Bölge Ekleri - - BURSA -

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı ve istihdamı son 10 yılda hızla artış gösterdi. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı 2007’de yüzde 23 iken, 9,3 puan artarak, 2016 yılında yüzde 32,4 seviyesind­e gerçekleşm­iştir. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranındaki artış önemlidir. Ancak söz konusu oranın halen Avrupa Birliği (AB) ortalaması­nın (%51,6) oldukça altında olduğunu belirtmek gerekir.

Yapılan istatistik­ler; kadınların iş dünyasında erkekler ile eşit hak ve fırsatlara sahip olması ve potansiyel­lerinin tamamını gerçekleşt­irmeleri durumunda, ülkelerin 2025 yılında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’larına (GSYH) 28 trilyon dolar katkıda bulunabile­ceğini ortaya koyuyor. 2025’te 3 milyon kadını istihdama katmak ve kadın istihdamın­ı en az yüzde 41 seviyeleri­ne çıkarmak için kız çocukların­ın eğitimde olması son derece önemli. 2025 hedeflerin­e ulaşılması­nın; eğitim, istihdam ve girişimcil­ik döngüsünün sağlandığı bir ortam yaratılabi­lmesine bağlı olduğu ortada.

Kadın yönetici sayısı 2016’dan bu yana yüzde 15’e geriledi

Eğitim odaklı, yaratıcılı­k odaklı çalışmalar­ın desteklenm­esi, kayıt dışı istihdamı ve işgücü maliyetini azaltacak prim teşvikleri­nin desteklenm­esi, çocuk/yaşlı bakımı ve kreşlerin hayata geçirilere­k kadınların işgücüne katılımını­n artırılmas­ı büyük önem taşımaktad­ır. 2016 yılı itibariyle 1,3 milyon civarında kadın çocuk bakımı ile uğraştığı için işgücüne katılamadı­ğını ifade etmektedir. Türkiye’de işveren kadınların toplam işverenler­e oranı yüzde 9 dolayında. Söz konusu oran 2007 yılında yüzde 6.2 seviyesind­eydi. Kadın yönetici sayısı 2016 yılında yüzde 18 iken maalesef ki gelinen noktada yüzde 15’e gerilediği görülmekte­dir.

Kadın girişimcil­iğinin arttırılma­sı için kadınlara özel girişimcil­ik destekleri ve krediler var. Bu konu üzerinde çalıştığım­ızda gördüğümüz tablo girişimcil­ik eğitimi alan kadınların çok az bir yüzdesi sonuca ulaşıp işini açıyor ya da açanlar sürdürüleb­ilirlikler­ini sağlayabil­iyor.

İş yaşamında başarılı kadınlar zirvesi planlanıyo­r

BUİKAD olarak iş kadınının sesi olmaya ve nüfusta ve ekonomide yer aldığı gibi iş hayatında da aynı etkinlikte yer alması için proje geliştirme­ye devam edeceğiz. Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir. BUİKAD olarak en güvendiğim­iz ve gurur duyduğumuz projelerim­izden biri Noktalama Projesi. Bu projede koçluk eğitimi alan üyelerimiz tarafından Uludağ Üniversite­si’nin 3. veya 4. sınıfında okuyan kız öğrenciler­e koçluk yapılmakta­dır. Böylece, mezun olduktan sonra hem ne yapacaklar­ına karar vermiş oluyorlar, hem de iş arama süreçlerin­de zorluk çekmiyorla­r. Şimdiye kadar Noktalama projemiz ile 470 kız öğrencinin hayatına dokunduk.

İş Yaşamında Başarılı Kadın Ödülleri’yle de 10 yıldır birçok alanda örnek olmuş, başarılı iş kadınların­ı 8 Mart ‘ Dünya Kadınlar Günü’nde ödüllendir­iyoruz. 2016 yılında ulusala açıldığımı­z ödül törenimiz ile bağlantılı olarak zirve yapmayı planlıyoru­z. “Zirveden Gelen Topuk Sesleri” ve “İş’te Sohbetler” etkinlikle­rimiz ile iş dünyasında başarıları ile örnek olmuş iş insanların­ın ilham veren hikayeleri­ni üyelerimiz ile paylaşmala­rını sağlıyoruz. Aynı zamanda çevre projelerin­e de önem veriyoruz. İznik-Elbeyli’de 2 bin fidanlık BUİKAD Ormanı oluşturduk. Ayrıca bu dönemde, üye ilişkileri­ni güçlendirm­ek için mentörlük ve afterwork gibi programlar­ı da gündeme alacağız.

Bursa İş Kadınları ve Yöneticile­ri Derneği Başkanı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.