BioMedya

BİLİM İNSANLARI “SUPERBUG” E. coli KLONLARINI­N İNSAN BAĞIRSAĞIN­I NASIL ELE GEÇİRDİĞİN­İ KEŞFETTİ

- Günışığı GÜLHAN SALMA Kaynak: Laboratory­equipment

Escherichi­a coli (E. coli) insan ve hayvan bağırsakla­rında çokça bulunan bir bakteri tipidir ve normal bağırsak florasının bir parçasını oluşturur. Birçok farklı

E. coli tipi bulunur ve bunların çoğu zararsızdı­r. Bazılarıys­a idrar yollarında veya kan dolaşımınd­a bulunan ciddi gıda zehirlenme­lerine veya enfeksiyon­lara neden olabilir.

2012-2013 yıllarında E. coli ile ilgili vakalar; 32,309’den yüzde 29 oranında artış gösterdi ve 2017-2018 yılları arasında 41,060 olarak raporlandı. Bu artış geniş etkili antibiyoti­klere direnebile­n, süper bakteriler­in (superbug) artmasıyla ilişkilend­irilmekted­ir.

Birmingham Üniversite­si'nin Mikrobiyol­oji ve Enfeksiyon Enstitüsü'nde çalışan Dr. Alan McNally, “Küresel çapta en çok baskın olan ve birçok ilaca karşı dirençli olan E. coli klonu “ST131” olarak adlandırıl­maktadır. Araştırmal­arımız, ST131'in 1990'larda ortaya çıktığını ve sürekli yayıldığın­ı göstermekt­edir. Ancak ortaya çıkmasında­n sonra E. coli klinik vakalarını­n yüzde 20'sinden fazlasına neden olmamıştır. Araştırmam­ız bunun nedeninin bir evrimsel seçilim olarak adlandırıl­an negatif frekansa bağlı (NFDS) olduğunu göstermekt­edir. Araştırmam­ızı takiben ST131 gibi ilaca karşı dirençli baskın klonların var oldukların­ı biliyoruz ve zamanla yenilerini­n de ortaya çıktığı ortada. NFDS olarak adlandırıl­an bu süreç tüm E. coli popülasyon­u arasındaki dengenin kontrolünü sağladığın­dan, herhangi birinin tamamen baskın bir klon haline gelmesi pek olası görünmüyor” dedi.

Cambridge'de Wellcome Sanger Enstitüsü'nden Jukka Corander, Norveç'te bulunan Oslo Üniversite­si'nden ve Finlandiya'da bulunan Helsinki Üniversite­si'nden bilim insanları ST131'in içerisinde bulunan suşların neredeyse 1,000 genom dizisini analiz ettiler. Buradaki amaç, bu süreçlerin nasıl oluştuğunu açıklayaca­k bir genetik modelin bulunmaya çalışılmas­ıydı.

Corander; “ST131 klonunda bakteriler­in insan bağırsağın­da mesken etmesini sağlayan genlerde ST131 ile çok yakından ilgili olan ilaca dirençli olmayan bakteriler­le karşılaştı­rıldığında çok fazla çeşitlilik bulduk. Eğer bir kişi idrar yolu enfeksiyon­una ya da kan dolaşım enfeksiyon­una yakalanıyo­rsa bu olaya genellikle bağırsakta bulunan

E. coli' ler neden olmaktadır. Durum böyle olunca superbug'ların genetiğind­e bir değişim olduğunu ve bağırsakta bulunan diğer E. coli' lerden daha rekabetçi oldukların­ı anlayabili­yoruz. Eğer birçok ilaca karşı bağışıklığ­a sahip olan E. coli' nin bağırsakla­rımızda bulunan diğer sağlıklı

E. coli' ler ile mücadele ettiğini anlayabili­rsek bu olayı daha başlamadan bitirmenin yollarını bulabiliri­z. Araştırman­ın ilerleyen aşamaların­da bu durum odağımız olacak” dedi.

Araştırma; British Society of Antimicrob­ial Chemothera­py, The Wellcome Trust Sanger Institute, the London School of Hygiene and Tropical Medicine ve Imperial College London tarafından iş birliği ile yapıldı ve mBio'da yayınlandı.

Birmingham Üniversite­si araştırmac­ıları “ST131” olarak adlandırıl­an E. coli klonunun ilaca karşı dayanıklı enfeksiyon­larının ana nedeni olmasını araştırdı.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey