iller bankası: tescilli bir yapının yıkımının kronolojisi

tescilli bir yapının yıkımının kronolojisi

Betonart - - Contents -

11 Haziran 1933

Belediyeler Bankası’nın kuruluşu

1935

Bankanın genel merkez binası için uluslararası yarışmanın açılması. Yarışmaya katılan 18 proje arasından Seyfi Arkan’ın projesinin seçilmesi

29 Nisan 1936

Projenin yapımı için ihalenin açılması

1937

İnşaatın tamamlanması

6 Kasım 1937

Dönemin İçişleri Bakanı, diğer bakanlar ve bürokratların katılımlarıyla binanın hizmete açılması

1 Nisan-26 Temmuz 1948

Binada Arkan tarafından projelendirilen kısmi yenileme gerçekleştirilmesi 12 Nisan 1980

Yapının Koruma Kurulu’nun 2167 sayılı kararı ile birinci derece eser olarak tescil edilmesi

1986

Yüksek Kurul’un 1986 tarihli kararıyla tescil kararının yinelenmesi

2005

Rölöve, dekorasyon ve tesisat projeleri ile yapının kapsamlı şekilde yenilenmesi

2013

Bankanın yanındaki Hergelen Meydanı’nda Ankara Melike Hatun Camii ismi verilen caminin inşaatının başlaması ve İller Bankası binasının bu proje kapsamında yıkımının gündeme gelmesi

2014

DOCOMOMO_Türkiye, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği, Mimarlar Derneği 1927, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı ve Türk Serbest Mimarlar Derneği’nin, yapının yıkım tehdidine karşı ortak hareket etme kararı alması

28 Ekim 2014

Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından “Hergelen Meydan Projesi kısmının hayata geçirilebilmesi için İller Bankası binasının yıkılmasının plana işlenmesi” talebinin Belediye Meclisi’ne gönderilmesi

29 Kasım 2014

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde “Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı’na işlenilmek üzere; 6953 ada 11 ve 13 parsellerde yer alan tüm tescilsiz yapıların kaldırılması, 12 parselde yer alan tescilli yapının korunarak tescilsiz tüm yapı ve müştemilatının yıkılması, 10 parselde yer alan tescilli İller Bankası binasının tescil kaydının kaldırılıp binanın yıkılmasını takiben

Hergelen Meydanı Çevre Düzenlemesi ve Camii Proje alanına katılmasını içeren ve kamu yararına olan Nazım İmar Plan değişikliğinin Koruma Kurulu’na sevkinin” kabul edilmesi

30 Kasım 2014

Facebook’ta 1309 üyeye ulaşan “İller Bankası Yıkılamaz” grubunun kurulması

1 Aralık 2014

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından İller Bankası’nın yıkımı gündemiyle DOCOMOMO_ Türkiye dahil Ankara’daki mimarlık örgütlerinin katılımıyla toplantı düzenlenmesi

14 Nisan 2015

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin “Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesince sunulan Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı kapsamında; 6953 ada 11 ve 13 parsellerde yer alan tüm tescilsiz yapıların kaldırılması, 12 parselde yer alan tescilli yapının korunarak tescilsiz tüm yapı müştemilatın yıkılması, 10 parselde yer alan tescilli İller Bankası binasının tescil kaydının kaldırılıp, binanın yıkılmasını takiben Hergelen Meydanı Çevre Düzenlemesi ve Cami Proje alanına katılmasını içeren düzenlemenin yapılması”nı oy birliğiyle kabul etmesi

24 Nisan 2015

Ulus Tarihi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın “kamu yararına aykırı” olduğunu savunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi’nin plan hakkında yürütmeyi durdurma ve plan iptali istemiyle dava açması; davanın görüldüğü Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma kararı vermesi

29 Nisan 2015

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından İller Bankası binasının önünde DOCOMOMO_Türkiye dahil meslek örgütlerinin katılımıyla basın toplantısı düzenlenerek yıkımın önlenmesi için kampanya başlatılması

Şubat 2016

İller Bankası’nın yapıyı boşaltması

2016

Ankara’daki mimarlık örgütleri ve üniversite temsilcilerinin yıkımın önlenmesi için destek istemek üzere CHP ve MHP milletvekilleri ile görüşmesi

15 Temmuz 2016

DOCOMOMO_Türkiye, Koruma ve Restorasyon Uzmanları Derneği, Mimarlar Derneği 1927, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Türk Serbest Mimarlar Derneği ve imzalayan akademisyenler tarafından yapılan “Başkent ANKARA’daki yıkımlara DUR diyoruz!” basın bildirisi

19 Ağustos 2016

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin mimarlık örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla “İller Bankası için Kaygılıyız” basın açıklaması

Kasım 2016

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Koruma Kurulu’ndan yapının taşınması talebinde bulunması

7 Kasım 2016

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin binanın etrafının paravanlarla kapatılmaya başlandığını tespit etmesi üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’na yazı yazarak binanın paravanlarla kapatılması ve içindeki işlemlere ilişkin bilgi talep etmesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 2 Numaralı Koruma Kurulu Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne yazı yazarak binanın paravanlarla kapatılmış olmasının ve bina içinde söküm işlerinin başlatıldığının tespit edildiğini belirtip bu konuda müdahale edilmesini talep etmesi; binanın paravanlarla kapatılmış olması ve içeride söküm işlemlerinin başladığı, binanın tahrip edildiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurması

8 Kasım 2016

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin yapının önünde DOCOMOMO_Türkiye dahil Ankara’daki mimarlık örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla yaptığı “İller Bankası Yıkılamaz!” basın açıklaması

14 Kasım 2016

Ankara 2 Numaralı Koruma Bölge Kurulu tarafından can ve mal güvenliği açısından ahşap kompozit levhaların konulmasına ilişkin 2317 sayılı karar alınması

16 Kasım 2016

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü Ankara 2 Numaralı Koruma Bölge Kurulu’ndan yapının son durumu ile ilgili bilgi talep etmesi

Aralık 2016

Yapının yanındaki alanda devam eden cami inşaatının büyük bölümünün tamamlanması

3 Ocak 2017

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin binanın tahribatı hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin dilekçesinin işleme konulmamasına karar verilmesi

17 Ocak 2017

Binanın cephesinde bulunan bakırların ve yağmur oluklarının tamamının yerinde olmadığının tespit edilmesi üzerine, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin binada tahribat nedeniyle tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurması; “genel ve soyut nitelik arz eden dilekçenin işleme konulmamasına” karar verilmesi

26 Ocak 2017

Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi ve TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyelerinin katılımıyla binanın etrafında keşif yapılması

30 Ocak 2017

Bilirkişi raporu ile binadaki tahribatın tescillenmesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 2 Numaralı Koruma Bölge Kurulu tarafından 2429 sayılı kurul kararı ile ilgili kurumlarca mahallinde gerekli önlemlerin alınmasına, hırsızlık nedeniyle meydana geldiği anlaşılan tahribatı yapanlar hakkında 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yasal soruşturma açılmasına karar verilmesi

17 Şubat 2017

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı, Sekreter Üyesi ve iki Yönetim Kurulu Üyesi tarafından İller Bankası’nı tahribata açık hale getirerek yapılan müdahalelerde sorumluluğu bulunan, kültürel mirasın yok olmasına neden olan, koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyen tüm yetkililer hakkında ceza davası açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na başvurulması

Şubat 2017

DOCOMOMO_Türkiye’nin, yapının yıkımının önlenmesi için DOCOMOMO_International’dan destek istemesi; yapının korunması için “World Monument Fund”a başvuru hazırlığı yapılması

Şubat 2017

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından, DOCOMOMO_Türkiye’nin hazırlığına destek olduğu metinle, “İller Bankası Binası Yıkılamaz” başlığıyla change.org’ta 2064 imzaya ulaşan kampanya açılması

31 Mart 2017

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından bina içinde yıkım, söküm yapıldığı, yıkıntı ve molozların bahçe içerisine atıldığı, uyuşturucu bağımlısı kişilerin bina içinde görüldüğü ve bu kişiler için herhangi bir güvenlik önlemi alınmadığının tespit edilmesi; Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara 2 Numaralı Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Daire Başkanlığı’na yazı yazılarak anılan tespitler aktarılarak tescilli yapıda güvenlik önlemlerinin alınmasının talep edilmesi

Haziran 2017

Mimarlık örgütleri temsilcileri ve akademisyenlerin Kültür Bakanlığı’nı ve Altındağ Belediye Başkanlığı’nı ziyaret ederek yapının korunması hakkında görüşmeleri

12 Haziran 2017

Yapının çevresindeki binaların yıkılmaya başlanması üzerine Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde DOCOMOMO_Türkiye dahil Ankara’daki mimarlık örgütleri, mimarlık fakültelerinin dekanları ve bölüm başkanları ile yol haritası çizmek üzere toplantı yapılması

14 Haziran 2017

Mimarlık örgütleri temsilcileri ve akademisyenlerinin yapının mülkiyetinin geçtiği öğrenilen Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan randevu talep etmeleri

16 Haziran 2017

Koruma Kurulu’nun “Ankara İli, Altındağ İlçesi, 6953 Ada 10, 11 ve 13 Parsellerin ‘Dini Hizmet Alanı’ olarak kullanılmasının ve 6953 Ada, 10 Parselde kayıtlı tescilli yapıya [İller Bankası] ilişkin rölövelerin uygun olduğuna; statik raporda değinilen yapının ve yapıda kullanılan malzemelerin dayanım özelliklerini kaybetmesi ve ileri derecede korozyona uğraması, güncel deprem yönetmeliği gereksinimlerini karşılayamaması gerekçeleriyle yapının tescilsiz 6953 Ada, 13 Parsele taşınması talebinin 2863 sayılı Yasa kapsamında uygun olduğuna, 6953 Ada 13 Parsele ‘korunması gerekli kültür varlığı’ şerhi konması gerektiğine” dair kararı

16 Haziran 2017 Akşamı

İller Bankası binasının yıkılması

18 Haziran 2017

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kültür varlığı olarak tescilli bulunan İller Bankası binasının yıkımı ve aynısının başka yerde yapılmasına ilişkin kurul kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile dava açılması

kaynaklar “Belediyeler Bankası Projeler Müsabakası”, Arkitekt, S. 10, s. 287-295, 1935. “Belediyeler Bankası Ankara”, Arkitekt, S. 5-6, s. 145-148, 1936. “Ankara Melike Hatun Camii” (http://www. siyahkalem.com/tr/4/2/7) “İller Bankası Kronolojisi” (http://www. mimarlarodasiankara.org/index.php?Did=8938) Seyfi Arkan, Seyfi Arkan ve Eserleri: 1933-1956, Türk Himark Plan Yapı Müessesesi, İstanbul, 1956. Ali Cengizkan, Derin İnan, N. Müge Cengizkan, Modernist Açılımda Bir Öncü Seyfi Arkan, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 2012.

2

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.