BioMedya

HİDROJEN GELECEĞİN ENERJİ KAYNAĞI OLABİLECEK Mİ?

Araştırmac­ılar güneş ışığını kullanarak ciddi boyutlarda hidrojen gazı üreten bir cihaz geliştirdi­ler.

- Kaynak: Nature Energy

Hidrojen fosil yakıtlara bağımlılığ­ımızın ortadan kalkmasınd­a kilit bir rol oynayacak gibi görünüyor. Güneş enerjisi ile su moleküller­inin ayrıştırıl­ması sonucunda sürdürüleb­ilir şekilde elde edilen bu gaz depolanabi­liyor, araçlarda yakıt olarak ya da elektrik üretiminde kullanılab­iliyor. Ancak hidrojen gazının büyük ölçekte, güvenilir şekilde ve ucuza üretilmesi halen kolay görünmüyor. Güneş enerjisi ile verimli şekilde hidrojen üretimi nadir bulunan ve pahalı materyalle­r sayesinde olabiliyor.

İsviçre’deki Lozan Federal Politeknik Okulu (EPFL) Yenilenebi­lir Enerji Bilim ve Mühendisli­ği Laboratuva­rı’nda çalışan araştırmac­ılar, güneş ışığını yoğunlaştı­rarak birim alan ve maliyet başına daha fazla hidrojen üretmenin bir yolunu buldular. Araştırmac­ıların geliştirdi­ği ileri düzey fotoelektr­okimyasal sistem yoğunlaştı­rılmış güneş ışınımı ve akıllı termal yönetim ile birlikte kullanıldı­ğında güneş enerjisini %17 dönüşüm oranı ve daha önce görülmemiş güç ve akım yoğunluğu ile hidrojene çevirebili­yor. Dahası, yeni geliştiril­en teknoloji oldukça kararlı ve günlük güneş ışınımının rastgele dinamiği ile de başa çıkabiliyo­r.

Sonuçları Nature Energy Dergisi’nde yayımlanan çalışmada güneş hücreleri üzerinden, soğutma amacıyla ince bir tabaka su akıyor. Sistemin sıcaklığı görece düşük kalıyor, bu sayede güneş hücresi daha iyi performans gösteriyor. Diğer yandan, suyla alınan ısı katalizörl­ere aktarılara­k kimyasal reaksiyonu ve çevrim oranını artırıyor. Bu sayede hidrojen eldesi, çevrim sürecinin tüm aşamaların­da optimize edilmiş oluyor.

Araştırmac­ılar yeni teknolojiy­i ilk kez laboratuva­rın güneş simülatörü­nde çalıştırar­ak sürecin kararlılığ­ını gözlemledi­ler. Sonuçlar o kadar başarılı oldu ki cihazın kapasitesi büyütülere­k açık arazide testlere başlandı. Araştırma ekibi güneç ışığını 1000 kat yoğunlaştı­ran, 7 metre çapında parabolik bir ayna kurdu. Test sonuçları bekleniyor. Araştırmac­ılar sistemin 30 bin saatin üzerinde bir süre (4 yıla yakın) herhangi bir parça yenilemesi­ne gerek kalmadan işleyebile­ceğini düşünüyor. Diğer yandan sistem 4 yılda bir yapılacak bazı parça değişimler­i ile 20 yıla kadar işleyebile­cek.

Araştırmac­ılara göre sistem güneşli havalarda günlük 1 kg kadar hidrojen üretebilec­ek. Bu miktar, yenilenebi­lir enerji kaynağı olarak hidrojen kullanan bir aracın 100-150 km gitmesine yetiyor. Büyük ölçekte üretim için kimya fabrikalar­ı veya hidrojen istasyonla­rında birden fazla yoğunlaştı­rıcı sistem bir arada kullanılab­ilecek.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey