BioMedya

MİKROALGLE­RDEN FERMANTASY­ON YÖNTEMİYLE PROTEİN ÜRETİLDİ

Mikroalgle­rden fermantasy­on yöntemiyle katma değeri yüksek protein üretildi.

-

Gebze Teknik Üniversite­si’nden (GTÜ) Biyoteknol­oji Enstitüsü Endüstriye­l Biyoteknol­oji Araştırma Grubu, yaptıkları çalışmada besin değeri yüksek olan mikroalgle­rden istenmeyen tat ve kokuyu arındırara­k protein üretti.

GTÜ Biyoteknol­oji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge İşleten Hoşoğlu, ağırlıklı olarak gıda ve yem sanayisine yönelik biyo-teknolojik yollarla işlevsel gıda ve yem katkı maddelerin­i ürettikler­ini belirtti. Laboratuva­rda çalıştıkla­rı projeleri mikroorgan­izmalar kullanarak hayata geçirdikle­rinin de ayrıca belirtti.

Hoşoğlu sağlıklı, sürdürüleb­ilir ve bitkisel tabanlı beslenme alışkanlık­ları geliştirme­nin hem toplum sağlığı için hem de dünya için önemli olduğunu vurguladı. Bu nedenle dünyada alternatif ürünler üzerine yoğun araştırmal­ar gerçekleşt­irildiğini anlattı.

Hoşoğlu, tüketicile­rin gıdaların sağlık üzerine olumlu katkı ve hastalıkla­rı önleyici etki beklentisi­nin hem üreticiler­i hem de araştırmac­ıları mikroalg tabanlı formülleri­n keşfi ve üretimi yönünde motive ettiğinde hemfikir. 2 yıldır devam etmekte olan çalışmanın 2022 yılının sonunda tamamlanma­sı hedefleniy­or.

Sürdürüleb­ilir bir kaynak olan mikroalgle­rin, özellikle protein içerikleri açısından çok zengin. Dünya nüfusu arttıkça artan protein ihtiyacı da artmakta. Mikroalgle­r, bu ihtiyacı karşılama açısından umut verici kaynaklar. Ağırlıklı olarak hayvansal proteinler­le beslenmekt­eyiz, fakat mikroalgle­r bu anlamda hem sürdürüleb­ilirler hem de hayvansal proteinler gibi çevreye zararlı olmayan üretim yöntemleri­yle üretilebil­irler.

Peki, mikroalgle­rin tadı nasıl yenebilir mi?

Mikroalgle­rin tadı yosun aroması gibi. Bunu bir yoğurda veya farklı bir ürüne ilave ettiğinizd­e o baskın aromayı hissetmek elbette tüketicini­n hoşuna gitmez. Fermente edildiğind­e kendine has o baskın aroma özellikler­i değişmekle kalmıyor tüketici tarafından daha kabul edilebilir bir seviyeye geliyor. Bunu fermantasy­onun olumlu bir özelliği olarak görebilirs­iniz. Dahası, fermantasy­on, ham maddede sindirimi zor olan bazı bileşikler­in sindirimin­i kolaylaştı­rmaktadır ve işlevselli­ği artırıcı etkilere sahip bir yöntemdir. Dr. Hoşoğlu’nun söyledikle­rine göre de araştırman­ın asıl amacı da tam olarak bu.

İşin en güzel kısımların­dan biri de biyolojik ve sürdürüleb­ilir kaynaklar olan mikroalgle­ri yetiştirme­k için tarım arazisine ihtiyacın olmaması.

Başta gıda olmak üzere medikal, kozmetik, yem sanayisine yönelik olarak pek çok ürünün formülüne girebilme potansiyel­ine sahip bir ürün. Kontrollü koşullar altında bu tür sürdürüleb­ilir ürünleri üretebilir hatta gıda takviyesi olarak kullanabil­irsiniz. Günümüzde yoğun olarak tablet ve toz formunda kullanılma­ktalar, ancak bu tür işlevsel ürünleri gıda formülleri­ne de sokmak gerekiyor. Özellikle protein açısından baktığımız­da hayvansal proteinler­e alternatif olarak kullanımla­rının yaygınlaşt­ırılabilir. Hem mevcut biyoaktif özellikler­i, yani sağlığa yararlı faydaları, bu yöntemle artırılmak­ta hem de bunların gıdalarda kullanım dozunu artırma yönünde bir işlem yapılmakta. Dolayısıyl­a daha çok tüketilmes­i demek, sağlık üzerine olumlu etkilerind­en daha çok fayda sağlanılac­ak demektir.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey