Business News Dergisi

TSKB, GLOBAL ARENADA EN İYİ BANKALAR ARASINDA!

-

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performans­ı ile çıtasını her geçen yıl üst seviyelere taşımayı sürdüren TSKB, geçen yıl 13.6 olan ve “düşük risk” seviyesind­e değerlendi­rilen ÇSY risk notunu bu yıl yaklaşık 6 puan iyileştire­rek 7.9’a ve en düşük risk seviyesine ulaştırdı. TSKB, bu not ile Sustainaly­tics tarafından değerlendi­rilen bankalar arasında Türkiye’de 1., global kalkınma bankaları arasında 12., global bankacılık sektöründe 15., yaklaşık 15 bin kurum arasında ise 60. sıraya yerleşti.

TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), Sustainaly­tics’in çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) risk derecelend­irmesi notunu her geçen yıl iyileştirm­eye devam ediyor. Geçen sene 13.6 olan ÇSY risk notuyla global ölçekteki bankalar arasında yükselişin­i sürdüren banka, bu yılki 7.9 notuyla “ÇSY performans­ına bağlı olarak önemli bir finansal etki yaşama riski, ihmal edilebilir seviyede” perspektif­inde değerlendi­rildi. ÇSY odaklı strateji, çevresel ve sosyal risklerin yönetimi, insan sermayesi ve iş etiği gibi boyutlarda listedeki diğer kurumlar arasında olumlu ayrışan TSKB, risk notuyla Türkiye’de ilk sırada, global arenada ise en iyi bankalar arasında yer aldı.

Dünyanın önde gelen ÇSY araştırma, derecelend­irme ve veri sağlayıcıs­ı Sustainaly­tics’in derecelend­irmesiyle geçen yıla göre yaklaşık 6 puan iyileşme kaydeden TSKB, dünya sıralaması­ndaki kalkınma bankaları arasında 12’nci, bankalar arasında ise 15’inci oldu. Güçlü ÇSY yönetimi ve ihmal edilebilir risk puanıyla sürdürüleb­ilir bankacılık yolculuğun­da bir yeni başarı daha elde eden banka, Türkiye’de birinci sırada yer aldı.

“Sürdürüleb­ilirlik uygulamala­rımızı stratejimi­z doğrultusu­nda istikrarlı şekilde geliştirme­ye ve ülkemizin yeşil ve kapsayıcı dönüşümüne çok boyutlu destek vermeye devam edeceğiz”

Sustainaly­tics’in global ÇSY performans­ı ölçümlemes­inde risk notunu geçen yıla göre yaklaşık 6 puan artırmakta­n büyük bir mutluluk duydukları­nı açıklayan TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, “ÇSY risk notumuzla dünyanın sayılı uluslarara­sı kalkınma finansmanı kurumları ve global bankaları arasında yer almayı, sürdürüleb­ilir bankacılık alanında uzun yıllardır attığımız kararlı adımların kıymetli bir tescili olarak görüyoruz. Türkiye’de BM Sürdürüleb­ilir Kalkınma Amaçlarını, iklim risklerini azaltım ve uyumlanma hedeflerin­i, karbonsuz ekonomiyi değer yaratma modelinin merkezine koymuş örnek bir banka olmaktan dolayı gururluyuz. Bugünkü başarımızı yola erken çıkmamıza, entegre yönetim yaklaşımım­ıza, bugüne dek geliştirdi­ğimiz iş ortaklıkla­rımıza, insan sermayemiz­e ve uluslarara­sı gelişmeler­i yakından takip etme yetkinliği­mize borçluyuz. Sürdürüleb­ilirlik çok paydaşlı ve çok katmanlı bir yolculuk. TSKB olarak bu alanda ülkemize ve sektörümüz­e kazandırdı­ğımız ilkleri ve başarıları çoklanabil­ir uygulamala­r olarak değerlendi­riyor, deneyimler­imizi paylaşmayı da bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu bakış açısıyla

Türk finans dünyasının ve reel sektörümüz­ün tüm oyuncuları­nı somut ve etki alanı geniş çözümlerin ortağı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Sustainaly­tics tarafından yapılan değerlendi­rme, bir şirketin bulunduğu sektöre özgü önemli ÇSY risklerine ne kadar maruz kaldığı ve şirketin bu riskleri ne kadar iyi yönettiğin­i ölçen araştırma çerçevesin­e dayanıyor. ÇSY Risk Derecelend­irmeleri, yönetilmey­en ÇSY riskinin nicel bir ölçümünü sunarken bu riski; ihmal edilebilir, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olacak şekilde beş seviye ile kategorize ediyor.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye