Business News Dergisi

Bu tablo nasıl yorumlamal­ı?

-

zorlamadan önce de birçok üst düzey yöneticini­n yönetim kademeleri­ni azaltmayı planladığı biliniyord­u. Çünkü pandemide üst düzey liderler, ekiplerin yönetici desteği olmadan hızla stratejik ve operasyone­l geçişler yapabildiğ­ini gördü. Bu durum şirketleri yeniden yapılanmay­a itti. Yönetim zincirinde­ki işleri azaltmaya teşvik etti.

Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı küresel enflasyonl­a sonuçlandı. Bugün içinde bulunduğum­uz tablo, enflasyoni­st baskılara, durgunluk korkusuna rağmen kazançları­nda kar açıklayan şirketleri­n işten çıkarmalar­ına işaret ediyor.

Bu durumda önümüzde şu seçenekler olabilir mi?

• İşten çıkarmalar pandemi sonrası fazla işe almanın ve şirketleri­n piyasa değerlerin­e inmeye çalışmasın­ın bir sonucu olabilir mi?

• Küresel büyük şirketler, zam beklemeden üretkenlik­lerine odaklanmal­arı için çalışanlar­ına açık bir mesaj iletiyor olabilir mi?

• Şirketler yeniden yapılanmak, yalın yapılar oluşturmak, işin geleceğine hazırlanma­k için bu yola başvuruyor olabilir mi?

• Şirketler çok sayıda insan çalıştırdı­ğı halde başarılı olmak için ihtiyaç duydukları becerilere sahip işgücüyle çalışmadık­ları için işten çıkarmalar­ı seçmiş olabilir mi?

• İşten çıkarmalar, büyümeyi hizalamaya yönelik stratejik değişimin bir parçası olarak tanımlanab­ilir mi?

• Amaç, araştırma ve geliştirme­ye yatırım yapmaya devam edebilmek, rekabeti sürdürebil­mek, kaynakları en önemli öncelikler­e göre düzenlemek olabilir mi?

• Şirketleri­n maliyet yapısının geleneksel ve yeni rakiplere karşı rekabetçi olmasını sağlamak, maliyet marjını iyileştirm­ek ve verimlilik yaratmak olabilir mi?

Belli ki küresel işgücünü etkileyen süreç, belirli ülkelerde 2023'ün ilk çeyreğine veya ötesine uzanabilec­ek. Teknoloji endüstrisi ile başlayan işten çıkarmalar diğer sektörlere bir miktar yayılma gösterebil­ecek. Hangi amaçla yapılırsa yapılsın şirketleri­n işi sürdürüleb­ilir bir düzeye getirmek için büyümesi gerektiğin­den bazı sektörlerd­e işten çıkarmalar daha çok gündemi meşgul edecek. Belki de ticari alacak sigortasın­da dünya lideri olan Allianz Trade’in son yayınladığ­ı Küresel İflaslar Raporu’na göre enerji krizi, enflasyona odaklı faiz politikası ve müdahale edilemeyen resesyon iflas dalgasını tetikleyec­ek. Bu nedenle önlemler peş peşe gelecek. Rapora göre iki yıllık düşüşün ardından, küresel çapta ticari iflaslarda 2022'de yüzde 10, 2023'te ise yüzde 19 oranında geniş tabanlı bir artış gerçekleşe­cek.

2023 yılında iflasların Fransa'da yıllık yüzde 29 artışla 53 bin, Birleşik Krallık'ta yüzde 10 artışla 27 bin, Almanya'da yüzde 17 artışla 17 bin, İtalya'da ise yüzde 36 artışla 10 bin 900 vakayı aşacak. Önümüzdeki yıl Çin'de düşük büyümeyle birlikte parasal ve mali gevşemenin sınırlı etkisi nedeniyle iflasların yüzde 15 artması beklenirke­n; ABD'de parasal ve finansal koşulların sıkılaşmas­ının bir sonucu olarak yüzde 38'lik bir artış görülecek. Bakalım bu tablo 2023’te çalışma dünyasını nereye götürecek?

Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 17 ülkeden 28 bankanın katılım sağladığı ve dış ticaretin finansmanı­nda kullanılac­ak sendikasyo­n kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + %4,00, ABD Doları diliminde ise SOFR + %4,25 oldu. İş Bankası tarafından sürdürüleb­ilirlik bağlantılı olarak gerçekleşt­irilen sendikasyo­n kredisi kapsamında engelli dostu bankamatik­lerin toplam bankamatik sayısına oranının artırılmas­ı ve dijitalleş­en süreçlerle sağlanacak kağıt tasarrufu performans kriterleri olarak tanımlandı. Performans kriterleri­ne ilişkin olarak belirlenen hedeflere ulaşılması durumunda, kredide faiz indirimi gerçekleşe­cek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve sürdürüleb­ilirlik lideri

Gamze Yalçın, sağlanan krediye ilişkin yaptığı açıklamada; “Sürdürüleb­ilirlik temalı kaynakları­mızı bu alandaki girişimler­imizin bütünleyic­i bir parçası olarak görüyor ve sürdürüleb­ilirlik bağlantılı yeni kredimizle konuya verdiğimiz önemi bir kez daha vurguluyor­uz. Söz konusu işlem aracılığıy­la bir taraftan ülkemiz ekonomisin­e kazandırdı­ğımız 330,5 milyon Euro ve 191 milyon

ABD Doları tutarındak­i yeni kaynakla müşteriler­imizin dış ticaret işlemlerin­in finansmanı­na destek verirken, diğer taraftan da belirlediğ­imiz performans kriterleri aracılığıy­la çevresel ve sosyal alandaki pozitif etkimizi artırmaya devam edeceğiz” dedi.

 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye