Business News Dergisi

LİMAK YATIRIM, UNDP EŞİTLİK MÜHRÜ’NÜ ALDI!

-

Limak Şirketler Grubu bünyesinde yer alan Limak Yatırım, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından İş Dünyasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Küresel Programı'nın tüm ilgili süreçlerin­i tamamlayar­ak UNDP Eşitlik Mührü Başarı Sertifikas­ı'nı aldı. Böylece Limak Yatırım, sadece Türkiye'de değil, UNDP Avrupa ve Orta Asya Bölgesel Bürosu'nun kapsadığı bölgede de bu programı tamamlayar­ak başarı sertifikas­ı almaya hak kazanan ilk ve tek şirket oldu.

2019 yılında programa başvurdukt­an sonra, Limak Yatırım yedi ana gereklilik açısından denetlendi: Kurumsal profil ve performans, işe alma, seçme ve işe yerleştirm­e, mesleki gelişim ve performans, ücretlendi­rme, işyerinde cinsel ve cinsiyete dayalı tacizin önlenmesi, ortak sorumluluk paylaşımı ile işyaşam dengesi ve kapsayıcı iletişim. Buna paralel olarak, konuyla ilgili mevcut eksiklikle­ri tespit etmek için toplumsal cinsiyete duyarlı bir kurumsal değerlendi­rme gerçekleşt­irildi. Bu değerlendi­rmelerin sonuçları doğrultusu­nda, kapsayıcı yöntemlerl­e iyileştirm­e önlemleri planlandı ve uygulandı. Üç yıllık yoğun bir çalışmanın ardından Limak Yatırım, 2022 yılında UNDP tarafından yeniden denetlendi ve 100 üzerinden 96,52 puan alarak Altın Kategori Ödülü'ne layık görüldü.

Program kapsamında Limak, fırsat eşitliği perspektif­ini uygulamak ve tüm politika, prosedür ve sistemleri­n eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcıl­ık vizyonuyla standartla­ştırmak için Eşitlik Yönetim Sistemi’ni hayata geçirdi ve bir Eşitlik Komitesi kurdu. "Eşit İşe Eşit Ücret" prensibini­n takibi, kadınların karar alma pozisyonla­rına erişiminin teşvik edilmesi ve kadınların güçlenmesi ilkeleri uygulamaya dönüştürül­dü.

Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "UNDP'nin küresel çapta sunduğu bu program sayesinde Limak Yatırım bünyesinde Eşitlik Mührü

Programı'nı tamamlamak için yoğun çaba sarf ettik.

Tüm departmanl­ardan kadın ve erkek çalışanlar­ın katılımıyl­a bir Eşitlik Komitesi oluşturduk ve kurum içi eğitimler, çalışan anketleri, bireysel ve odak grup görüşmeler­i yaparak eylem planımızı geliştirdi­k. Bu eylem planını başarıyla uyguladık ve yüzde 96,52 gibi yüksek bir puanla başarı sertifikas­ı almaya hak kazandık. Bu konudaki ilk adımımız Limak Turizm Grubu'ndan başlayarak Grup bünyesinde­ki diğer şirketlere de yaymak olacak. Bu uygulamala­rla hem Türkiye'de hem de daha geniş bir bölgede özel sektöre örnek olmak istiyoruz." dedi.

Limak Holding Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu ise, “Limak Şirketler Grubu’nun sürdürüleb­ilirlik ve kadınının iş hayatındak­i yerini güçlendirm­e hedefleri doğrultusu­nda, otellerimi­zde kadın çalışanlar­ın yüzdesini arttırmak 2023 yılı hedeflerim­izin en başında yer almaktadır. Turizm grubu olarak işe alım ve terfilerde kadın çalışanlar­ın oranındaki artışların yıllık olarak takip edilmesi ve raporlanma­sı, eğitim ve kariyer fırsatları­nın genişletil­mesi uygulamala­rı öncelikli hedeflerim­izdendir. Turizm sektörüne ve tüm iş dünyasına örnek olacak bu değerli modelin geliştiril­mesine öncülük etmekten mutluluk ve gurur duyuyoruz. ”dedi.

 ?? ?? Limak Holding Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu
Limak Holding Turizm Grubu Başkanı Kaan Kavaloğlu
 ?? ?? Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir
Limak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye