T-HOS ile Gecikmiş Alacak Yönetim Operasyon Verimliliği maksimum seviyeye ç×k×yor

CIO Turkiye - - GIRIŞ -

Hukuksal iş süreçlerini tek bir platformda, birbirine entegre biçimde sunan T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemi’ni anlatan T-HOS Kurumsal Projeler Direktörü Mehmet Mert, “T-HOS sayesinde Türkiye çap×ndaki sözleşmeli hukuk bürolar×n×z× sisteminize dâhil ederek tüm bilgi paylaş×m×n× dijitalleştirme imkân×na kavuşuyorsunuz” diyor.

Kurumlara gecikmiş alacaklar×n yönetim operasyonu için verimliliği art×racak çözüm sunan T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemi, hukuksal iş süreçlerini tek bir platformda topluyor. T-HOS Kurumsal Projeler Direktörü Mehmet Mert, T-HOS Hukuk Otomasyon Sistemi’ni anlat×rken özellikle bir kurumun tüm dava, icra, dan׺manl×k gibi hukuksal iş süreçlerinin tamam×n× tek bir platformda uçtan uca yönetebildiği bir sisteme vurgu yap×yor. Mert, “Bu yaz×l×m platformunun içerisinde ana hukuksal modüllere ( dava, icra, dan׺manl×k ) ek olarak destekleyici operasyonel modüller yer almakta. Bu modüller; İş Takibi, Masraf ve Avans Yönetimi, Doküman Yönetimi, Raporlama, Takvimler ve sistemin tüm parametreleri ile yetkilerini yönetmenizi sağlayan Yönetim Modülleri. T-HOS sayesinde Türkiye çap×ndaki tüm sözleşmeli hukuk bürolar×n×z× da sisteminize dâhil ederek tüm bilgi paylaş×m×n× dijitalleştirme imkân×na kavuşuyorsunuz, bu sayede aradaki tüm telefon ve e-mail trafiğini tamamen ortadan kald×rm׺ oluyorsunuz. Web ve mobil tabanl× bir sistem olduğu için verilerinize dünyan×n herhangi bir yerinden mobil cihazlar×n×z ile her an ulaşabiliyorsunuz” diyor. T-HOS’UN sektör bağ×ms×z talep edilen bir ürün olduğunu ifade eden Mehmet Mert, tüm sektörlerin hukuksal operasyonlar× oldu- ğunu ve bu yüzden de her sektör taraf×ndan tercih edildiğini belirtiyor. “Bankalar, sigorta şirketleri, elektrik-su-doğalgaz-telko gibi fatural× sistemlerde çal׺an şirketler gibi yoğun olarak hukuksal ve gecikmiş alacak yönetim operasyonu yapan kurumlar daha fazla talepte bulunabiliyor. Örneğin; şirket ana sisteminden T-HOS’A tüm veriler (Borç bilgileri, borçlu bilgileri, ilgili evraklar vb.) insan eli değmeden otomatik olarak aktar×l×r” diyen Mert, T-HOS üzerinden hukuk bürolar×na dosya atamalar×n×n insan eli değmeden otomatik olarak gerçekleştiğini, bu sayede de sorunlu alacaklar×n operasyon sorumlusu olan hukuk bürosuna h×zl× bir şekilde iletilerek minimum zamanda tahsilat sürecine başland×ğ×n× anlat×yor.

“Tahsilat verimini yüzde 100’ün üzerinde art×rma imkân×”

Mehmet Mert şöyle devam ediyor: “İdari ya da yasal takip sürecinde T-HOS tüm tahsilat kanallar×ndan tahsilat kabiliyetine sahip. T-HOS içerisinde yer alan dinamik oluşturulan ve yönetilen iş ak׺lar× sayesinde kullan×c×lar×n herhangi bir iş ad×m×n× atlamas× imkâns×z. Tahsilata yönelik verimli iş ad×mlar×n× sistem ölçer ve size rapor olarak sunar. Bu sayede tahsilata yönelik verimli iş ad×mlar×n× uygulayarak tahsilat veriminizi yüzde 100’ün üzerinde oranlarda art×rabilirsiniz. Özetle T-HOS, tahsilat h×z×n×z× art×rarak tahsilat maliyetlerinizi minimuma indirirken tahsilat verimliliğinizi de maksimum seviyeye ç×kartm׺ olur.”

Mehmet Mert T-HOS Kurumsal Projeler Direktörü

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.