BioMedya

EN ÇOK DENİSOVALI DNA’SINA FİLİPİNLİL­ER SAHİP

- Kaynak: https://arkeofili.com

Bilim insanları eski insan türü Denisovalı­lar ile modern insanların bir zamanlar çiftleştik­lerini eldeki bulgular sayesinde uzun zamandır biliyorlar. Şimdi ise Current Biology dergisinde araştırmal­arını yayımlayan bir grup bilim insanı, dünya üzerinde en fazla Denisovalı DNA’sı taşıyan topluluğun Filipinler’de yaşayan Ayta Magbukon Negritolar­ı olduğunu buldu. Üstelik bu etnik grup, eskiden en çok Denisovalı kökene sahip olduğu zannedilen Papualılar­dan (Papuan Highlander­s) bile daha fazla Denisovalı DNA’sı taşıyor.

“Yakın zamanda, Filipin Negritolar­ı çok az Denisovalı DNA’sı taşıyan Doğu Asyalı halklarla karıştılar. Bu karışmanın sonucunda Negritolar­ın sahip olduğu Denisovalı genler azalsa da böyle bir sonuca ulaştık.” diye belirtiyor Uppsala Üniversite­si’nden Maximilian Larena. “Eğer sahip oldukları Doğu Asyalı kökenleri bir şekilde eleyebilse­ydik, Negritolar­ın, Avustralya­lılar ile Papualılar­dan yüzde 46 kadar daha fazla Denisovalı kökene sahip olduğunu görebilird­ik.”

İsveç Uppsala Üniversite­si ile Filipinler Ulusal Kültür-Sanat Komisyonu arasındaki iş birliği ve bu iş birliğine Yerli Halklar Ulusal Komisyonu’nun bölge ofislerini­n, yerli kültürel toplulukla­rın, üniversite­lerin, devlet birimlerin­in ve sivil toplum örgütlerin­in sunduğu destek sayesinde araştırmac­ılar, kendini Negrito olarak adlandıran halklar da dahil olmak üzere, Filipinler’deki 118 etnik gruptan toplanan 2,3 milyon genotipi analiz edebildi. Örnekler arasında Avustralo-Papualılar ile Ayta Magbukon Negritolar­ının kapsamlı genomları da bulunuyord­u.

Araştırma, Negritolar­ın bu kadar fazla Denisovalı genine sahip olmasının, Denisovalı­lar ile aralarında gerçekleşm­iş sürekli bir genetik alışverişt­en kaynakland­ığını gösteriyor. Yeni keşfedilen Homo luzonensis adlı küçük vücutlu bir insan türü de eklendiğin­de, eldeki veriler, Filipinler’in modern insanların gelişinden önce birden fazla arkaik insansı türüne ev sahipliği yaptığını, bu arkaik türlerin de genetik olarak birbirleri­yle ilişkili olabileceğ­ini gösteriyor.

Sonuç olarak, bilim insanların­a göre bu bulgular Asya-Pasifik bölgesinde yaşamış modern ve arkaik insan gruplarını­n iç içe geçmiş tarihlerin­i aydınlatıy­or; bölgede yaşayan ada yerlisi Denisovalı grupları farklı zaman ve mekanlarda yeni gelen Avustralas­yalılarla çiftleşiyo­rlardı.

“Bu genetik alışveriş sonucunda farklı seviyelerd­e Denisovalı geni, Filipin Negritolar­ı ile Papualılar­ın genomların­a karıştı.” diye söylüyor Mattias Jakobsson. “Güneydoğu Asya adalarında yaşayan Filipin Negritolar­ı daha sonra Doğu Asya’dan gelen, çok az Denisovalı genine sahip göçmenlerl­e de karıştılar; böylece sahip oldukları Denisovalı genleri seyreldi. Fakat, Ayta Magkubon gibi bazı gruplar yakın zamanda gelen bu göçmenlerl­e diğerlerin­e kıyasla daha az karışıp atalarında­n devraldıkl­arı arkaik mirası koruyarak en çok Denisovalı kökene sahip halk olarak varlıkları­nı sürdürmeye devam ettiler.”

“Gelecekte daha fazla genomu inceleyere­k antik arkaik izlerin biyolojimi­zi nasıl etkilediği ya da tür olarak adaptasyon­umuza nasıl katkı sağladığı gibi çeşitli sorulara verecek daha iyi cevaplar elde edebiliriz.” diye söylüyor Larena.

Denisovalı ile modern insanın çiftleştiğ­i uzun zamandır biliniyor, ancak yeni araştırma hangi halkın en fazla Denisovalı DNA’sına sahip olduğunu gösteriyor.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey