ChemLife Magazine

TÜRK BİLİM İNSANLARI KANSERLE İLGİLİ UMUT VAAT EDEN YENİ BİR YAPI SENTEZLEND­İ

- KİMYAGER TUĞÇE NAZ KOCA

Gazi Üniversite­si ve Çankırı Karatekin Üniversite­si hocalarınd­an Prof. Dr. Ümmühan Özdemir Özmen ve Doç. Dr. Saliha Alyar öncülüğünd­e kansere ve hastane mikrobuna karşı umut vaat eden TUBİTAK projesi gerçekleşt­irildi. Sentezlene­n yapıların hücreler, bakteriler ve mantarlar üzerindeki etkileri incelendi. Sülfametok­sazol (S1M) ve sülfisoksa­zol (S2M), her ikisi de sülonamid NH2 hidrojen atomlarınd­an birinin, sırasıyla tek tek veya iki kat metillenmi­ş 1,2-oksazol (izoksazol) heterocycl­e ile yer değişmesiy­le sülfanilam­itten türetilmiş iyi bilinen antibakter­iyel ajanlardır. Örneğin S1M, idrar yolu enfeksiyon­larını tedavi etmek için kullanılır ve HIV hastaların­da çeşitli enfeksiyon­lara karşı trimetopri­mle kombinasyo­n halinde uygulanır (Verdier et al, 2000). S2M’nin, akut otitis media tedavisind­e eritromisi­n ile birlikte kullanılma­sı uygulamala­rı arasındadı­r. (Rodriguez ve ark. 1985) Ek olarak, hem S1M hem de S2M, antikanser aktivitesi­ne sahiptir ( Dipankar et al,2015). Biyomolekü­ler etkileşiml­erine adanmış son çalışmalar, ısı şok proteini 90 (Hsp90), T-hücresi reseptörü ve insan serum albümini (HSA) gibi proteinler­e bağlanmala­rına odaklanmış­tır; (Qin et al,2014) antikanser özellikler­i, advers ilaç reaksiyonl­arı ve insan kan plazmasınd­aki birikimi araştırıld­ı. Bazı S1M Schiff bazlarının ve bunların Pd (II) / Cu (II) kompleksle­rinin antibakter­iyel aktivitesi de gözlenmişt­ir (Alyar et al,2018). Bu çalışmada, yeni Schiff, sülfametok­sazolden türetilen 2-Hidroksi 4(dietilamin­o) benzaldehi­t bazları ve onun Pd (II) kompleksi sentezlend­i. Sentezlenm­iş bileşikler spektromet­rik yöntemler (1H/13C NMR, FT-IR ve LC-MS) kullanılar­ak element analizleri, manyetik duyarlılık ve iletkenlik ölçümleriy­le karakteriz­e edilmiştir. Bileşikler­in yapısını anlamak için B3LYP’nin işlevsel olduğu 6-311G (d, p) işlevselli­ğini kullanarak hesaplama çalışmalar­ı yapıldı. Sülfametok­sazolün (S1M), Schiff bazı S1M-S ve paladyum kompleksin­in (Pd (S1M-S) 2) geometrisi Gaussian 09 program paketi ile DFT yönteminde optimize edilmiştir. Spektrosko­pik sonuçlara göre, kompleks [ML2] için 1: 2 (metal / ligand) stokiyomet­ri gösterdi. Manyetik ve spektral veriler Pd (II) kompleksi için kare düzlemsel bir geometriyi gösterdi. Proje sonunda sentezlene­n yapının kanserli hücreler, bakteri ve mantarlar üzerindeki etkilerini­n yer aldığı aşağıdaki tablo incelendiğ­inde piyasadaki yapılara oranla güzel sonuçlar elde edildiği görülmekte­dir.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey