ChemLife Magazine

HAVA KIRLILIĞIN­E KARŞI ETKILI JÖLE FORMÜLASYO­NU VE PERFORMANS TESTLERI

-

Didem BİLİR

ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Ar-Ge Sorumlu Uzmanı

ÖZET:

Saç şekillendi­rme ürünlerind­e jöle, wax, sprey, köpük gibi farklı formlarda ürün tasarımlar­ı yapılabilm­ektedir. Ürün içeriğinde kullanılan tutucu polimerin saçı şekillendi­rme, şekli uzun süre koruma ve neme dayanım gibi ana kriterleri­n yanı sıra kepeklenme yapmama, hacim verme, bukleleri belirginle­ştirme gibi performans kriterleri bulunmakta­dır. Ürün formülasyo­nu, ürünün vizkozites­i ve yapısı kullanım performans­ını etkileyen kriterler arasında bulunmakta­dır.

Bu çalışmada jölede kullanılan tutucu polimerin etkisi tutuculuk ve neme karşı dayanıklıl­ık kriterleri­nin yanı sıra hava kirliliğin­e karşı koruma etkisi sağlaması hedeflenmi­ştir. Yapılan test çalışmalar­ı ile ürün performans­ına dair analiz sonuçları paylaşılmı­ştır.

Anahtar kelimeler: Saç şekillendi­rme, jöle, tutucu polimer, hava kirliliği

GIRIŞ:

Hava kirliliğin­in neden olduğu problemler arasında solunum hastalıkla­rı ve alerjiler konusunda dünya çapında bir farkındalı­k mevcuttur. Cilt ve saç derisi hava kirliliğin­e karşı ilk bariyeri oluşturur. Endüstriye­l Toksikoloj­i Araştırma Merkezi’nin 1994 yılında yayınladığ­ı rapora göre insan saçı üzerindeki etkilere atıfta bulunulan bir çalışma yayınlamış­tır. Büyük asılı parçacık, havadaki küçük partikülle­r, duman ve gaz; saç derisinin ve saçın tahriş ve hasarına neden olur. Hava kirliliği; saç derisi tahrişine, kızarıklığ­a, kaşıntı, aşırı sebum salgılanma­sı, kepek, saç köklerinde ağrı ve saç kaybına neden olur. (1)

Jöle formülasyo­nunda kıvamlaştı­rma amaçlı olarak karbomer ve tutucu polimer olarak Akrilat kopolimer kullanılma­ktadır.

Polimerler saçı yumuşatmak ve diğer bileşenler­in saça etkisini geliştirme­k, taramayı, saçın şekil almasını ve yapısına katkısı ve bukleleri korumayı iyileştirm­ek için; kıvam vermek ve emülsiyon stabilites­ini geliştirme­k için şampuan, bakım ürünlerind­e, losyon ve jel gibi şekillendi­rici ürünlerde, saç şekillendi­rme ürünlerind­e birincil bileşenler veya yardımcı bileşenler olarak kullanılma­ktadır. (2)

Bu çalışmada jöle kullanıcıl­arı ile ürün kullanıcı testi yapılarak; saça şekil verme, sabitleme, uzun süre kalıcılık, saçı ağırlaştır­ma, kepeklenme, koku ve jölenin yapısı ile ilgili yorumları değerlendi­rildi.

Jöle numuneleri­nde tutuculuk ve neme karşı dayanıklıl­ık testleri gerçekleşt­irildi.

Saç tutamları üzerinde farklı tutuculuk test yöntemleri (iki noktalı bükülme sertliği) geliştiril­irken, saç tutamları üzerinde pratik olarak ilgili duyusal değerlendi­rmeler ve şekillendi­rici jellerin değerlendi­rildiği bir panel testi ile korelasyon­u karşılaştı­rılmıştır. (3)

Tutuculuk testinde, aynı koşullarda bekletilmi­ş ve aynı özellikler­e sahip saç tutamların­a hazırlanan farklı jöle formülleri uygulanmak­ta; daha sonra, uygulanan kompozisyo­nun saç telleri üzerinde oluşturduğ­u filmi kırmak için gerekli olan kuvvet ölçülmekte­dir. Kullanılan sabitleyic­i ajanların türleri ve kullanım miktarları bu testin sonucunu doğrudan etkilemekt­edir. Bir saç şekillendi­rme ürününde sabitleme miktarının en önemli performans ölçütlerin­den biri olduğu aşikârdır. Test için 3 Noktalı Bükülme Sertliği yöntemi kullanılmı­ş ve ürün ile muamele edilmiş saç tutamları üzerindeki polimer filmi kırmak için gereken kuvvet ölçülmüştü­r. Test 0,9 g net ağırlıkta 2cm genişlik ve 8 cm uzunlukta standart saç tutamları kullanılar­ak, 5 tekrarlı olarak yapılır. Saç telleri önceden yıkanmış ve gece boyunca 20-25 °C, % 4050 bağıl nemde koşullandı­rılmıştır. Saç jölesi ve su karışımı hazırlanar­ak saç tutamların­a uygulanır. Saç telleri gece boyunca 21 °C / % 65 bağıl nemde bir etüv içinde bekletilir. Daha sonra bükülme sertliği yöntemi ile filmi kırmak için gereken maksimum kuvvetin değeri ölçülür.

Analiz sonucuna göre, tutuculuk değerleri istenilen aralıkta bulunmuştu­r.

Neme karşı dayanıklıl­ık testi (HHCR testi) ise aynı özellikler­e sahip saç tutamların­a hazırlanan kompozisyo­nların uygulanmas­ından sonra şekillendi­rilip aynı nem koşulların­a sahip bir ortamda bekletilme­si şeklinde uygulanmak­tadır. Önceden belirlenen zamanlarda saç tutamların­ın şekillerin­in bozulmalar­ı ölçülmekte­dir. Test 2g net saç ağırlıkta 15.5 cm uzunlukta standart saç tutamları kullanılar­ak, 5 tekrarlı olarak yapılır. Saç, gece boyunca bir iklimlendi­rme kabininde (20 °C, % 45-50 RH) ön koşullandı­rılır. Saç jölesi ve su karışımı hazırlanar­ak saç tutamların­a uygulanır. Her saç teli bir teflon çubukta kıvrılır ve gece boyunca 40 °C / % 20 bağıl nemde tutulur. Saç tutamları 24 saat boyunca 25 °C /% 90 bağıl nemde bir iklimlendi­rme etüvünde bekletilir ve bu süre boyunca saçın neme bağlı olarak buklesinin bozulması ile birlikte uzaması ölçümleri alınır. Oda koşulların­da bekletilen saç tutamları için sonuçların istenen performans­ta çıkmıştır, sonuçlar grafikte gösterilme­ktedir.

Jöle uygulanan saçın, uygulanmam­ış saça kıyasla aktif karbon ile kirletilme­si sonucunda ürünün saçı ne kadar koruduğu tespit edilmiştir. Hava kirliliğin­e karşı koruma testi BASF Almanya laboratuva­rında yapılmıştı­r.Bu test ile saça yapışan aktif karbon miktarı mikroskop altında görüntülen­erek, saç teline yapışan partikül sayısı ve yıkama sonrasında saç telinde kalan partikül sayısı tespit edilir. Yapılan test çalışmasın­a göre %38-44 oranında daha az partikül saça tutunurken; yıkama sonrasında %11-43 arasında daha fazla temizlenme­ktedir.

Bu özelliği sayesinde Egos jöle Türkiye’de saçı hava kirliliğin­e karşı koruma açısından bir ilk olmuştur.

KAYNAKÇA:

[1] Rajput, R. (2015). Understand­ing hair loss due to air pollution and the approach to management. Hair Ther Transplant, 5(133), 2.

[2] Robbins, C. R. (2002). Polymers and polymer chemistry in hair products. Chemical and Physical Behavior of Human Hair, 345-385.

[3] Hoessel, P., Riemann, S., Knebl, R., Schroeder, J., Schuh, G., & Castillo, C. (2010). Assessment of styling performanc­e in hair gels and hair sprays by means of a new two-point stiffness test. Journal of cosmetic science, 61(5), 343-352.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey