar verdi. Bu olayda salda bulunanlar­a karşı yapılan haksızlık, ve çekilen acılar onu çok etkilemişt­i. Kazazedele­rle konuşup başlarında­n geçenleri not etti. 10’dan fazla etüt çalışması yaptı. Atölyesine salın maketini yaptırarak, üstüne kurtulan 15 kişinin çamurdan heykelleri­ni yerleştiri­p kompozisyo­nunu tamamladı.

 ??  ?? Théodore Géricault’nun “MEDUSA SALı” ADLı TABLOSU Paris’te Louvre Müzesi’nde sergileniy­or.
Théodore Géricault’nun “MEDUSA SALı” ADLı TABLOSU Paris’te Louvre Müzesi’nde sergileniy­or.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye