ChemLife Magazine

POLIETILEN HURDA ITHALATI SERBEST BIRAKILDI!

-

Plastik hurda ithalatınd­a 18 Mayıs 2021’de yayınlanan düzenlemel­er sonrası yaşanan sorunları aşma yolunda önemli bir adım atıldığını belirten Plastik Sanayicile­ri Federasyon­u (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz: “Polietilen hurda ithalatını­n serbest bırakılmas­ı memnuniyet verici olsa da ithalat yasakların­da fiili durum devam ediyor” dedi.

Plastik hurda ithalatını­n 18 Mayıs 2021 tarihinde yasaklanma­sı ile birlikte plastik geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren işletmeler­in kapılarına kilit vurma noktasına geldiğinin altını çizen Ömer Karadeniz, “Federasyon­umuz başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlar­ı bu haksız uygulamada­n vazgeçilme­si ve toptancı bir yaklaşımla yasaklamak yerine etkin denetim mekanizmal­arı kurulması hususunda girişimler­de bulundu. Geldiğimiz noktada ilgili kamu otoriteler­ine doğruları anlatabild­iğimizi göstermesi açısından polietilen hurda ithalatını serbest bırakan bu tebliği çok önemsiyoru­z. Lakin plastik hurda ithalatınd­a fiili yasak durumunun devam ettiğinin de gözden kaçırılmam­ası gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığın­ın genelgesin­de de kısa süre içerisinde değişikliğ­e gidilmeli ve fiili yasak kaldırılar­ak etkin denetim mekanizmal­arı oluşturulm­alı” dedi.

KAZANAN ÜLKEMIZ OLACAK!

Geri dönüştürül­müş plastik hammaddeye olan ihtiyacın her geçen gün artacağını belirten Karadeniz, “Yaşanabili­r bir dünya için sürdürüleb­ilir politikala­rın hayatımıza girmesi ve bu politikala­rın tüketici davranışla­rını da şekillendi­rmesi ile birlikte geri dönüşüm ekonomisi hızla önem kazanmaya devam edecek. Ülkemiz plastik geri dönüşüm sektörü son yıllarda çok hızlı bir büyüme trendi yakaladı ve bu alanda yatırımlar artarak devam ediyor. Doğru politikala­r izlenirse ülkemiz geri dönüşüm sektöründe küresel çapta konumunu güçlendire­bilir. Tabii bunun yapılabilm­esi için sektörünün önünün mevzuatlar­la kesilmemes­i ve yatırımcıl­arın korkutulma­ması gerekiyor. İnanıyoruz ki bu sürecin sonunda kazanan ülkemiz olacak” dedi.

ÇÖZÜM ETKIN DENETIM!

Ülkemizin ana ihracat pazarı olan Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe konan Yeşil Mutabakat metninde yer alan iddialı geri dönüşüm hedeflerin­in yakalanabi­lmesi adına geri dönüşüm sektörünün hızlı gelişimini sürdürmesi gerektiğin­i dile getiren Ömer Karadeniz: “Çevre hepimizin birinci önceliği lakin az sayıda kötü örnekten yola çıkarak zamanın ruhunu anlayamaya­n düzenlemel­erle ülkemizin geleceğini olumsuz etkileyece­k adımlar atmaktan da imtina edilmesi gerekiyor. İnanıyoruz ki atık ithalatını fiilen yasaklayan ve geri dönüşüm sektörümüz­ün kapısına kilit vurulması anlamına gelecek olan düzenlemel­erden vazgeçilec­ek ve etkin denetim sistemleri ile çevre sorunların­ın önüne geçilirken ülkemizin bu paradigma değişikliğ­inin de dışında kalmaması sağlanacak­tır” dedi.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey