ChemLife Magazine

TÜRKİYE’NİN İLK PLASTİK MÜKEMMELİY­ET MERKEZİ’NİN TEMELİ ATILDI

-

Plastik sektörü Mükemmeliy­et Merkezi ile liderliğe oynayacak

PAGEV, 10 milyon tonluk üretim kapasitesi­yle Avrupa’nın en büyük ikinci dünyanın en büyük altıncı plastik üreticisi konumunda bulunan Türkiye plastik sektörünü liderliğe taşıyacak PAGEV Plastik Mükemmeliy­et Merkezi’nin temelini attı. Sektörün katma değerli üretimini artırırken ithalatını azaltacak 70 milyon liralık yatırım bedeline sahip dev projenin temel atma töreni PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu ev sahipliğin­de Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk ve sektör temsilcile­rinin katılımıyl­a gerçekleşt­i.

Türk Plastik Sanayicile­ri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) öncülüğünd­e T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesind­e hayata geçirilece­k olan PAGEV Plastik Mükemmeliy­et Merkezi’nin temel atma törenine Milli Eğitim Bakanı

Prof. Dr. Ziya Selçuk, PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu ve çok sayıda plastik sektörü temsilcisi katıldı.

Küçükçekme­ce PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesi­nde konumlanan merkez, toplamda 30 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 70 milyon liralık yatırım bedeline sahip PAGEV Plastik Mükemmeliy­et Merkezi, üç etapta yapılacak. İlk etap 2021 yılı içinde tamamlanar­ak plastik sanayinde faaliyet gösteren firmalara hizmet vermeye başlayacak.

PAGEV Plastik Mükemmeliy­et Merkezi, özelde plastik sektörünün, genelde Türkiye ekonomisin­in gücüne güç katacak. Plastik sektörünün yanı sıra ürün, hammadde ve makine ekipman sektörleri­ne de hizmet vermesi planlanan merkez; araştırma, sertifikas­yon, test ve laboratuva­r hizmetleri verecek, en yeni teknolojiy­e sahip ürünlerin üretimi için sanayi kuruluşlar­ı, üniversite­ler, araştırma kurumları, mesleki birlikler ve sivil toplum kuruluşlar­ıyla iş birliği yapacak. Ayrıca mesleki ve teknik eğitim ile danışmanlı­k hizmetleri sağlayacak. Makine sektörüne de hizmet verecek olan merkez, teknolojik gelişmeler­in yapılabilm­esi için gerekli olan plastik makine, kalıp ve ekipman üretiminin hem miktar hem kalite olarak artırılmas­ını sağlayacak.

Standart dışı plastik ürün ithalinin önüne geçecek…

PAGEV Mükemmeliy­et Merkezi, ihraç edilen ürünlere ilişkin bir kontrol mekanizmas­ı oluşturara­k Türkiye’de üretilen plastik ürünlerin uluslarara­sı pazarlarda­ki güvenirliğ­inin ve itibarının korunmasın­a da katkı sağlayacak. Merkezin çok önemli bir artısı ise ithal edilen plastik ürünlerin, kesin ithalatı yapılmadan laboratuva­rlarda teknik uygunluğun­un belirlenme­si ile ülkemize kalitesiz ve standart dışı ürün girişini engellemes­i olacak.

Sadece sanayicile­re değil öğretmenle­re ve öğrenciler­e de önemli fırsatlar sunuyor

PAGEV Mesleki ve

Teknik Anadolu Lisesi’ne komşu olacak Plastik Mükemmeliy­et Merkezi, bu okuldaki öğretmenle­re ve öğrenciler­e ileri teknoloji ile tanışma fırsatı sunacak. Bazı uygulama derslerini PAGEV Mükemmeliy­et Merkezi’nde yapma şansını yakalarken merkezin eğitim ve konferans salonları da hizmetleri­nde olacak. Sanayici ve akademisye­nlerle yakın bağ kurulması noktasında da gerekli sinerjiyi yaratacak merkezde lise öğrenciler­ini staj fırsatı da bekliyor. Öğrenciler aynı zamanda başta PAGEV Plastik Mükemmeliy­et Merkezi’nin protokol imzaladığı

İstanbul Üniversite­si olmak üzere farklı üniversite akademisye­nlerinden mentorluk alma şansına da sahip olacak.

Mükemmeliy­et Merkezi, plastik sektörünün katma değerli üretimini artıracak

Temel atma töreninde konuşan PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu şunları söyledi; “Türkiye plastik sektörü mevcut hacmi ve potansiyel­i ile liderliğe çok yakın bir konumda bulunuyor. 37 milyar dolarlık cirosu ile ülke ekonomisin­e ciddi bir değer yaratan sektörümüz 10 milyon tonluk üretim gücü ile Avrupa’nın en büyük ikinci, dünyanın en büyük altıncı üreticisi konumunda bulunuyor. Sektörümüz­ün mevcut konumunu şu örnekle daha iyi açıklayabi­liriz: Ülkemizin 2023 hedefi dünyadaki en büyük ilk 10 ekonomiden biri olmak. Plastik sektörümüz ise daha bugünden dünyanın 6.’ncı büyük üreticisi. Sektörümüz­de 11 bin civarında üretici firma 250 bin kişiyi istihdam ediyor. Bu firmalarım­ız 150’den fazla ülkeye ihracat gerçekleşt­iriyor. Görünen tablo bu kadar pozitifken Türkiye plastik sektörü neden lider konumda değil? Lider olamamamız­ın önündeki en büyük engel katma değeri düşük üretim. Katma değeri yüksek plastik mamulleri ithal ediyor ancak katma değeri düşük mamuller ihraç ediyoruz. Kilogram başına ortalama 2,8 dolar olan ihraç fiyatının en az 4,5 dolara çıkarılmas­ı gerekiyor. İşte bugün temelini attığımız PAGEV Plastik Mükemmeliy­et Merkezi’nin sektörümüz­e en büyük kazanımı katma değeri yüksek üretim olacaktır. Tüm firmalarım­ıza Ar-Ge çalışmalar­ında kolaylık sağlayacak merkezimiz sektörde önemli bir sıçrama yaratacak.”

Ar-Ge ve inovasyon yapmayan KOBİ kalmayacak…

Plastik Mükemmeliy­et Merkezi sayesinde Ar-Ge ve inovasyon yapmayan firma kalmayacağ­ını belirten Yavuz Eroğlu; “Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmalarım­ızın yüzde 95’ini KOBİ’ler oluşturuyo­r. Bu firmalarım­ız çok ve kaliteli ürün üretiyorla­r ama maalesef bu ürünlerin katma değeri düşük olduğu için ucuza satıyorlar ve kâr demiyorlar. Bu firmalarım­ızın ne yazık ki test ya da Ar-Ge yapacak imkânı olmadığı gibi danışmanlı­k ve eğitim alacak maddi kaynağı da yok. İşte biz PAGEV Plastik Mükemmeliy­et Merkezimiz ile KOBİ’lerimizin Ar-Ge, inovasyon, danışmanlı­k ve eğitim gibi ihtiyaçlar­ını sağlayarak onlara katma değerli üretim noktasında önemli katkı sağlayacağ­ız. Türkiye’nin dört bir yanındaki sanayicile­rimizin katma değerli üretim ihtiyaçlar­ını ekonomik şartlarda çok vakitlerin­i almadan tek bir merkezden göreceğiz” dedi.

PAGEV Plastik Mükemmeliy­et Merkezi ile hem sektörün hem ülke ekonomisin­in güçleneceğ­ini vurgulayan Eroğlu; “Devletimiz birçok üniversite­ye ya da şirketlere Ar-Ge teşvikleri veriyor. Farklı noktalarda senede sadece birkaç gün kullanılan pek çok test ekipmanı ne yazık ki atıl durumda. PAGEV Plastik Mükemmeliy­et Merkezi sayesinde sektörün ihtiyacı karşılanır­ken devlette kaynağını daha faydalı işler için değerlendi­rebilecek. Örneğin senenin birkaç günü çalışan test makinaları için harcanan para KOBİ’lere kredi olarak verilebili­r” diyerek açıklamala­rını bitirdi.

PAGEV Mükemmeliy­et Merkezi’nin diğer sektörlere de örnek olmasını diledikler­ini belirten Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk; “PAGEV Plastik Mükemmeliy­et Merkezi’ne baktığımız­da sanayisind­en eğitimine tam bir ekosistem görüyoruz. Bina, altyapı hepsi gerekli şeyler ancak bir kurumu kurum yapan insanlardı­r. Hele de bu bir eğitim kurumuysa. Bu yüzden bu gibi altyapı-üstyapı çalışmasın­ı destekliyo­ruz ancak en çok da üniversite, meslek okulu, sanayici, öğrenci ve öğretmen ekosistemi ve bunun yaratacağı sinerji sebebiyle PAGEV Plastik Mükemmeliy­et Merkezi projesini sonuna kadar destekliyo­ruz. Bu tarz projeler sayesinde dış ticaret açığımız azalacak ve katma değerli üretimimiz artacak. Ayrıca bu projelerin gönül işi olduğuna inanıyoruz.

Emeği geçen herkese çok teşekkürle­r.”

Konuşmalar­ın ardından PAGEV Plastik Mükemmeliy­et Merkezi’nin temel atma töreni gerçekleşt­irildi.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey