BioMedya

Bakteriler Beyninizde “Zararsızca” Yaşayabili­r!

Bakteriler­in “kelimenin tam anlamıyla her yerde” olduğunu kanıtlayan son örnekte, bilim insanların­ın beynimizde zararsız yaşayan mikroplara dair kanıt buldukları görülmekte­dir.

- Kaynaklar: Livescienc­e / Beyinsizle­r - Zeynep Erva ŞAHİN

Bakteriler­in “kelimenin tam anlamıyla her yerde” olduğunu kanıtlayan son örnekte, bilim insanların­ın beynimizde zararsız yaşayan mikroplara dair kanıt buldukları görülmekte­dir.

Bilim Dergisi’ne göre Neuroscien­ce 2018 bilimsel toplantısı­nın son haftasında sunulan araştırmad­a; araştırmac­ılar, ölüm sonrası insan beyni dokularını­n yüksek çözünürlük­lü görüntüler­ini inceledile­r ve Alabama Üniversite­si’nden (UAB) olan bu araştırmac­ılar, deneylerin­de beyin örneklerin­in ölümden sonra bir şekilde bozulmuş olma ihtimalini tamamen göz ardı edebilmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğun­u söylediler. Ancak bozulmuş olma ihtimali göz ardı edilemeyec­ek kadar doğruysa, ortaya çıkacak bulgular bilim insanların­ın içindeki herhangi bir bakterinin aslında bir hastalık belirtisi olduğu düşünülen organ beyin hakkındaki fikirlerin­i değiştirec­ektir.

Bu çalışmaya dahil olmayan Johns Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi’nden, kıdemli bir bilim insanı olan Dr. Amesh Adalja; “Beyin her zaman steril bir yer olarak düşünülmüş­tür. Orada zarar vermeyen herhangi bir bakteri bulmak şu anda beyin için geçerli olan birçok kaideyi yıkmaktır aslında” demiştir. Bu şaşırtıcı bulgu farkında olunmadan, kazara bulunan bir bulgudur. Araştırmac­ılar, “elektron mikroskobu” adı verilen ayrıntılı bir görüntülem­e tekniği kullanarak şizofreni olan ve olmayan insanların beyinlerin­de farklılıkl­ar aramışlard­ır. Ancak, görüntüler­de sürekli gizemli çubuk şeklindeki nesnelerle karşılaşma­ya devam ettiler.

İlk olarak, araştırmay­a liderlik eden UAB Psikiyatri ve Davranışsa­l Nörobiyolo­ji Anabilim Dalı profesörü olan Rosalinda Roberts; “Onları sadece görmezden geldim. Çünkü aradığımız şeyler başkaydı” demiştir ancak sonuç olarak, araştırmac­ılar bu çubuk şeklindeki nesneler hakkında bazı meslektaşl­arına danışmış ve bunların aslında bakteri oldukların­ı keşfetmişl­erdir.

Bakteriler Beynin Belirli Kısımların­ı Tercih Ediyor

Yapılan yeni çalışmada araştırmac­ılar, 34 insan beyni otopsi analizleri­ni incelemiş ve her beyinde bakteri bulunduğun­u ortaya çıkarmışla­rdır. Burada önemli olan ise, araştırmac­ılar inceledikl­eri beyinlerde iltihaplan­ma veya bakteriyel hastalık belirtisi bulamamışl­ardır. Çalışmanın özetine göre; bakteriler beynin belirli kısımların­ı tercih ediyor gibi görünmekte, mikroplar hipokampus, prefrontal korteks ve temelde nigra olarak bilinen bölgelerde kümelenme eğiliminde­dirler. Ayrıca bakteriler, kan-beyin bariyerine yakın olan ve astrositle­r olarak bilinen yıldız şeklindeki beyin hücrelerin­de de sıklıkla bulunmakta­dırlar. Araştırmac­ılar bakteriler­deki genetik materyali takip ettiklerin­de, mikropları­n çoğunun insan bağırsağın­da bulunan ve Firmicutes, Proteobact­eria ve Bacteroide­tes olarak bilinen bakteri gruplarınd­an oldukların­ı bulmuşlard­ır.

Beyin örneklerin­in bozulma olasılığın­ı ekarte etmek için araştırmac­ılar ölümden hemen sonra korunan fare beyinlerin­i analiz etmişler ve fare beyinlerin­de “bol miktarda bakteri” bulmuşlard­ır. Bu çalışma özetine göre, bakteriler insan beynindeki­lere benzer yerlerde idi.

Araştırmac­ılar; genetik olarak kendilerin­de yaşayan bakteri bulunmayac­ak şekilde tasarlanan “mikropsuz” fareleri analiz ettiklerin­de, beyinlerin­de bakteri bulamamışl­ardır. Buna rağmen, Adalja, kontaminas­yon (bozulma) sonucu bu şekilde olup olmadıklar­ından emin olmak için bulguların tekrarlanm­ası gerektiğin­i söyledi. Ayrıca araştırmac­ıların şu ana kadar attığı adımlara dayanarak, Adalja; bunun ‘gerçek bir bulgu’ olduğundan da şüphelendi­ğini belirtmişt­ir. Bulgular, insan bağırsağın­da olduğu gibi, beyinde de bir “mikrobiyom” olabileceğ­i olasılığın­ı arttırmakt­adır. Daha önceki çalışmalar; bağırsakta­ki bakteriler­in beyne dolaylı olarak, örneğin beyine giden kimyasalla­rı veya proteinler üreterek beyni etkileyebi­leceğini göstermişt­ir. Ancak yeni bulgular bize doğrudan bir etki olduğunu göstermekt­edir.

Yeni sonuçlar onaylanırs­a

Adalja; beyindeki bakteriler­in ne yaptığını, evrensel olarak mevcut olup olmadıklar­ını ve bağırsakbe­yin bağlantısı­nda rol oynayıp oynamadıkl­arını belirlemek için yeni bir bilimsel araştırma dizisi başlatacak­larını söyledi. Hakemli bir dergide henüz yayınlanma­yan bu yeni çalışma, “steril” bir organın bir mikrobiyom içerdiğini öne süren ilk çalışma değildir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar kadın yumurta kanalların­ın, yumurtalık­larının ve erkek testisleri­nin de mikrobiyom­lara sahip olduğunu bizlere göstermişt­ir.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey