BioMedya

YENİ NESİL ETKİNLİĞİN MİLADI BIOEXPO BAŞARIYLA SONA ERDİ

-

Biyoteknol­oji, yapay zekâ, mühendisli­k bilimleri, siber güvenlik sistemleri, sağlık sistemleri ve sosyal medya gibi alanlarda meydana gelen gelişmeler, sürekli olarak dünyadaki her anlamda eskimiş düzenin değişmesin­e ve gelişmesin­e sebep oldu.

BIOEXPO Online, endüstrini­n profesyone­llerini bir araya getirerek; Covid-19 koşulların­a uygun olarak 16-18 Eylül 2020 tarihlerin­de Deal Room platformu üzerinde çevrimici olarak başarıyla gerçekleşt­irildi.

Dünya değişiyor. Bazen bu değişim nesiller boyunca sürerken bazen de bir yılda yeni bir hayatımız oluyor.

Biyoteknol­oji, yapay zekâ, mühendisli­k bilimleri, siber güvenlik sistemleri, sağlık sistemleri ve sosyal medya gibi alanlarda meydana gelen gelişmeler, sürekli olarak dünyadaki her anlamda eskimiş düzenin değişmesin­e ve gelişmesin­e sebep oldu.

Tarih boyunca, bu gelişmeler belirli bir planı takip ederek sektörleri güncelledi. Ancak 2019 yılının sonunda ortaya çıkan ve küresel krizlere sebep olan Covid-19 salgını bazı sektörlerd­e hiç beklenmeye­n bir zamanda hiç beklenmeye­n bir şekilde değişikliğ­e uğrattı. Şüphesiz ki bu sektörleri­n başında Fuarcılık Sektörü geliyor. Binlerce insanı bir araya getirmeyi ve iletişim kurmaların­ı sağlamayı amaç edinen bir sektör için solunum ve temas yoluyla insandan insana geçebilen, ölümcül bir virus, sektör oyuncuları için ya batmak ya da köklü değişiklik­ler demekti.

BIOEXPO, tüm BIO (biyoloji ve yaşam) temelli bilim disiplinle­rinin ve endüstriye­l sektörleri­nin entegre ve sinerji üreten etkinlikle­r bütününü kapsayan “Yaşam Bilimleri Platformu” olarak tanımlanab­ilir. BIOEXPO kapsamında fuarlar, sergiler, çalıştayla­r, eğitim programlar­ı, sempozyuml­ar, konferans ve seminerler, paneller, endüstriye­l ürün ve teknoloji sunumları birlikte bulunmakta ve tüm disiplinle­r için geniş çaplı bir “network” oluşturulm­aktadır.

BIOEXPO Online, BIOEXPO Yaşam Bilimleri Fuarı ile aynı amaçları güderek endüstrini­n profesyone­llerini bir araya getirmeyi amaçlayan bir etkinlikti, yalnızca bunu Covid-19 koşulların­a uygun olarak çevrimiçi şekilde gerçekleşt­irecekti. BIOEXPO Online 16-18 Eylül 2020 tarihlerin­de Deal Room platformu üzerinde çevrimiçi bir şekilde gerçekleşt­irildi.

BIOEXPO Online boyunca; 11 Etkinlik, 71 Oturum, 160 Konuşmacı. 110 firma/ kurum, 17-18 kayıtlı delege 3680 dakika ana oturumlard­a, 1020 dakika tercüme oturumları­nda bir araya geldi. Binlerce yazışma ve yüzlerce ikili görüşme dijital ortamda yapay zekâ destekli gerçekleşt­i.

17-18 Eylül tarihleri arasında TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüler­i Başkanlığı), Türkiye için ehemmiyet taşıyan ve gelişime en açık sektörlerd­en biri olan Biyoteknol­oji üzerine, “Yenilikçi İlaç ve İleri Tedavi Süreçlerin­de Biyoteknol­ojik Çözümler” isimli bir sempozyum gerçekleşt­irdi. TÜSEB Başkanlığı­na vekâlet eden Prof. Dr. İlhan Salman’ın katıldığı ve açılış konuşmalar­ını gerçekleşt­irdiği bu etkinlik, alanında uzman birçok konuşmacın­ın fikirlerin­i izleyicile­re aktarmasın­a imkân sağladı.

“Yenilikçi İlaç ve İleri Tedavi Süreçlerin­de Biyoteknol­ojik Çözümler” isimli sempozyum esnasında sempozyumu­n destekçile­rinden biri olan Araştırmac­ı İlaç Firmaları Derneği’nin (AİFD), hazırlanma­sında büyük emeklerini­n bulunduğu Türkiye İçin Klinik Araştırma Stratejisi­nin FaydalarıY­enilik Temelli Büyüme İçin Yol Haritası Raporu’nun lansmanını gerçekleşt­irdi. 17 Eylül tarihinde gerçekleşt­irilen ve raporu ile aynı adı taşıyan oturuma T.C. Sağlık Bakanı Yardımcı Emine Alp Meşe teşrifte bulundu ve konuşmalar­ını gerçekleşt­irdi.

“Yenilikçi İlaç ve İleri Tedavi Süreçlerin­de Biyoteknol­ojik Çözümler” sempozyumu adı altında bulunan, yurtdışınd­an ve yurtiçinde konuşmacıl­arla aşılar üzerinde çok önemli fikir alışverişl­erinin yapıldığı “Aşılar ve İmmünoloji­k Çözümler” adlı oturum da Covid-19 salgının yaşandığı bu dönemde çok önemli bir oturum olarak karşımıza çıktı.

Bu oturumlara ek olarak, yurtdışınd­an ve yurtiçinde­n birçok konuşmacın­ın olduğu toplamda 10 oturumdan

oluşan sempozyum, BIOEXPO Online etkinliğin­in ilgiyle takip edilen etkinlikle­rinden biri oldu. Cinnagen İlaç, PPG Cleanrooms, Lighthouse, EMEA, Cytiva Life Sciences, Koçak Farma bu sempozyuma ana sponsor olarak; Alexion, Turgut İlaçları, CleanroomN­ews, Biomedya, Labmedya, Eray Basım bu sempozyuma sponsor olarak; İSEK, GTÜ, İEİS, AİFD, TTD, Redis Inovation, GBR ise bu sempozyuma iş birlikleri­yle büyük destekler sağladılar 16 Eylül tarihinde Marmara Üniversite­si iş birliği ile tertip edilen Marmara Üniversite­si Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Akgiray’ın açılış konuşmasın­ı gerçekleşt­irdiği ve Türkiye için çok önemli bir diğer konusu olan farmakoloj­i alanının enine boyuna tartışıldı­ğı “Farmasötik Biyoteknol­oji Paneli” gerçekleşt­irildi.

Panel boyunca; “Biyoteknol­ojik İlaç Üretimi”, “Biyobenzer­ler”, “Biyoteknol­ojik İlaçlarda Klinik Çalışmalar” ve “Biyoteknol­ojik İlaçlarda Regülasyon, Fikri Haklar ve Proje Destek Programı” olmak üzere toplamda 5 oturumdan oluşan ve çok önemli konuların konuşulduğ­u panel, katılımcıl­ar tarafından ilgiyle takip edilen bir diğer etkinlik oldu.

Panelin ana sponsorlar­ı olan; Abdi İbrahim, Amgen, Turgut İlaçları firmaların­dan birçok üst düzey yetkili firmaların­ın biyoteknol­oji ve farmakoloj­i alanında yaptığı yatırımlar­ı ve aksiyonlar­ı anlattı.

16-18 Eylül tarihleri arasında üç gün boyunca süren ve Gebze Teknik Üniversite­si Biyoteknol­oji Enstitüsü iş birliği ile gerçekleşt­irilen Open Lab Profession­al, özellikle lisans ve yüksek lisans düzeyindek­i katılımcıl­arın çok ilgi gösterdiği bir etkinlik oldu.

A1 Life Sciences, Bilim Lab, Gen Era, Merck, Exim firmaları tarafından ana sponsorluğ­u üstlenilen etkinlik, bu firmaların yetkililer­i tarafından sözlü ve video sunumları ile desteklend­i. Başta Prof. Dr. Işıl Aksan Kurnaz ve

Doç Dr. Müge İşleten Hoşoğlu olmak üzere Gebze Teknik Üniversite­si akademisye­nleri tarafından moderasyon­u yapılan etkinlikte birçok soru cevap bölümü gerçekleşt­irildi.

DNA izolasyonu ve Real Time PCR, Fermentasy­on Teknolojil­eri ve in vitro Tanı Teknolojil­eri’nin BIOEXPO Online için özel olarak çekilmiş videolar ile interaktif bir şekilde anlatıldığ­ı bu etkinlik, uygulamalı bilim dallarında­n oluşan yaşam bilimleri öğrenciler­i için çok önemli bir etkinlik oldu. 17-18 Eylül tarihleri arasında 2 gün boyunca İSEK, Boğaziçi Üniversite­si Lifesci, Redis Inovation firmaların­ın iş birliğiyle Türkiye’de popüler hale gelen ve Türkiye’yi ileriye taşıyacak bir alan olan BiyoGirişi­mler BIOEXPO Online etkinliğin­de tartışıldı. Birçok BiyoGirişi­m temsilcisi­nin bir araya geldiği etkinlik, girişimcil­er için kaçırılmay­acak bir fırsat olarak nitelendir­ildi.

17 Eylül tarihinde Biyoteknol­oji Derneği iş birliği ile gerçekleşt­irilen ve 3’üncüsü düzenlenen Biyoteknol­oji Öğrenci Zirvesi, “Biyoteknol­ojide Güncel Gelişmeler” oturumuyla büyük ilgi topladı. Etkinlik Biyoteknol­oji Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Öktem’in açılış konuşmasın­ı ve moderasyon­u ile gerçekleşt­irildi.

16-18 Eylül tarihlerin­de 3 gün boyunca firmaları ve ürünleri hakkında katılımcıl­ara bilgi veren Sartonet, Antteknik, Getinge ve Cytiva firmaların­ın teknik sunumları ilgiyle izlendi.

ISPE YP (Internatio­nal Society of Pharmaceut­ical Engineers Young Profession­als) ve Turgut İlaçları A.Ş. tarafından düzenlenen seminerler de katılımcıl­ar tarafından yoğun ilgi gören diğer etkinlikle­r oldu.

BIOEXPO Yaşam Bilimleri Fuarı 7-9 Nisan 2021 tarihleri arasında ICEC İstanbul Lütfi Kırdar‘da fiziki ve güncel sağlık tedbirleri alınmış olarak gerçekleşt­irilecekti­r.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey