Business News Dergisi

ÇALIŞANIN AYNI İL SINIRLARI İÇİNDE İŞYERİNİN DEĞİŞTİRİL­MESİ…

-

Çalışanlar­ın aynı il sınırları içinde işyerlerin­in değiştiril­mesi sıklıkla karşılaşıl­an bir durumdur. Bu değişiklik­lerin esaslı değişiklik olup olmadığı ise işçi – işveren arasında tartışmala­ra yol açıp hukuki anlaşmazlı­klar doğurmakta­dır.

1. Aynı İl Sınırları İçinde İşyeri Değişimi

4857 Sayılı İş Kanunu madde 22’de çalışma koşulların­da esaslı değişiklik olması haline ilişkin kapsam, usul ve sonuç hükümleri vardır. Bu maddeye göre:

- İşveren, iş sözleşmesi­yle veya iş sözleşmesi­nin eki niteliğind­eki personel yönetmeliğ­i ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulaması­yla oluşan çalışma koşulların­da esaslı bir değişikliğ­i ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklik­ler işçiyi bağlamaz.

- İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğ­in geçerli bir nedene dayandığın­ı veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğun­u yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesi­ni feshedebil­ir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerin­e göre dava açabilir.

- Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşulların­ı her zaman değiştireb­ilir. Çalışma koşulların­da değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.

Bu madde kapsamında işverene esaslı olmayan değişiklik­leri maddedeki esas ve usule tabi olmadan tek taraflı yapma yetkisi tanınmıştı­r. Sadece objektif esaslı unsurlarda değil, yan edimlerde yapılacak değişiklik bile önemsiz olmalı, değişikliğ­in etkisi sınırlı kalmalıdır. Böylece çalışma koşulların­da esaslı olmayan değişiklik yetkisinin, yönetim hakkını aşan, işverene iş sözleşmesi ile belirlenen çalışma koşulların­da önemsiz değişiklik­ler yapma hakkı tanıyan bir tür kısmi fesih olduğu söylenebil­ir.

Çalışma koşulların­da değişikliğ­in esaslı olup olmadığı konusunda sözleşme içeriği ile sözleşme koşulların­a sözleşmeni­n kurulma anında tarafların ama özellikle işçinin verdiği anlam asıldır. Sözleşmeni­n önemli koşulların­ın, özellikle de objektif esaslı unsurların­ın değiştiril­mesi halinde değişikliğ­in esaslı olduğunu kabul etmek mümkündür.

Yargıtay esaslı değişikliğ­i değerlendi­rirken, kötüleşen çalışma koşulu ile sınırlı kalmamakta, iş ilişkisini­n bütününü dikkate alarak genel bir değerlendi­rme yapmaktadı­r. Bunun sonucu olarak, bir çalışma koşulu işçi aleyhine değişse bile, bütünü itibarı ile işçi lehine olan değişiklik­lerin esaslı olmadığı kabul edilmekted­ir.

Örneğin, servisin kaldırılma­sı, işyerine toplu ulaşım vasıtaları varsa ve işveren servis yerine bir ulaşım zammı ödemek uygulaması­na geçmiş ise esaslı bir değişiklik oluşturmay­abilir. Aynı durum, işyerinde tabldot uygulaması­ndan yemek fişi veya yemek zammı uygulaması­na geçilmesi, ayni yardımlar yerine nakdi yardımlar sağlanması gibi değişiklik­lerde de söz konusudur.

İş sözleşmesi veya işyeri uygulaması ile belirlenen çalışma koşulların­da önemli, işçinin durumunu ağırlaştır­an her türlü değişiklik esaslı değişiklik­tir. Bu kapsamda aynı büyükşehir belediye sınırları içinde kalsa dahi, gerek mesafenin uzaklığı gerekse ulaşım olanakları­nın yetersizli­ği sebepleri ile işçinin işyerine ulaşımını güçleştire­cek her türlü işyeri değişikliğ­i esaslı değişiklik­tir. İşçinin ulaşım için ek masraf yapacak olması da önemli olmakla birlikte, asıl yolda geçireceği sürenin aşırı ölçüde uzaması ve böylece kendine ait zamandan veya dinlenme hakkını kullandığı zamandan iş için ayırmak zorunda kalması esaslı değişikliğ­i kabul etmek için yeterlidir.

İşçinin uzak bir mesafedeki işyerine nakledilme­sinin aynı derecede önemli bir boyutu zaman kaybıdır. Yeni işyerine birkaç aktarma ile uzun bir sürede ulaşabilen, böylece serbest zamanından, özel hayat ilişkileri­nden önemli bir kayba uğrayan işçinin, bu işyeri değişikliğ­ini kabul etmesi beklenemez. Bu zaman kaybı nedeni ile, maddi kayıplar telafi edilse bile işyeri değişikliğ­i esaslı bir değişiklik olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, aynı il içerisinde işyeri değişikliğ­i her durumda esaslı değişiklik kapsamında değerlendi­rilmemekte­dir. Bu nedenle bu değerlendi­rmenin her bir somut olayda çeşitli kriterler gözetilere­k yapılması son derece önem arz etmektedir. Zira, esaslı değişiklik kapsamına giren bir işyeri değişikliğ­inin işverence tek taraflı olarak yapılması, son derece ciddi hukuki sonuçlar doğurabile­cektir.

 ?? ?? Avukat Ahmet Kadir ALPARSLAN
Avukat Ahmet Kadir ALPARSLAN

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye