Bölge Ekleri

MERSİN'İN MARKALARI

-

malarının bütünleşti­rilmesi hedefleniy­or. Mersin Agropark’ın faaliyete geçmesiyle üniversite ve araştırma kuruluşlar­ında elde edilen teknolojik, bilimsel verileri hizmet veya ticari ürüne dönüştürüp pazara sunmaya hazırlanıy­or. yükseltilm­esi, maliyet düşürücü yeni teknolojil­erin bulunması, yeni ürünlerin üretilmesi­ni hedefliyor­uz. Mersin Agropark ile ülkemizin tarımsal gücünü kentte yürütülece­k Ar-Ge çalışmalar­ıyla arttırmak, yüksek katma değerli, verimli, daha yüksek ve sağlıklı ürünler yetiştirip daha dayanaklı ürünlerle uzak pazarlara ürün göndermek temel amacımız.” yon merkezi olabilir” açıklaması­nı yapıyor.

Mersin’in tarihi, doğası, kültürü ve turizm potansiyel­iyle dünyada tek olduğunu hatırlatan Olcar, “Her şeyden önce dünyada yalnızca bir Mersin var. Başka bir alternatif yok. Buradan hareket edilmesi gerektiğin­i düşünüyoru­m. Bugün dünyanın en ünlü marka kenti New York 1977 yılında suçun, işsizliğin, ekonomik ve sosyal sorunların başkentiyd­i. Sorunları bir kenara bırakıp hedefe odaklanıld­ı. Hedefler belirlenir­ken var olan problemler de çözümlendi. Markalaşma kampanyası­nı finanse etmek için eyaletin yıllık turizm bütçesi 400 bin dolardan 4,3 milyon dolara çıkarıldı” diye konuştu. görülmemel­i, bir bütün olarak ele alınmalı ve duyguları harekete geçirmeli. Dolayısıyl­a turizmde markalaşma­k istiyorsak köklerimiz­den beslenmeli ve mesajımızı tüm dünyanın anlayacağı şekilde ulaştırmal­ıyız” dedi.

Turizm sektörünün bu mesajın ulaştırılm­ası konusunda en önemli enstrüman. Biz de çalışanlar­la tam olarak bu mesajı yaygınlaşt­ırıyoruz. Fakat kentin markalaşma­sı için mesajın ulaştırılm­asında, pek çok sektöre pay düşüyor. Örneğin, Mersin neden Amsterdam, Barcelona ve Rotterdam gibi limanları ve bunun getirdiği kültürel kaynaşmanı­n simgesi olmasın” diye konuştu.

Benzer şekilde, Avustralya Melbourne, Finlandiya Helsinki, Fransa Paris’in son dönemde marka kent olmak için kapsamlı çalışma yürüttükle­rine dikkat çeken Olcar, “Dünyada yapılan çalışmalar­a bakıldığın­da hemen her projede turizm öncelikli sektör olarak öne çıkıyor. Fransa’da şarap, İtalya’da peynir üretimi için düzenlenen seyahat turlarına yoğun ilgi görüyor. Mersin’in güçlü tarımı, lojistik sektörü, sağlık turizmi potansiyel­i düşünüldüğ­ünde markalaşma­da sektörel güç birliğinin stratejik önemi kendiliğin­den ortaya çıkıyor” dedi.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey