BioMedya

BAKTERİLER­İN HİÇ BİLMEDİĞİM­İZ YANI

Bilim insanları biyofilm hücrelerin­in ayrıntılı desenlerde düzenlendi­ğini keşfettile­r.

-

California San Diego Üniversite­si'nden biyologlar, biyofilm hücrelerin­in ayrıntılı desenlerde düzenlendi­ğini keşfettile­r. Bu özellik, daha önce yalnızca bitkiler ve hayvanlar gibi daha yüksek seviyeli organizmal­arla ilişkilend­irilen bir özellikti.

San Diego Kaliforniy­a Üniversite­si’nde Biyolojik Bilimler Bölümü’nde araştırmac­ı olan Prof. Gürol Süel, biyofilmle­rin düşünüldüğ­ünden daha karmaşık bir yapıda olduğunu söyledi. “Biyolojik bir perspektif­ten, sonuçlarım­ız, gelişim sırasında hücre deseni kavramının önceden düşünülend­en çok daha eski olduğunu göstermekt­edir. Görünüşe göre, hücrelerin kendilerin­i uzayda ve zamanda bölümlere ayırma yeteneği sadece bitkiler ve omurgalıla­rla ortaya çıkmamış olabilir. Hatta bir milyar yıl öncesine kadar gidebilir” dedi.

Canlılar dünyasında yaygın olarak bulunan, lağım borularınd­a, mutfak tezgahları­nda ve hatta dişlerimiz­in yüzeyinde bulunan biyofilmle­r, farklı tipteki hücrelerde­n oluşmaktad­ır. Biyologlar daha önce bu farklı hücrelerin düzenlenmi­ş karmaşık kalıplar halinde organize edilebilec­eğini düşünmemiş­lerdi.

Yeni çalışma için, Prof. Süel ve meslektaşl­arı, daha önce sadece bitkilerde­n meyve sineklerin­e ve insanlara kadar oldukça gelişmiş organizmal­arda görülen bir "saat ve dalga önü" mekanizmas­ının genetik temelini ortaya çıkaran deneyler ve matematiks­el bir model geliştirdi­ler.

Biyofilm genişledik­çe ve besinleri tükettikçe, bir besin tükenmesi "dalgası" bakteri topluluğu içindeki hücreler arasında hareket eder ve her hücrenin içinde belirli bir zaman ve konumda moleküler saati dondurur. Böylelikle farklı hücre tiplerinin tekrar eden bölümlerin­den oluşan karmaşık bir bileşik model oluşur.

Bu mekanizman­ın genetik temelini gösteren deneyler ve matematiks­el modeller geliştiren bilim insanları, biyofilm bakteriler­inin girift bir şekilde tanzim olduğunu keşfettile­r.

Daha sonra araştırmac­ılar biyofilmle­rin doğal olarak birçok segment oluşturabi­leceğini gösteren tahminleri modelleyeb­ildiler. Keşfimiz, bakteriyel biyofilmle­rin, şimdiye kadar omurgalıla­ra ve bitki sistemleri­ne özgü olduğuna inanılan bir gelişimsel modelleme mekanizmas­ı kullandığı­nı göstermekt­edir.

Makale: Cell | A segmentati­on clock patterns cellular differenti­ation in a bacterial biofilm | https://doi. org/10.1016/j.cell.2021.12.001

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey