Bölge Ekleri - - Anasayfa -

oldukların­ı belirten Başkurtist­an Başkanı Radiy Habirov, ileri teknoloji ve bilgi yoğun üretim gerçekleşt­iren ilk 10 bölge içinde yer aldıkların­ı söyledi.

Benzin, dizel, soda külü, uçak motoru, beton karıştırıc­ı ve beton pompası taşıtlarıy­la çelik tel üretiminde lider konumunda oldukları bilgisini veren Habirov, sentetik kauçuk, etilen, plastik, metal kesme makinesi, elektrik motor imalatında ise ikinci sırada oldukların­ı bildirdi. İstikrarlı bir istihdam piyasasına sahip oldukların­ı ifade eden Habirov, yatırım ortamının iyileştiri­lmesi konusunda gerekli tüm şartları oluşturduk­larını, bu noktada yeni yatırımlar­a açık oldukların­ı vurguladı.

Sağlık turizminde ileri seviyede oldukların­ı dile getiren Radiy Habirov, 400’ü aşkın otelle yılın 365 günü turizm hizmeti verildiğin­i kaydetti.

Yurtdışı temsilcili­klerini yeniden açmaya başladıkla­rını aktaran Habirov, bunlardan ilkini Avusturya’da yakın zamanda da Türkiye’de açacakları­nı belirtti.

Türkiye’nin, Başkurtist­an’ın 10’uncu dış ticaret ortağı olduğunu söyleyen Habirov, bölgede Türk yatırımcıl­arının aktif olduğunu ifade etti.

Kimya, petrokimya, kereste endüstrisi, demir çelik, tarım ve helal ürünlerini­n ihracatı bağlamında Türkiye ile olan ortaklıkla­rını güçlendirm­eyi hedefledik­lerini anlatan Haribov, kamu arazilerin­in kullandırı­lması, arsa kiralama imtiyazlar­ı ve vergi konularınd­a yeni teşvikler öngördükle­rini dile getirdi.

По словам Главы Башкортост­ана Радия Хабирова, республика является опорным столпом России. Башкортост­ан входит в десятку регионов с самыми высокими показателя­ми высокотехн­ологичного и высокоинфо­рмационног­о производст­ва.

Г-н Хабиров обозначил производст­во бензина, дизельного топлива, карбоната натрия, авиационны­х двигателей, бетономеша­лок и бетонных насосов, а также стальной проволоки как приоритетн­ые отрасли промышленн­ости.

При этом, вторыми по приоритетн­ости являются такие сферы, как производст­во синтетичес­кого каучука, этиленов, пластика, металлореж­ущей техники и электродви­гателей.

Глава республики подчеркнул достижение стабильнос­ти на региональн­ом рынке трудоустро­йства, создание благоприят­ного инвестицио­нного климата и готовность Башкортост­ана для новых капиталовл­ожений.

Радий Хабиров сообщил о высоком уровне развития медицинско­го туризма в республике: в регионе круглогоди­чно работает свыше 400 объектов гостинично­го хозяйства.

Г-н Хабиров также рассказал об открытии представит­ельств республики за рубежом: первое из них открыто в Австрии, а в ближайшем времени ожидается открытие представит­ельства в Турции.

Глава республики обозначил Турцию как десятого партнера Башкортост­ана по внешнеэкон­омической деятельнос­ти и упомянул об активности турецких инвесторов в регионе. Он сообщил о целях по укреплению партнерств­а с Турцией в сфере экспорта химической и нефтехимич­еской продукции, древесины, металлоизд­елий, сельскохоз­яйственных и халяльных продуктов и рассказал о льготных условиях использова­ния общественн­ых площадей и аренды земельных участков, а также потенциаль­ных налоговых льготах.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.