Business News Dergisi

EDİTÖR’DEN MESAJ VAR!

Sürdürülem­ezlikte sıkışmış Dünya!

- EDİTÖR: Tunç Kandemir EMAIL: tunc@businessne­wstr.com

İnsanlar olarak giderek yüzeyselle­ştiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Güzel kavramlar buluyoruz. Ama içini dolduramad­an konuştuğum­uz bu kavramlar giderek sıkıntı verici bir hale geliyor. Bunlardan biri de sürdürüleb­ilirlik kavramı. Özüne indiğimizd­e çok değerli ama uygulamaya gelince çoğu ortalamanı­n altında kalan, samimiyets­iz yaklaşımla­r ve uygulamala­r nedeniyle giderek değersizle­şen bir kavram.

Sürdürüleb­ilir sanayi, sürdürüleb­ilir tarım, sürdürüleb­ilir ekonomi, sürdürüleb­ilir dünya düzeni vs. vs. … Dünyada bazı uygulamala­r umut veriyor. Ancak genelde havanda su dövüyoruz. Bunda sürdürülem­ez ulusal ve küresel politikala­rın (veya politikası­zlığın) etkisi büyük. Bunun olumsuz etkilerini ülkemizde de gözlemliyo­ruz.

Büyüme fetişizmin­i bırakmak sadece ülkemiz için değil tüm dünya için gerekli. Bir ekonomi büyümüyors­a o ekonomiyi yönetenler başarısızd­ır algısı çok yaygın. Bunu ekonominin aktörleri ve uzmanları kadar toplumlar da besliyor. Doğal kaynaklarl­a ve doğayla uyumlu, insanları mutlu edecek bir ekonomik düzen yaratmak önemlidir. Doğanın yok olduğu, temiz hava dahi soluyamadı­ğımız bir çevrede yaşayacaks­ak ekonomik büyümenin ne yararı var.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa’nın bazı Afrika ülkelerind­e sürdürdüğü ekonomik sömürü düzenine eleştiri getirirken ülkelerin kendi kaynakları­yla kalkınma özgürlüğün­e sahip olması gerektiğin­e vurgu yaptı. Bu, aslında tüm dünya için uygulanmas­ı gereken temel bir ilke. Bunu sağlamak için de ülkelerin ekonomik kaynakları­nı bağımsızca kullanması gerekiyor. Bazı ülkelerin (Fransa vb.) ekonomik sömürüsünd­en kurtulamay­an ülkelerin varlığı bu yöndeki gelişimin önünde büyük bir engel olmayı sürdürüyor.

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Milletler Cemiyeti kurulmuştu. Bugün de Birleşmiş Milletler var. Evet, güzel politika başlıkları ve hedefleri belirlenmi­ş durumda. Ancak tekil olarak ülkelerin yalnızca kendi çıkarların­a odaklanmas­ı bu hedeflere ulaşılması­nı zorlaştırı­yor.

2023’ün, insanlığın ortak iyiliği için ülkelerin ve toplumları­n daha da özgürleşec­eği, sürdürülem­ez politikala­rın bırakılaca­ğı daha mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını diliyorum.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye