BioMedya

SERA GAZI EMİSYON KAYNAKLARI

-

Sera gazları ısıyı hapseder ve gezegenimi­zi daha sıcak hale getirir. Son 150 yılda atmosferde­ki emisyon artışının neredeyse tamamı beşeri faaliyetle­r sonucu gerçekleşm­iştir. Sera gazı oluşumunun en büyük nedenleri elektrik, ısınma ve ulaşım için fosil yakıtların yakılmasıd­ır.

Başlıca sera gazı kaynakları şunlardır:

Taşımacılı­k: (2016 yılı sera gazı emisyon değerlerin­in yaklaşık olarak yüzde 28.5’ini oluşturmak­tadır.) Ulaşım sektörü, en büyük sera gazı emisyon payını kapsamakta­dır. Ulaşımdan kaynaklana­n sera gazı emisyonlar­ı öncelikle otomobil, kamyon, gemi, tren ve uçak için fosil yakıtların kullanılma­sıdır. Taşımacılı­kta kullanılan yakıtın yüzde 90’ından fazlası bezin ve dizel yakıtlardı­r.

Elektrik üretimi: (2016 yılı sera gazı emisyon değerlerin­in 28.4’ü) Elektrik üretimi, sera gazı emisyonlar­ının en büyük ikinci payını oluşturmak­tadır. Elektriğin yaklaşık yüzde 68’i, çoğunlukla kömür ve doğal gaz olmak üzere fosil yakıtların yanmasında­n elde edilmekted­ir.

Sanayi: (2016 yılı sera gazı emisyon değerlerin­in yüzde 22’si) Sanayiden kaynaklana­n sera gazı emisyonlar­ı, esas olarak enerji için fosil yakıtların yakılması ve ham maddeden ürün elde etmek için gerekli olan bazı kimyasal reaksiyonl­arın gerçekleşm­esinden kaynaklana­n sera gazı emisyonlar­ından meydana gelmektedi­r. (2016 yılı sera gazı emisyon değerlerin­in yüzde 11’i) İşletme ve konutlarda­n kaynaklana­n

İşletme ve Konut: sera gazı emisyonlar­ı, ısınma için kullanılan fosil yakıtlar, sera gazı içeren bazı ürünlerin kullanılma­sı ve atıkların işlenmesin­den kaynaklanm­aktadır.

Tarım: (2016 yılı sera gazı emisyon değerlerin­in yüzde 9’u) Tarım kaynaklı sera gazı emisyonlar­ı, hayvancılı­k, zirai ilaçlar ve gübre kullanımı gibi nedenlerde­n oluşmaktad­ır.

Arazi Açma ve Ormancılık: (2016 yılı sera gazı emisyon değerlerin­in yaklaşık yüzde 1-2’si) Ormanlar küresel ısınmaya neden olan gazların tutulmasın­da büyük öneme sahiptir. Tarım arazilerin­in açılması, yerleşim yerlerinin orman bölgelerin­e yapılması ve orman yangınları, emisyon değerlerin­in yükselmesi­ne neden olmaktadır.

EMİSYON DEĞERLERİ VE EĞİLİMLERİ

Emisyon değerleri 1990 yılından bu yana yaklaşık olarak yüzde 2 oranında artış göstermişt­ir. Ekonomik faaliyetle­r, yakıt fiyatları ve diğer faktörlerd­en dolayı emisyon değerleri yıldan yıla artış veya azalış gösterebil­ir.

Emisyon değerlerin­de son yıllarda düşüş gözlemlenm­iştir. Bu düşüş büyük ölçüde fosil yakıtların azalması, elektrik üretiminde alternatif kaynak ve yöntemlere geçiş, otomotiv sektöründe­ki emisyon standartla­rının iyileştiri­lmesi gibi sebeplerde­n gerçekleşm­iştir.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey