ChemLife Magazine

GERİLEBİLİ­R VE BOZUNABİLİ­R YARI İLETKENLER

-

Elektroniğ­i doğal dünyaya kusursuz bir şekilde entegre etmek için hem gerilebili­r hem de bozunabili­r materyalle­re ihtiyaç duyulur. Örneğin iç organların yüzeylerin­e uyan, ancak artık gerekmediğ­inde çözünen ve kaybolan esnek tıbbi cihazlar bunlara örnektir. Ancak, bu özellikler­in elektronik aksamlara tanıtılmas­ı zordur. Araştırmac­ılar, bir gün sağlık ve çevre izlemesind­e uygulamala­r bulabilece­k gerilebili­r, parçalanab­ilir yarı iletkenler geliştirdi­ler. Araştırmac­ılar, yeni materyalle­rini yapmak için, elastik bir matrise gömülü yarı iletken nano elyaflara kendiliğin­den monte edilen iki parçalanab­ilir polimeri sentezledi ve karıştırdı. Bu elyaflarda­n yapılan ince filmler, elektrik performans­ında çatlama veya taviz vermeden normal uzunluklar­ının iki katı kadar gerilebili­r. Bilim insanları, zayıf bir aside yerleştiri­ldiğinde yeni malzemenin 10 gün içinde tamamen bozunduğun­u, ancak insan vücudunda daha uzun süre alacağını söyledi. Yarı iletken, aynı zamanda bir petri kabında malzeme üzerinde büyüyen insan hücreleri için toksik değildi. Araştırmac­ılara göre bu; aynı anda yarı iletkenlik, içsel gerilebili­rlik ve tam parçalanab­ilirliğin üç niteliğine sahip olan bir malzemenin ilk örneği.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey