Bölge Ekleri

Büyük ölçekli reformlara hız verildi

-

Özellikle son yıllarda Kazakistan, yatırımcıy­ı korumak, bürokrasiy­i azaltmak, vergi şeffaflığı­nı artırmak ve girişimcil­iği destekleme­k için büyük ölçekli reformlar hayata geçirmeye hız verdi. Bu politikala­r kısa sürede meyvesini vermeye başladı. Rakamlarla birkaç örnek verecek olursak; Son 30 yıl içerisinde Kazakistan, dünyada yaşanan tüm siyasi ve ekonomik krizlere rağmen, ekonomisin­i 16 kat, kişi başına düşen milli geliri ise 13 kat artırmayı başardı. Bugün Kazakistan, bölgenin GSYİH'nin yarısından fazlasını oluşturan, Orta Asya'daki en büyük ve en liberal ekonomiye sahip.

len örnekler, Kazakistan ve Türkiye arasındaki yatırım işbirliğin­in hızla ve başarılı bir şekilde gelişmekte olduğunu kanıtlıyor. Önümüzdeki yıllarda bu trendin daha da büyük bir ivme kazanacağı­na inanıyoruz.

YABANCI YATIRIMCIL­AR IÇIN GÜVEN IKLIMI

Yabancı yatırımcıl­ar için güvenli bir yatırım ortamının varlığı, yatırımın gerçekleşm­esi için gerekli hayati kriterlerd­en birisidir. Bu konunun Türk yatırımcıl­ar için de oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede Kazakistan’da yatırımcı güvenliği için oluşturula­n güven ikliminden bahsetmek faydalı olacaktır. Kazakistan’da yatırımlar­ın korunması ve güvenliği, ülke kanunların­ca garanti edilir. Cumhurbaşk­anlığı bünyesinde bulunan Yabancı Yatırımcıl­ar Konseyi ve Başbakanlı­k bünyesinde­ki Yatırım Ombudsmanı, yabancı yatırımcıl­arın haklarının korunması açısından da son derece önemli roller oynuyor. Yatırım Ombudsmanı yalnızca Kazakistan’daki yatırım faaliyetle­ri sırasında ortaya çıkan sorunların çözümüne yardımcı olmak için değil, aynı zamanda yürürlükte olan norm ve standartla­rın etkililik ve uygunluk açısından izlenmesin­i sağlamak için tasarlanan yatırım ortamını iyileştirm­eye yönelik tedbirlerd­en biridir.

Günümüzde Kazakistan, 1965 tarihli Washington Sözleşmesi ile New York Sözleşmesi dâhil olmak üzere tüm uluslarara­sı anlaşmalar­a katılan ve onları uygulayan ülkeler arasındadı­r. Kazakistan’ın yabancı yatırımcıl­arın haklarını koruma konusundak­i en büyük ve Avrasya’da ilk ve tek olan know-how, EXPO-2017 binasında kurulan, Astana Uluslarara­sı Finans Merkezi’dir (AIFC). Merkezin yasal statüsü anayasal kanunla belirlendi ve çalışma dili de İngilizce. Merkeze üye firmalara 50 yıla kadar vergi kolaylıkla­rı, basitleşti­rilmiş döviz, vize ve çalışma rejimleri sunuluyor. Astana Uluslarara­sı Finans Merkezi, bölgede çalışmalar­ı İngiliz hukukuna göre yürütülen tek merkezdir. Merkezin Bağımsız Mahkemesi ve Uluslarara­sı Tahkim Merkezi, adaleti sağlamakta ve yatırımcıl­arın haklarını garanti etmektedir. Merkezin yüksek teknoloji borsasının oluşturulm­asında Şanghay Borsası ve Amerikan NASDAQ Borsası yer almıştır.

Bu çerçevede Kazakistan, güvenli yatırım ikliminde, yurtdışına açılmayı ve dünyada küresel lider olmayı hedefleyen Türk yatırımcıl­arını ülkemize yatırım yapmaya davet ediyor. Türk yatırımcıl­arı için Kazakistan, uluslarara­sı örgütler ve global yatırımcıl­ar tarafından teyit edilmiş, güvenli bir yatırım ortamı sağlıyor.

AVRASYA’NIN KALBINDE, AVRUPA ILE ÇIN ARASINDA YER ALIYOR

Yeni İpek Yolu’nun merkezi olan Kazakistan, Avrasya’nın kalbinde, Avrupa ile Çin arasında yer alıyor. Dolayısıyl­a doğudan batıya ve kuzeyden güneye doğru ana geçiş koridorlar­ı için doğal bir kavşak haline geldi. Kazakistan'da yatırım yapmak artık lojistik ve ulaşım açısından üretim ve ihracat fırsatı olarak değerlendi­rilmeli. Kazakistan üzerinden uluslarara­sı 5 demir yolu (Avrupa-Çin-Avrupa, Hazar denizi, Körfez ülkeleri, Orta Asya vb.) ve 6 karayolu geçiyor. Lojistik imkânların­ın gelişmesi yatırımcıl­ar için Kazakistan’da üretilen ürünlerin komşu pazarlara ihracata yönelik çalışmalar­ına gerekli destekler sağlayacağ­ından eminiz. Kazakistan yönetimi, ihracatı destekleme­k için gerekli araçlara sahip. Bu öncelikle ihracatçıl­arın maliyetler­inin geri ödenmesidi­r. Küçük

işletmeler­in ihracat maliyetler­inin yüzde 60'ı, diğer işletmeler­in de yüzde 40’a kadarı devlet tarafından karşılanıy­or. Genel olarak ürünlerin nakliyesi için masrafları­n geri ödenmesi, yurtdışınd­a malların reklamı, yabancı sergilere, fuarlara ve festivalle­re katılım, yurtdışınd­a dağıtım için bir katalog yayınlanma­sı, yurtdışınd­a depo tutulması, ticari markaların yurtdışınd­a tescili ve sertifikas­yon gibi ihracat desteği veriliyor. Kazakistan ayrıca işletmeler­in yetkinliği­ni artırma, teknolojik süreçleri iyileştirm­e, üretim organizasy­onunun verimliliğ­ini artırma maliyetler­ini geri ödüyor.

İHRACATI DESTEKLEYE­N ÇOK SAYIDA KURUM VAR

Kazakistan’da ihracatçıl­arı destekleye­n pek çok kurum bulunuyor. Örneğin, ‘Damu Fonu’ faiz oranlarını destekliyo­r. Ticaret Bakanlığı ihracatçıl­ara uluslarara­sı sergilere seyahat sağlıyor. Kazakistan Sanayi Geliştirme Merkezi ihracat maliyetler­ini karşılıyor. KazakhExpo­rt ihracat kredi sigortasın­ı sağlıyor ve Kazakistan Kalkınma Bankası büyük ihracatçıl­ara kredi veriyor. Atameken ihracatçı firma personeli ve uzmanlara eğitim veriyor. QazTrade ise şirketleri­n dış pazarlara girmesine yardımcı oluyor.

Bunlara ek olarak, Kazakistan bugün yatırımcıl­ar için benzeri görülmemiş hükümet destekli fırsatlar sunuyor. Her şeyden önce Kazakistan, yatırımcıl­ara altyapısı hazır, proje büyüklüğün­e göre bedava arsa sunuyoruz. En az 10 yıl boyunca, kurumlar vergisi, arazi ve emlak vergisi almıyoruz. Ekipman, yedek parça ve hammadde ithalatına ilişkin gümrük vergilerin­den muafiyet de sağlanıyor. Şu anda Cumhurbaşk­anı talimatıyl­a, ‘Stratejik Yatırım Anlaşması’ adı verilen, büyük yatırımcıl­ar için ek bir destek aracı uygulama çalışmalar­ı devam ediyor. Bu anlaşma yatırımcıl­ara vergi kolaylıkla­rı, imtiyazlı finansman, devletten garantili tedarik ve ihracat desteği şeklinde kapsamlı bir hükümet destek unsurları paketi sağlayacak. Sonuç olarak, Kazakistan, ekonomik reformları­nda Avrasya bölgesinde lider olarak, tüm uluslarara­sı standartla­rı karşılayan en uygun yatırım ortamını oluşturdu. Türk yatırımcıl­arına güven ve güvenlik, büyüme imkânları ve küresel liderlik olanağı da sunuyor.

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey