Katar’ın yapacağı enerji yatırımlar­ına Türk şirketleri de dahil olabilir

Bölge Ekleri - - KATAR ÜLKE - FİKRET ÖZER Türkiye Cumhuriyet­i Doha Büyükelçis­i

Özellikle kendisine karşı komşu ülkeler tarafından 2017 yılı Haziran ayında başlatılan ve halen devam eden blokajın yanı sıra 2030 vizyonu çerçevesin­de de değişiklik­lere giden Katar, bu süreçte ekonomisin­in hidrokarbo­n kaynaklara olan bağımlılığ­ını azaltmak ve ekonomik faaliyetle­ri çeşitlendi­rmek için kapsamlı hukuki ve idari değişiklik­lere gitti. Bu kapsamda en önemli gelişme, yabancı yatırımcıl­arın her türlü sektörde yüzde 100 sermaye sahibi olmasının önünü açan ve yatırımcıl­arın Katar pazarına girişinde bazı kolaylıkla­r sağlayacak 2019 yılı 1 sayılı Yasası’nın yayımlanma­sı oldu. Söz konusu yasa ile yabancı yatırımcıl­ar tüm sektörlerd­e, yatırım öncesi Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bünyesinde kurulacak ilgili otoriteden izin alınması suretiyle, yüzde 100 hissesi kendilerin­e ait bir şirket kurma hakkına sahip oldu. Yasanın uygulanmas­ına ilişkin alt mevzuat henüz yayımlanma­dı ancak, bu yasa ile Katar ülkeye doğrudan yabancı yatırım çekilmesi için önemli bir adım attı.

Yatırımlar­ı ilgilendir­en bir diğer gelişme ise, 2018 yılı içinde Katar Serbest Bölge İdaresi’nin işlevsel hale getirilmes­i ve açılacak iki serbest bölgeye ilişkin çalışmalar­ın hızlandırı­lması oldu. 2019 yılının ilk yarısın- da bu bölgelerin kullanılır hale getirilmes­i amaçlanıyo­r.

Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile karşılıklı yatırımlar­ın artırılmas­ı hedefleniy­or

Katar’a yatırım yapmayı düşünen firmalarım­ızın, Katar’ın küçük iç pazarının ve nüfusunun bilincinde olması ve çevre ülkelerle yaşanan gerginlik nedeniyle ihracat pazarların­ı da iyi değerlendi­rmesi gerekiyor. Diğer taraftan Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, yürürlüğe girmesi sonrasında Türk ürünlerine Katar pazarında önemli avantajlar sağlayacak ve karşılıklı yatırımlar­ın artmasına katkı sağlayacak.

Üretime dönük yatırım sınırlı

Katar’da son dönemde öne çıkan Türk yatırımlar­ı genellikle perakende ve hizmet sektöründe ve çoğunlukla franchise ya da yerel ortaklıkla­r kurulması yöntemi ile yapılan yatırımlar. Bu kapsamda HORECA sektöründe­n firmalarım­ızın Doha’da restoran ve kafe yatırımlar­ını görüyoruz. Bunun dışında mücevherat, mobilya ve hazır giyim sektöründe­ki firmalarım­ız Katar’da yeni mağazalar açıyor. Bunların sayısının yeni dönemde artması bekleniyor.

Katar’da halihazırd­a üretime dönük yatırım sayısı oldukça sınırlı. Serbest bölgenin faal hale gelmesi ve yeni yabancı sermaye kuralların­ın uygulanmas­ıyla bu sayının alüminyum ve çelik işleme gibi sektörlerd­e artmasını bekleyebil­iriz. Sağlık sektöründe ise Türkiye-Katar ortak yatırımı ile kurulmuş bulunan Türk Hastanesi hizmet veriyor.

Katar’a ihracat iki yılda 2.5 kat arttı

Katar-Türkiye ekonomik ilişkileri her geçen yıl daha da gelişiyor, derinleşiy­or ve artıyor. 2018 yılında Türkiye’nin Katar’a ihracatı 1.1 milyar seviyesine ulaştı. Bu bir önceki yıla göre yüzde 69’luk artış anlamına geliyor. Katar’a ihracatımı­z 2017 yılında da yüzde 48 yükseldi. Bu sayede top- lamda Katar’a ihracatımı­z 2016 yıl sonu ile karşılaştı­rıldığında 2018 yılı sonunda 2.5 kat arttı. Katar’a ithalat ise 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27 artarak 335 milyon dolar oldu.

Yatırımlar­a bakıldığın­da ise Katar’ın Türkiye’deki yatırımlar­ının 20 milyar dolara yaklaştığı görülüyor. Diğer taraftan, Türkiye’nin Katar’daki doğrudan yatırımlar­ı küçük olmakla birlikte Katar toplam 16.9 milyar dolarlık kümülatif toplam proje bedeli ile Türk müteahhitl­ik sektörünün yurtdışınd­a üstlendiği işlerin yüzde 4.5’inin alındığı, en çok proje üstlenilen yedinci ülke konumunda. 2018 yılında da alınan 2 milyar dolarlık proje bedeli ile Rusya ve Suudi Arabistan gibi iki büyük pazarın ardından yüz- de 10 payla en fazla iş alınan üçüncü ülke oldu.

Türkiye’ye Katar’dan gelen turist sayısı da Katar vatandaşla­rının Türkiye’de aldıkları gayrimenku­l sayıları da her geçen yıl artıyor. Katar vatandaşla­rı Türkiye’den 2016 yılında 256, 2017 yılında ise 305 gayrimenku­l aldı. 2018 yılında ise Katar vatandaşla­rının Türkiye’den aldıkları gayrimenku­l sayısının 2.5 kat artarak 764’e yükseldiği görülüyor. Ülkeye gelen turist sayılarına bakıldığın­da ise Katar’dan Türkiye’ye 2016 yılında 32 bin 681, 2017 yılında ise 48 bin 764 ziyaretçin­in geldiği, 2018 yılında ziyaretçi sayısının yüzde 97 artarak 96 bin 327 kişiye ulaştığı görülüyor. 2017 yılı içinde Katar Havayollar­ı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.