QNB Finansbank’ın IFRS 9’da tercihi SAS oldu

CIO Turkiye - - GÖRÜŞ -

IFRS 9 projesinde SAS ile birlikte çal׺an QNB Finansbank’×n Risk Yönetimi Başkan× Zeynep Ayd×n Demirk×ran, bu tercihte önemli kriterlerden birinin iki ekibin birbirini anlamas× olduğunu söyledi. Demirk×ran, “Daha önceden de SAS’×N farkl× ürünlerinin projelerini uygulamaya alm׺t×k. Bu nedenle SAS’A güvenimiz tam. Ürün performanslar× da çok güçlü. Bugün 45 dakika içerisinde raporlar× ç×karabilir hale geldik” dedi.

IIFRS 9’un zorunlu bir uygulama olacağ×n× uzun süredir bildiklerini söyleyerek sözlerine başlayan QNB Finansbank Risk Yönetimi Başkan× Zeynep Ayd×n Demirk×ran, Avrupa’da bu çal׺malar×n çok önceden başlad×ğ×n× belirtti. BDDK’N×N IFRS 9’un uygulamaya al×nacağ×n× makul bir süre b×rakarak kendilerine deklare ettiğini söyleyen Demirk×ran, bu anlamda ani ve h×zl× bir süreç ile karş×laşmad×klar×n× vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü; “Pek çok banka için bu süreç zaten bekleniyordu. Dünyas×nda hiç model olmayan, bu tür çal׺malara al׺×k olmayan bankalar için haz×rl×k süresi biraz daha k×sa ve sürpriz olmuş olabilir. Ancak bizim gibi modellerle iş yapmaya al׺m׺ bankalar için daha kolay oldu. Eski karş×l×k dünyas×n×n riske duyarl× bir yap×s× yoktu. Standart oranlar üzerinden bir hesaplama yap×l×yordu ve bu hesaplamada nominal

büyüklükler belirleyiciydi. IFRS 9 ile birlikte en başta müşterinin ve ürünün riskliliği, teminat durumu, ürüne özel birtak×m spesifikasyonlar, vade ve bunun üzerine ileriye dönük beklentilerin olduğu bir dünyaya geçildi. Dolay×s×yla riske duyarl× bir karş×l×k hesaplama yöntemine kavuşmuş olduk”

“SAS ile içimiz rahat”

Ocak 2018’de IFRS 9’un resmi hale gelmesiyle birlikte QNB Finansbank olarak ‘Biz neredeyiz? Ne tür eksiklerimiz var? Nerelerde art×lar×m×z var ve nelere yat×r×m yapmal×y×z?’ gibi temel sorular×n yan×tlar×n× içeren bir analiz yapt×klar×n× aktaran Demirk×ran: “Bu analiz süreci 2016’n×n 3. çeyreğine rastl×yor. Banka olarak, modelleri çok fazla kullan×yoruz ve oldukça gelişmiş bir analitik altyap×m×z var. Basel gereksinimlerine uyum konusunda ciddi bir yat×r×m yapm׺t×k ve bu yüzden majör bir eksiğimiz yoktu. Ancak elbette Basel modelleri ile IFRS modelleri ayn× şeyler değil. Çal׺malar×m×zda modelleri s×f×rdan geliştirmek yerine, var olan× daha makroyu yans×tacak şekilde dönüştürmeye odakland×k. Bu süreçlerin olabildiğince otomatik hale gelmesi önemliydi ve buna uygun olarak; banka sistemleriyle uyumlu, teknik yeterlilik anlam×nda uygun, gerekli esnekliği sağlayabilen, sürekli değişime izin veren bir yaz×l×mla ilerleyeme karar verdik. Ayr×ca, bunlar bizimle yaşayacak modeller. Dolay×s×yla bizim bununla ilgili sürekli destek alabilmemiz gerekiyordu. İçimizi rahat ettirecek bir firman×n olmas× her şeyden önemliydi. Dolay×s×yla SAS ile yola ç×kt×k.”

“Bugün 45 dakika içerisinde raporlar× ç×karabilir hale geldik”

IFRS 9 projesine başlamadan önce de SAS’×N model geliştirme anlam×nda birtak×m ürünlerini kulland×klar×n× ifade eden Zeynep Ayd×n Demirk×ran, “Bizim için iki ekibin birbirini anlamas× önemli bir kriter oldu. Lokal ekipten çok fazla destek ald×k, hala da al×yoruz. Ürün de yapmak istediklerimizi kolay bir şekilde uygulayabildiğimiz, performans anlam×nda güçlü bir ürün, zira bunun avantajlar×n× da görüyoruz. Bugün 45 dakika içerisinde raporlar× ç×karabilir hale geldik. Ay sonu kapand×ktan sonra ertesi gün raporlamam×z× yapabiliyoruz. Buna ek olarak projemizin en önemli faydalar×ndan biri IFRS 9 süreci içerisinde yer alan; veri yönetimi, ECL hesab×, raporlama gibi tüm faaliyetlerimizi tek bir platform üzerinden, uçtan uca yönetmek oldu. SAS çözümlerinin esnek ve çevik simülasyona sahip olmalar×, bellek içi ve paralel olarak hesaplama ile efektif işlem süreleri sağlamalar× ve zenginleştirilmiş rapor ekranlar× ve grafikleri ile kullan×c× dostu bir platform oluşturduk” şeklinde konuştu.

“IFRS 9 projesinin başar×s×, SAS ile yeni projelerde birlikte çal׺may× getirdi”

2008 öncesine göre IFRS 9’daki en büyük değişiklik, makro beklentilerin modellere entegre edilmesi ve ayr×lan karş×l×klar×n farkl× senaryolar alt×nda nerelere gidebileceği noktas×nda bankan×n beklentisini ortaya koymas× oldu. Risk modellerini farkl× amaçlarla zaten kulland×klar× için bu kavramlar×n pratiklerinde olduğunu ve bu sayede riske dayal× karş×l×k hesaplama modeli olan IFRS 9’a geçmenin kendileri için oldukça kolay olduğunu aktaran Zeynep Ayd×n Demirk×ran, “Daha önceden de SAS’×N farkl× ürünlerinin projelerini de uygulamaya ald×k. IFRS 9’da elde ettiğimiz başar× da yeni projelerde birlikte çal׺may× getirdi. Ayr×ca IFRS dünyas×nda bu modellerin canl× tutulmas× için bu modellerin performans×n× daha etkin daha h×zl× izleyebilecek bir ürüne ihtiyac×m×z vard×, orada da yine SAS Model Manager’× kurmaya başlad×k. O projenin de sonuna geldik. Dolay×s×yla SAS’A güvenimiz bu noktada tam oldu.”

Zeynep Aydın Demirkıran QNB Finansbank Risk Yönetimi Başkan×

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.