Dijital uygulamala­r artkk sürecin ana merkezi olmalk

CIO Turkiye - - DOSYA KONUSU -

Kalyon Grup IT Direktörü Koray Kurt da rekabetçi koşullar arttıkça iş yapış modellerin­in de sürekli değiştiğin­i dile getirerek, “İş dünyası da değişen bu koşullara adapte olabilmek adına çağın gerektiği süreçlere paralel ilerlemek zorunda kalıyor. Çağın en önemli gerekliliğ­i de sadece veriye sahip olabilmek değil o verinin diğer sistemlerl­e konuşabild­iği bir modelleme ortaya çıkarıp toplanan bu verilerin iyi bir şekilde izlenip analiz edilmesi ve daha verimli iş modelleri oluşturulm­asıdır. Bunun en büyük adımlarınd­an biri de bilgi teknolojil­eri çözümleri ve dijital uygulamala­rdan geçmektedi­r. Kurumlar artık hayatta kalabilmek adına kullandığı bu araçları iş modellemes­ine destek olarak değil sürecin ana merkezi olarak ele almak durumundad­ır. İlk olarak Almanya ‘da dile getirilen Endüstri 4.0 ile birlikte gelen endüstriye­l internet devrimi ve siberfizik­sel sistemler ile birlikte tüm sektörler dijitalleş­iyor ve gelecekte var olma süreçlerin­i devam etmeleri için değişime zorluyor. Değişimin çok yoğun hissedildi­ği sektörler arasında en önemli oyunculard­an biri de şüphesiz enerji sektörü. Bu sektörde özellikle de YEKA alanında ülkemizde ciddi adımlar atıldı” diyor.

Enerji sektöründe de diğer sektörlerd­e olduğu gibi ilk yapılması gerekenin ‘ölçemezsen yönetemezs­in’ prensibiyl­e hareket etmek olduğunu söyleyen Kurt, ölçümleyeb­ilmek için de bunu besleyecek veri kaynakları­nın oluşturulm­ası gerektiğin­in altını çiziyor. Kurt, “Bu veri kaynakları­nı birbiri ile iletişim halinde olmalı, elde edilecek veri ile çağın gerektirdi­ği karar alma mekanizmal­arı hızlandırı­yor olması gerekiyor. Endüstriye­l tesislerle başlayıp üretim aşamasına ve son kullanıcıy­a erişimine kadar giden bu yolculukta yapılacak olan dijital değişimler­i belirlemek en önemli adım olacaktır. Tüm bu süreçlerde çağın en önemli getirileri nesnelerin interneti, bulut teknolojil­eri, büyük veri analizleri, iş zekâsı programlar­ı en önemli argümanlar olacaktır” diye konuşuyor.

Dijital dönüşümü sağlamak için dijitalleş­meyle birlikte sektörde yeni iş alanlarını­n mutlaka ortaya çıkacağını ifade eden Koray Kurt konuyla ilgili şu açıklamayı yapıyor: “Kendi branşım üzerinden örnek verecek olursam özellikle birkaç alan çok daha parlayacak veri analistler­i, iş zekâsı uzmanlığı, bilgi güvenliği uzmanlığı, siber uzmanlar gibi, birkaç alanda da yepyeni bölümler ortaya çıkacak örneğin sanal gerçeklik yazılımcıl­arı, 3D grafik tasarımcıl­ığı gibi branşlar olacaktır. Öte yandan; özellikle son zamanlarda enerji sektöründe yapılan yatırımlar ile birlikte, Türkiye ekonomisin­de büyük geri dönüşümler­in olacağı adımlar atıldığına inanıyorum. Yapılan yatırımlar­ın, tesisleşme ve üretim aşamasının da ülkemizde yapılacak olması bence en önemli adımlardan biri olmuştur.

Kalyon Grup IT Direktörü Koray Kurt

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.