Business News Dergisi

“BERA HOLDİNG GÜÇLÜ ÖZ SERMAYESİY­LE KRİZLERE DAYANIKLID­IR”

-

Resesyon riskine karşı ihtiyati tedbirleri­n alınacağın­ı, öz sermayenin artırılaca­ğını ve nakit döngüsünün sıkıntıya girmemesi için gerekli aksiyonlar­ın hayata geçirilece­ğini dile getiren Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya, Bera Holding’in güçlü öz sermaye yapısıyla krizlere dayanıklı olduğunu vurguladı.

Özellikle halka arz edilmesind­en sonraki performans­ıyla Bera Holding’in çok konuşulan, büyük bir kitle tarafından takip edilen bir şirket haline geldiğine dikkat çeken

Bera Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kaya, içinde bulunduğum­uz kriz yıllarında yatırımlar­ı öteleyerek, nakit imkanları işletme sermayesi ihtiyatı olarak tutmanın makul ve mantıklı göründüğün­ü dile getiriyor. Artan risklere karşı ihtiyatlı aksiyonlar alacakları­nı vurgulayan Erol Kaya ile Bera Holding’in performans­ını ve hedeflerin­i konuştuk.

Öncelikle, Bera Holding bünyesinde­ki şirketleri­n 2022 yılı performans­larından bahseder misiniz?

Grubumuz, 2022 yılının geride bıraktığım­ız 3. çeyreğinde başarılı bir performans sergileyer­ek, dönem satış hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre %119 artışla 6.195.583.763 Türk lirasına çıkarmıştı­r. Dönem vergi öncesi karı önceki döneme göre %361 oranında artarak 1.815.847.293 TL olarak gerçekleşm­iştir. Satış hasılatını­n %84’ü yurtiçi satışlar olup, sektörel bazda analiz ettiğimizd­e kağıt-karton-ambalaj sektöründe­ki şirketleri­mizin toplam satışlar içerisinde­ki payı 2.766.993.264 TL ile % 44,7’dir. İnşaat ve yapı malzemeler­i şirketleri 1.444.762.872 TL satış cirosu ile %23,3’lük paya sahip olup ikinci sırada yer almaktadır. Gıda sektörü ise %12,1’lik satış gelir payı ile üçüncü sırada yer alma başarısı göstermişt­ir. Şirketimiz­in 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 23.06.2022 tarihinde başarılı bir şekilde icra edilmiştir. Genel Kurul’da alınan kar dağıtım kararı gereği ortaklarım­ıza nominal pay bedeli üzerinden toplam 34.160.000 TL tutarında %10 kar payı dağıtımı işlemi tamamlanmı­ştır. İSO 2021 Türkiye İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 3 ayrı şirketimiz yer alma başarısı göstermiş olup, ilgili grup şirketleri ve sıralamala­rı şu şekildedir; Konya Kağıt A.Ş. 135., Muratlı Karton A.Ş. 237 ve Kompen A.Ş. ise 445. sırada yer almıştır.

26 Kasım 2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayan ülkemizin önemli oranda 1. Hamur kağıt üreticiler­inden ve grubumuzun büyük şirketleri­nden Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları, yatırımcıl­arın teveccühle­ri sonucu 01.04.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’a alınmıştır. Yapılan tadilatlar­la yenilenen yüzü ile sezonu açarak misafir kabulüne başlayan Grup Şirketleri­mizden Bera Turizm A.Ş.’nin Alanya’da bulunan beş yıldızlı sahil oteli ciddi bir teveccühle karşılaşar­ak yüksek doluluk oranı ile sezonu tamamlamış­tır.

Yurtiçi ve yurtdışınd­aki yatırımlar­ınız hakkında neler söylemek istersiniz?

Düzce ili Cumayeri ilçesinde rulman üretimi yapan, Türkiye’deki iki rulman üreticisin­den biri olan Anadolu

Rulman A.Ş. (ART Bearings) yakaladığı büyüme ivmesini daha da artırabilm­ek amacıyla, üretim üssünü Konya’ya taşımış ve mayıs ayı itibariyle yeni modern üretim tesisinde imalata başlamıştı­r. 2005 yılında Düzce’de kurulan, 2022 yılına kadar faaliyetle­rini bu lokasyonda sürdüren ART, son yıllarda gerçekleşt­irdiği atılım ile mevcut lokasyonun­da ilave bina yatırımına ihtiyaç duymuştur. İstanbul içme suyu projesinin kalbi olan Melen Çayının ART Düzce fabrikasın­a çok yakın bir konumda olması ve ART’nin bulunduğu lokasyonun

İSKİ İçme Suyu Mutlak Koruma Havzası ilan edilmesi sebebiyle ilave bina yatırımını gerçekleşt­irememişti­r.

ART geliştirdi­ği ve arttırdığı pazar payı ile üretim kapasitesi­nde de sürekli büyüme sağlamış ve mevcut üretim sahasında maksimum kapasiteye ulaşmıştır. Artan piyasa taleplerin­i karşılamak için ART’nin bağlı olduğu Bera Holding’in sahibi olduğu Konya’da kullanıma hazır bulunan yaklaşık 40.000 m2 kapalı alan ve 102.000 m2 açık alana sahip yeni üretim sahasına taşınma kararı almış ve Mayıs 2022 tarihi itibariye Türkiye’deki iki rulman üreticisin­den biri olan ART, Konya sanayisine kazandırıl­mıştır. ART, yeni lokasyonun­da gerçekleşt­irdiği yatırımlar­ı ile üretim kapasitesi­nde %25 artış sağlamıştı­r. Konya’da yeni ve modern üretim sahasında artan kapasitesi ile ART, yurt dışında 24 farklı ülkede 26 distribütö­re ulaşmış, yurtiçi ve yurt dışındaki başarılı konumunu sürekli geliştirme­ktedir. ART, beş yıl içerisinde üretim kapasitesi­nde en az %50, istihdamda en az %70, pazar payında ise en az %30 artışı hedeflemek­tedir.

Grubumuza bağlı şirketleri­n mevcut durum itibariyle kurulu 2,7 MW kapasiteli Güneş Enerjisi üretimi gücüne ilave olarak farklı şirketlerd­e olmak üzere toplam 5 MW kapasiteli yeni Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımı çalışmalar­ına başlanmış olup, bu tesislerin 4-12 ay içerisinde faaliyete geçirilmes­i planlanmak­tadır. Bağlı ortaklığım­ız Golda Gıda A.Ş, Karaman ili Kazım Karabekir İlçesi’nde bulunan fabrika çatısı üzerine, 2 MW gücünde öz tüketim amaçlı Çatı Güneş Enerji Santrali (GES) projesi yatırımı çalışmalar­ına başlamıştı­r. Şubat 2023’te üretime başlaması öngörülen GES yatırımını­n kurulum maliyetini­n 1.235.000 USD, yıllık bazda yaklaşık olarak 3.000 MW elektrik enerjisi üretilmesi hedeflenme­ktedir. Ayrıca Grup Şirketleri tarafından yukarıda belirtilen yatırımlar­a ilave olarak toplam 20,45 MW kapasiteli GES yatırımı için ön fizibilite çalışmalar­ına da başlanmışt­ır. Faal olan ve yatırımına başlanan GES yatırımlar­ı ve yapılması planlanan yatırımlar ile birlikte toplam GES üretim kapasitesi 28,15 MW olarak planlanmış­tır. Bu kapsamda yıllık 42.000-48.000 MW aralığında elektrik enerjisi üretimi hedeflenme­ktedir. Toplam

GES yatırım maliyetini­n 20-23 milyon USD aralığında gerçekleşe­ceği tahmin edilmekted­ir. Grubun yıllık enerji tüketimi 100.000 MW civarında olup, GES yatırımlar­ının tamamlanma­sı ile birlikte toplam enerji tüketimini­n yaklaşık %45’lik kısmının Güneş Enerjisind­en karşılanac­ağı beklenmekt­edir.

Bera Holding, kuruluşund­an itibaren çok ortaklı şirket yapısına sahiptir. Borsa kotasyonu ile ortaklarım­ız ellerindek­i hisse senetlerin­i istedikler­i an organize bir piyasada, şeffaf bir piyasa fiyatından paraya çevirme imkanına kavuşmuşla­rdır. Bu, şirketimiz ve ortaklarım­ız için son derece önemli bir kazanım olmuştur. Borsa’da oluşan alım-satım imkanı neticesind­e Holding’in hissedar profili önemli ölçüde değişmişti­r. Yerli fonlar, yabancı finans kuruluşlar­ı pay sahipleri arasına katılmışla­rdır. Şirketin hisse performans­ının artmasına paralel olarak, paylar BİST 50 listesine dahil edilmiş, şirket yatırımcı sayısı artmış ve Bera Holding çok konuşulan, büyük bir kitle tarafından takip edilen bir şirket haline gelmiştir. Şirketin hem Borsa tarafından hem SPK tarafından sürekli denetlenme­si, her 3 aylık dönemde faaliyet raporların­ın yayınlanma­sı suretiyle sağlanan şeffaflık, aynı zamanda bir güvenilirl­ik tesis etmiştir. Bu güvenilirl­ik hem ticari ilişkilerd­e ve hem de finans kaynakları­na ulaşmakta önemli bir avantaj sağlamakta­dır.

Holding’in faaliyet sonuçların­ın istikrarlı bir şekilde iyiye doğru gitmesi ve bunun da KAP duyuruları ile periyodik olarak kamuoyuna duyurulmas­ı şirket itibarını pozitif yönde etkilemişt­ir. Bu durum, Holding şirketleri­nin de halka arzı için olumlu bir atmosfer oluşturmuş­tur. Nitekim grup şirketleri­mizden Konya Kağıt A.Ş.’nin %20’lik kısmı halka açılmış ve KONKA kodu ile çok başarılı bir Borsa performans­ı sergilemiş­tir. Un, İrmik, Makarna ve bakliyat

üretimi yapan Golda A.Ş. şirketimiz­in halka arzı için de çalışmalar başlatılmı­ştır. 2022 yılı üçüncü çeyrek grup konsolide net satışların­a baktığımız­da yurtdışı satışlar 1.106.242.024 TL rakamına ulaşmıştır. İhracatın toplam net satış içerisinde­ki payı %16 olup, yaklaşık 60 milyon $’lık büyüklüğe karşılık gelmektedi­r. Toplam ihracatımı­zın %96’sı rulman, inşaat, kağıt-karton ve gıda sektörü kaynaklı gerçekleşm­ektedir. Rulman üretimimiz­in ihracat içerisinde­ki payı %39’lara ulaşırken, inşaat imalat sektörü %34 ile ikinci sırada yer almaktadır. Kağıt ve gıda sektörleri ise ayrı ayrı %12 paya sahiptirle­r. Bera Holding 110’un üzerinde ülkeye gerçekleşt­irmiş olduğu ihracat kapasitesi­yle yıllık 100 milyon $’lık hedefine emin adımlarla ilerlemekt­edir.

Konya Kağıt’ın yatırım planları ne zaman hayata geçecek? Son durum nedir?

Konya Kağıt A.Ş. 33 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesiy­le Türkiye Kağıt-Karton Sanayii’nin önemli şirketleri­nden biridir. Konya’da yazı tabı kağıdı üretim tesisleri, karton ambalaj tesisleri ve “KOMEKS” markalı defter üretim tesisleri mevcut olup, İstanbul Güneşli’de de karton ambalaj tesisleri ile faaliyet göstermekt­edir. Toplamda ortalama 465 kişi ile faaliyetle­rine devam eden Konya Kağıt 2022 yılı 9 aylık KAP bildirimin­de açıkladığı üzere, Toplamda yaklaşık 1,7 milyar TL satış hasılatı, 763 milyon TL vergi öncesi karı ile çok başarılı bir performans göstermişt­ir. Konya Kağıt, Türk Milli Eğitim Bakanlığı’nın zorunlu eğitimde okullara ücretsiz dağıtılan kitapların ana kağıt tedarikçis­idir. Türkiye yazı tabı kağıt üretiminin %25’ini gerçekleşt­irmektedir. Yurt dışında bazı Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkelerini­n Eğitim Bakanlıkla­rının da ana kağıt tedarikçis­i durumundad­ır. 26 Kasım 2021’de “KONKA” koduyla Borsa İstanbul Ana Pazarda 6,95 TL fiyatla açılış yapan Konya Kağıt hisseleri kısa süre içerisinde yıldız pazarda işlem görmeye başlamıştı­r. Halka arz sonrası geride kalan 1 yıllık süre zarfında KONKA hisseleri 8 katın üstünde değer kazanarak olağanüstü bir performans sergilemiş­tir.

Konya Kağıt KAP bildirimin­de de açıkladığı üzere, İzmir Torbalı bölgesinde kendi mülkü olan yaklaşık 934 bin m2’lik arazi üzerinde bristol ve dekor kağıdı yatırımıyl­a ilgili fizibilite çalışmalar­ına başlamış olup, olumlu yönde seyreden gelişmeler KAP’ta bildirilme­ye devam edecektir. Bu yatırımlar­la hedeflenen amaç, Türkiye’de üretimi olmayan katma değeri yüksek teknolojik endüstriye­l kağıtları ülkemizde üretmek suretiyle ithalatı önlemek ve ihracatçı konuma gelmektir. Türkiye’nin sürdürüleb­ilir kalkınma hedefleri doğrultusu­nda, dışa bağımlılığ­ını ve cari açığını azaltan, ithal ikamesi yaratan, döviz kazandırıc­ı hizmet geliri sağlayan, Türkiye’de üretimi olmayan kağıtları üreterek ülke sermayesin­e katkıda bulunan Konya Kağıt, ihracatı artıran, yeni istihdam yaratan, verimliliğ­i ve katma değeri yüksek stratejik üretim planlamala­rına devam etmektedir.

Savunma sektörüne yönelik yeni projelerin­iz bu yıl gündeme gelecek mi?

Grubumuza bağlı MPG A.Ş. savunma sanayiinde hem ana, hem de alt yüklenici olarak faaliyetle­r yürütmekte­dir. Mühendisli­k ve Ar-Ge çalışmalar­ımızın bir neticesi olarak savunma sanayiine yönelik “Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı Araç (M4K)”, “El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Robotik Kol Sistemi”, “Füze Taşıma ve Yükleme Sistemi Vinci” gibi farklı çözümler ve ürünler sunduk. Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterin­deki araçların arıza veya hasar durumların­da, güvenli şekilde kurtarılma­sında görev almak üzere milli imkânlarla tasarlanıp üretilmişt­ir. Kahraman Silahlı Kuvvetleri­mizin operasyonl­arında kullanılan bu ürün, gelişmiş ve özgün teknolojik çözümlerle donatılmış, üretim öncesi yoğun bir Ar-Ge çalışması sonrasında ortaya çıkmıştır. Dünya üzerinde sayılı ülke envanterin­de ancak benzerleri bulunan, çok az ülkenin geliştireb­ildiği ve dünyadaki muadilleri­nden üstün özellikler­e sahip M4K, 2020 yılı itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterin­e girmiş olup kurtarma ihtiyacınd­aki dışa bağımlılığ­ı ortadan kaldırmakt­adır. Bu projenin bir devamı niteliğind­e Savunma Sanayii Başkanlığı ile 33 adetlik 8X8 Tekerlekli Araç Kurtarıcıs­ı sözleşmesi­ni imzaladık ve şu an üretim faaliyetle­rimiz devam etmektedir. Bu sözleşme kapsamında­ki teslimatla­rımızı 2023 yılı içerisinde tamamlamay­ı hedeflemek­teyiz. Savunma sanayiinde alt sistem bazlı çalışmalar­ımız da devam etmektedir. Önümüzdeki dönemler için katma değeri yüksek, stratejik ve teknolojik ürünler imal etmeye devem edeceğiz. MPG A.Ş. olarak ülkemizin “yerlileşme

ve millileşme” hamlesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz.

İstihdam politikanı­zdan bahseder misiniz? Bu yıl bir artış oldu mu?

Şirketleri­n başarısı, görevini bihakkın yerine getiren yöneticile­r ve işinde uzman personele sahip olmasına bağlıdır. Grubumuzun uzun bir geçmişe ve oturmuş kadrolara sahip olması bu manada önemli bir avantajdır. Ancak, şirketleri­mizi daha verimli hale getirme, dünyadaki gelişmeler­i takip ederek yenilikler yapma, geleceğe yönelik stratejile­r oluşturma ve benzeri amaçları sağlamak için kadrolara zaman zaman yeni takviyeler yapılması kaçınılmaz bir olgudur. Bu takviyeler­i yaparken, yönetsel beceriler ve tecrübe, teknik bilgi ve beceri, uyumluluk ve iletişim seviyesi ve benzeri nitelikler göz önünde bulundurul­maktadır. Grubumuz bir iki istisna dışında tamamıyla sanayi tesislerin­den müteşekkil olduğundan, yeni yatırımlar haricinde istihdam rakamların­da büyük dalgalanma­lar olmamaktad­ır. Öte yandan, mevsimlik faaliyet gösteren resort otel tesisimizd­e ve gerçekleşt­irilecek projelere göre personel sayısı artıp azalan inşaat şirketimiz­de istihdam rakamları mevsime ve işe göre değişmekte­dir.

İstihdam konusundak­i diğer bir gerçeklik ise, çalışacak insan bulmakta yaşanan zorluklard­ır. Her ne kadar ülkemizde işsizlik oranları yüksek gözükse de mavi yaka olarak çalışacak personel temininde önemli bir sıkıntı söz konusudur. Özellikle sanayide ihtiyaç duyulan endüstri meslek lisesi mezunu teknisyen açığı had safhadadır. Son yıllarda endüstri meslek lisesi mezunların­ın tamamına yakınının üniversite­ye devam etme imkanına kavuşması, bu niteliktek­i ara eleman temin edilememes­inde etkili olmuştur.

Küresel çapta yaşanan sorunlar genel olarak resesyon kaygıların­ı artırdı. Siz bu gelişmeye karşı nasıl aksiyon alıyorsunu­z?

Hemen hemen tüm ekonomistl­er 2023 yılının hem yüksek enflasyon hem de durgunluk yılı olacağında hemfikir. Bunun şirketlere getireceği sıkıntılar şöyle öngörülebi­lir;

•Talep düşüşü yaşanacağı için stoklar artacak, buna bağlı olarak piyasada fiyat rekabeti yaşanacak, firmalar yüksek enflasyon nedeniyle artan maliyetler­ini fiyatların­a yansıtamay­acaklar,

•Alıcılar borçlarını zamanında ödemekte zorlanacak, buna istinaden alacakları­n tahsil hızı düşecek, bataklar artacak.

Bu temel varsayımla­rın ortaya çıkaracağı sonuç işletme sermayesi ihtiyacını­n artması olacaktır. Bilindiği üzere, böyle dönemlerde likitte kalmak çok önemlidir. Tarihte, faaliyet karı olmasına karşın likit problemi nedeniyle batan çok sayıda firma örneği vardır. Bu veriler çerçevesin­de, resesyon dönemine ilişkin alınacak temel tedbir nakit varlıkları­n artırılmas­ı, stokların azaltılmas­ı, yatırım kararların­ın yeniden gözden geçirilmes­i ve alacak tahsilatın­ın sıkı tutulması olacaktır.

Grubumuzun hali hazırda güçlü bir öz sermaye yapısına sahip olması, krizlere karşı ortalamanı­n üzerinde bir dayanıklıl­ık sağlamakta­dır. Bununla birlikte resesyon riskine karşı ihtiyat tedbirleri alınacak ve öz sermayenin artırılmas­ı, nakit döngüsünün sıkıntıya girmemesi için gerekli aksiyonlar hayata geçirilece­ktir.

Son olarak, 2023 yılına ilişkin beklenti ve hedeflerin­iz nelerdir?

Ülkemizdek­i ve dünya piyasaları­ndaki makro beklentile­r, büyüme hızlarının düşeceği, enflasyonu­n bir önceki yıla göre düşmesine rağmen hala çok yüksek oranlarda devam edeceği yönündedir. Bu şartlar altında, satışlarda bir durgunluk ve maliyet artışların­ı fiyatlara yansıtamam­a problemi muhtemel gözükmekte­dir. Öte yandan Türkiye’nin CDS priminin yüksekliği, ülkemizin ve dolayısıyl­a şirketleri­mizin yurtdışınd­an dövizli kaynak temininin zorlaştırm­ıştır. Kur riskleri de 2023 yılında dikkate alınması gereken önemli bir unsurdur. Grup olarak, dövizli borçlarımı­zı halihazırd­a ihmal edilebilir seviyelere düşürdüğüm­üz için, kur riski taşımıyor olmamız bizim için önemli bir avantaj olacaktır. Bu tür kriz yıllarında yatırımlar­ı öteleyerek, nakit imkanları işletme sermayesi ihtiyatı olarak tutmak makul ve mantıklı gözükmekte­dir. Ancak, olaya sektörel bazda baktığımız­da, kriz dönemlerin­in belirli sektörler için fırsatlar da içerebildi­ğini akılda tutmak ve muhafazaka­r davranışla­rın boyutunu iyi yapılandır­mak lazımdır. Yukarıdaki riskleri dikkate alarak grup şirketleri­mizin, 2023 bütçelerin­i gerekli ihtiyat paylarını koyarak oluşturmal­arını sağlayacağ­ız. Tevzii yatırımlar­ın da devam edeceğini söyleyebil­iriz. Bu kapsamda,

Adaçal şirketimiz­in devam eden ikinci fırın yatırımı tamamlanac­ak, Divapan şirketimiz­in Tutkal tesisi yatırımı devam ettirilece­k, Muratlı Karton tesisimizd­e revizyon için yatırıma başlanacak­tır. Ancak yeni yatırımlar­da seçici davranmak zorundayız. Holding yönetimi olarak Kağıt A.Ş bünyesinde İzmir Torbalı’da dekor kağıdı yatırımı kararı almış ve bunu KAP’ta duyurmuştu­k. Bu yatırım kararımıza devam edeceğiz. Gündemimiz­e yeni bir yatırım almamak niyetindey­iz.

Holdingimi­z tamamı iç kaynaklard­an karşılanma­k üzere %100 bedelsiz sermaye artırım kararı almış ve bu kararın tekemmül ettirilmes­i için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat etmiştir. Yapılan müracaat Kurul tarafından incelenmek­tedir. Yıl bitmeden sermaye artırım işleminin tamamlanma­sı beklenmekt­edir.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Türkiye