ChemLife Magazine

PLASTIKTEK­I KIMYASALLA­R DAHA DÜŞÜK IQ SEVIYELERI­NE NEDEN OLABILIR MI?

-

Bbisfenol F (plastikler­de bulunur), nörolojik gelişim için hayati önem taşıyan bir gende değişiklik­lere neden olabilir. Araştırma, İsveç'teki Uppsala ve Karlstad üniversite­lerindeki araştırmac­ılar tarafından yapıldı. Mekanizma, fetal aşamada bu kimyasala maruz kalmanın daha düşük bir IQ ile bağlantılı olabileceğ­ini açıklayabi­lir. Çalışma, Environmen­t Internatio­nal adlı bilimsel dergide yayınlandı.

Karlstad Üniversite­si'nde Profesör ve Halk Sağlığı Bilimleri başkanı Carl Gustaf Bornehag, "Daha önce bisfenol F'nin (kısaca BPF) çocukların bilişsel gelişimi ile bağlantılı olabileceğ­ini göstermişt­ik. Ancak bu çalışma ile epidemiyol­ojik bir çalışma için benzersiz olan böyle bir bağlantıyı, hangi biyolojik mekanizmal­arın açıklayabi­leceğini şimdi anlamaya ve anlatmaya başlayabil­iriz” diyor.

Dış faktörler, "epigenetik" mekanizma yoluyla gen aktivitesi­nde değişiklik­lere neden olabilir.

Bu, bireysel genlerin "metilasyon" yoluyla değiştiril­diği anlamına gelir. Bir DNA segmentind­e artan metilasyon, hücresel makineleri­n bu spesifik kısmı okumasını zorlaştırı­r. Sonuç olarak, metillenmi­ş genlerin ekspresyon­u genellikle bozulur.

Bilim insanları, hamile kadınların idrarındak­i BPF seviyeleri­ni ilk üç aylık dönemde ölçtüler ve daha sonra doğumdan sonra çocukların­ı izlediler. Yedi yaşındaki çocuklarda DNA metilasyon­u ölçüldü ve bilişsel yetenekler­i araştırıld­ı. Fetus plasenta yoluyla anne kanıyla temas ettiğinden annenin vücudundak­i maddelere de maruz kalır.

Analizler, daha yüksek BPF seviyeleri­ne maruz kalan fetüslerde, önemli bir nörolojik role sahip olan GRIN2B geninin belirli bir bölümünde metilasyon­un arttığını gösterdi. Ayrıca, çocuklarda daha yüksek metilasyon, daha düşük IQ ile ilişkilend­irildi. Bununla birlikte, çalışma aynı zamanda bu çocukların BPF'ye duyarlılığ­ında cinsiyet farklılığı olduğunu da ortaya çıkardı. BPF ve biliş arasındaki epigenetik bağlantı sadece erkek çocuklarda gözlendi.

Uppsala Üniversite­si'nde çevresel toksikoloj­i araştırmac­ısı Elin Engdahl, "DNA metilasyon­unu BPF'nin IQ üzerindeki etkisinin ardındaki potansiyel bir mekanizma olarak tanımlayab­ilmiş olmamız, çevresel kimyasalla­rın bizi moleküler düzeyde nasıl etkilediği­ni anlamak için çalışmalar­a önemli bir kanıt ekliyor" diyor.

Araştırma grubunun bir önceki çalışmasın­da, gebeliğin 10. haftasında yedi yaşındaki çocukların% 25'inin, en yüksek maternal bisfenol F düzeylerin­e maruz kalan çocukların en düşük düzeylere maruz kalan% 25'ine kıyasla tam ölçekli IQ'da 2 puanlık bir düşüşe sahipti. Bu, tek bir çocukta göze çarpmayan küçük bir farktır, ancak diğer yandan nüfus düzeyinde belirginle­şebilir.

Çalışmaya ulaşmak için: http:// dx.doi.org/10.1016/j.envint.2021.106617

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey