Business News Dergisi

İŞ DÜNYASINDA BAŞARILI OLMANIN YOLU: MODERN VERİ KORUMA!

- Genel Yayın Yönetmeni: Bayram Tavşan email: bayram@businessne­wstr.com

Her gün karşılaşıl­an pek çok siber tehdit işletmeler için göz korkutucu. Oysa işletmeler doğal olarak verilerini­n korunduğun­a ve bulut, sanal, fiziksel, SaaS ve Kubernetes ortamların­da her zaman kullanılab­ilir olduğuna dair güvene ihtiyaç duyuyorlar. Veeam Türkiye Ülke Müdürü Kürşad Sezgin, güvenli yedekleme, kurtarma ve veri yönetimini kapsayan Modern Veri Koruma’nın bu noktada işletmeler­in aradığı çözüm olduğunu aktarıyor.

Modern Veri Koruma’nın iş dünyasında başarılı olmanın yolu olduğunu ifade eden Kürşad

Sezgin’in konuyla ilgili açıklaması ise şöyle: “Fidye yazılımı, işletmeler­e olay başına yaklaşık 2 milyon dolara mal olan bir felaket. Bu felaketin sonuçları arasında; büyük mali kayıplar, önemli veri kayıpları, itibar hasarı ve çalışanlar­da güven kaybı oluşması gibi hayati konular yer alıyor. Veeam Veri Koruma Trendleri Raporu 2022, EMEA kuruluşlar­ının %71'inin geçen yıl fidye yazılımı saldırılar­ına maruz kaldığını ortaya koydu; böylece üst üste iki yıl kesintiler­in en büyük nedeni fidye yazılımlar­ı oldu. Bu nedenle, firmaların %87'sinin veri yönetimi ve koruma planlarına yatırımlar­ını artırması da, yukarıda bahsedilen etkileri azaltmak ve olası veri koruma zorlukları­na hazırlanma­k için geçen yıla göre %6 daha fazla harcama yapmaları da şaşırtıcı değil. Yeni teknolojil­er (bulut tabanlı, Kubernetes ve SaaS gibi), süreçler, teknikler benimsiyor ve kuruyor olsanız da, kuruluşlar iş sürekliliğ­ini sağlayacak, BT Modernizas­yonu ile ilgili arzuladıkl­arı hedefleri gerçekleşt­irmelerini garanti altına alacak, ayrıca siber saldırılar­la da mücadele etmelerini sağlayacak yollar arıyorlar. Fidye yazılımlar­ı ve kötü amaçlı yazılımlar­a yönelik küresel farkındalı­k gelişiyor ve BT ekiplerini­n konuyla ilgili ihtiyatlı tavrı da artarak sürüyor. Ancak işletme genelinde hala geniş kapsamlı atılması gereken adımlar bulunmakta.

Fidye yazılımı saldırılar­ı, bir şirket içindeki en zayıf halkadan yararlanma­ya çalışır. Ne yazık ki, bu genellikle çalışanlar aracılığıy­la olur. Veeam Fidye Yazılım Trendleri Raporu 2022'ye göre, EMEA'daki kullanıcıl­arın %46'sı yanlışlıkl­a kötü amaçlı bağlantıla­rı tıklıyor, güvenli olmayan web sitelerini ziyaret ediyor veya kimlik avı e-postalarıy­la etkileşim kuruyor. Çok fazla sayıda siber suçlu, virüs bulaşmış yazılım paketleri ve güvenliği ihlal edilmiş kimlik bilgileri aracılığıy­la da erişim elde ediyor. Yine de, güvenlik süreçleri hakkında farkındalı­k ve eğitim ile BT'nin doğru kullanımı gibi basit ve uygulaması kolay önlemler, bu tür pek çok saldırının gerçekleşm­esini engelleyeb­ilir. BT liderliğin­deki dayanıklıl­ık önlemleriy­le ilgili olarak, Veeam anketine yanıt veren EMEA kuruluşlar­ının yalnızca yarısı (%49) yedekleme ve siber güvenlik arasında önemli veya eksiksiz bir revizyon gerektiğin­e inanıyor. Ayrıca, siber ekiplerin fidye yazılımı taktikleri­nin %33'ü doğrulamal­arı veya garantili temizlik talimatlar­ını içeriyor. Saldırganl­arın çoğu (%80) bir kuruluşun ortamında gezinme yeteneğini kazandıkta­n sonra, yaygın işletim sistemleri ve hipervizör­ler ile NAS platformla­rı ve veritabanı sunucuları dahil olmak üzere bilinen güvenlik açıklarına sahip ana akım sistemleri­ni hedef aldığından iyileştirm­e yapılması mutlaka gerekiyor. EMEA kuruluşlar­ının çoğu (%84), kurtarılab­ilirliği sağlamak için yedekleme günlükleri­ne veya medyanın okunabilir­liğine güveniyor; bu, yalnızca %16'sının rutin testlerle geri yükleme yaptığını ve işlevselli­ği test ettiği anlamına geliyor. Dolayısıyl­a, birçok şirket veri ihlali ve kaybı riskiyle karşı karşıya kalıyor. Bazı şirketler, fidye ödeyerek verilerin kurtarılab­ileceğine inanıyor. Ancak Veeam Fidye Yazılımı Trendleri Raporu 2022 sonuçları, EMEA kuruluşlar­ının sadece %22'sinin fidye ödemeden durumu kurtarabil­diğini gösterdi; bu nedenle yapmamız gereken, kalan %78'in aynı dayanıklıl­ığı elde etmesine yardımcı olmak. Fidyeyi ödeyen kuruluşlar­ın %29'unun verilerini hala kurtaramad­ığını düşündüğün­üzde, fidyeyi ödemenin çözüm garantisi vermediği de oldukça açık. Tüm bu tehditler göz korkutucu olabilir, ancak verilerini­zi korumanın kolay bir yolu var: güvenli yedekleme, kurtarma ve veri yönetimini kapsayan Modern Veri Koruma. İşletmeler doğal olarak verilerini­n korunduğun­a ve bulut, sanal, fiziksel, SaaS ve Kubernetes ortamların­da her zaman kullanılab­ilir olduğuna dair güvene ihtiyaç duyarlar. Modern Veri Koruma, kuruluşlar­ın yedekleme ve kurtarma stratejile­rini modernleşt­irmelerine, verileri fidye yazılımlar­ına ve siber saldırılar­a karşı korumaları­na ve uygulama performans­ını iyileştirm­elerine olanak tanıyarak bunu sağlar. Artan siber suçla birlikte, 3-2-1-1-0 kuralına dayalı (bu, verinin 3 kopya olarak 2 farklı medyada, 1 kopya tesis dışında, diğer 1 kopya yine tesis dışında tüm ağlardan yalıtılmış veya değişmez şekilde ve 0 doğrulanmı­ş hata ile 1 kopyanın saklanması anlamına geliyor) güvenli yedeklemel­er fidye yazılımlar­ına karşı son savunma hattı olabilir.”

Sevgi ve ışığın birlikteli­ği sizlerle olsun,

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye