İş Bankas×’n×n başar×l× IFRS 9 sürecine SAS imzas×

CIO Turkiye - - ETKINLIK -

Kredi karş×l×klar×n×n daha kolay ve gerçekçi bir şekilde hesaplanmas×na olanak veren IFRS 9 standard× kapsam×nda SAS ile ortak bir proje hayata geçiren Türkiye İş Bankas×, bugün tüm IFRS 9 süreçlerini otomatik olarak yönetiyor. Türkiye İş Bankas× Genel Müdür Yard×mc×s× Hakan Aran, “IT projelerinin doğas×n× bilen ve tecrübe eden biri olarak bu büyük çapl× projeyi sorunsuz bir şekilde tamamlad×ğ× için SAS’A teşekkür ediyoruz. Bizce bu kesinlikle bir başar× hikâyesi” diyor.

2008’de yaşanan büyük ekonomik krizin ard×ndan kredi karş×l×klar×yla ilgili ortaya ç×kan eleştiriler doğrultusunda hayat×m×za giren IFRS 9, kredi karş×l×k oranlar×n× gerçeğe çok daha uygun değerlerle ölçmeyi mümkün hale getiriyor. 1 Ocak 2018 itibariyle bankalar×n öncelikli gündem maddesi haline gelen IFRS 9, bu tarihten sonra üzerinde daha fazla düşünülen konu oldu. Türkiye İş Bankas× Genel Müdür Yard×mc×s× Hakan Aran, IFRS 9 konusuna neredeyse 2015’ten bu yana değindiklerini ve 2016 y×l×n×n Temmuz ay×nda bu konu özelinde bir analize başlad×klar×n× belirtiyor. SAS ile ortak yürüttükleri bu proje sayesinde IFRS 9 standard×na haz×rl×kl× olduklar×n× vurgulayan Aran, bu nedenle standard×n resmileşmesinin ard×ndan çok şaş×rmad×klar×n× ifade ediyor. 2008 krizinde kredi karş×l×klar×n×n hesaplanmalar×nda mevcut muhase-

be standartlar×n×n yeterli bulunmad×ğ×n× söyleyen Aran, “Ben asl×nda IFRS 9’u, doğal zekan×n yapay zeka ile rekabeti olarak nitelendiriyorum. Yapay zeka doğal zekay× biraz daha detayl× düşünmeye yöneltti ve sadece geçmişle bugün aras×nda olanlar× değil, bugünden sonra olacaklar× da dikkate alarak muhasebeleştirme konusunu öğretti. IFRS 9, bir kredi verildiği anda hiçbir sorun olmamas×na rağmen ileride makroekonomik göstergelerde veya müşterinin mali durumunda bozulma beklentisi, enflasyonda ya da kurlarda art׺ öngörüsü varsa, tüm bu gelişmeleri de dikkate alan bir muhasebe ve karş×l×k yaklaş×m×n× zorunlu k×l×yor. Dolay×s×yla IFRS 9, tüm risk ve karş×l×k hesaplamalar×na sadece geçmişi değil gelecek öngörülerini de katan ak×ll× bir standart” şeklinde konuşuyor.

“Tüm IFRS 9 süreçlerimizi otomatik olarak yönetiyoruz”

Bu süreçte bir denetim şirketinden dan׺manl×k hizmeti ald×klar×n× ve eş zamanl× olarak da SAS’×N hesaplama motorlar×n× kulland×klar×n× kaydeden Aran proje detaylar×n× şöyle aktar×yor: “Normal şartlarda kredinin verildiği gün veya her taksitin aksamadan ödendiği durumda kimse o kredinin takibe düşme olas×l×ğ×n× hesaplamaz, hesaplasa muhasebesini yapmay× düşünmez. Ancak IFRS 9’da kredinin verildiği günden kapand×ğ× son güne kadar her gün böyle bir hesaplaman×n yap×lmas× ve buna karş×l×k muhasebelerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu karş×l×klar da değişen şartlara bağl× olarak her gün art×p azalabiliyor. Bu noktada biz de SAS ile yapt×ğ×m×z proje kapsam×nda; verileri SAS’A aktar×yoruz ve oradan gelenlerle kendi hesaplar×m×z× yap×yoruz.” IFRS 9’un banka yönetimi aç×s×ndan önemini ve faydalar×n× da anlatan Hakan Aran, banka yönetimi için riskleri bu hassasiyet düzeyinde bilmenin ve bilerek hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Aran, “IFRS 9’dan önce de her gün raporlar üretiliyordu. Ancak gelecekle ilgili öngörüler banka bilançosuna bu netlikte yans×t×lam×yordu. Şimdi banka yönetimi daha güvenli bir şekilde hareket edebiliyor. Bu, her seviyede çok kritik kararlar×n al×nmas×n× kolaylaşt×r×c× bir etken. IFRS 9 sistemin şeffaf hale gelmesini sağlad×, sistematik riskleri ve ani sorunlar× önceden engelleme imkân× verdi. Bence amac×na da uygun, herkesin kendisini daha rahat hissettiği bir sistem oldu” diye konuşuyor. Şu anda tüm süreçlerinin otomatik olduğunu söyleyen IFRS 9’un manuel yap×labilecek bir iş yükü olmad×ğ×n× özellikle vurgulayan Hakan Aran, “Manuel iş yapanlar× gördükçe zaten hangi konuya öncelik vermeniz gerektiğini görüyorsunuz. SAS ile birlikte tamamlad×ğ×m×z proje sayesinde Türkiye İş Bankas×’nda süreci, her şeyin arka planda otomatik olarak çal׺t×ğ×, 10 gün içerisinde haz×rlanan ve 10 gün sonras×nda ince rötuşlar× yapt×ğ×m×z ve diğer iştiraklerden gelen bilgilerle karş×laşt×rd×ğ×m×z, tek platform üzerinden, uçtan uca yönetebildiğimiz daha basit bir süreç haline getirdik” diyor.

“IFRS 9 gibi regülatif işlerde endüstri standard×n× kullanmakta fayda olduğuna inan×yoruz”

Endüstri standartlar×nda bir uygulama olan IFRS 9’un avantajlar×na da değinen Aran, “Şu anda tüm dünyada kullan×lan bir yöntemi uyguluyoruz ve sonuçlar×n× BDDK’YA gönderiyoruz. Bu tür regülatif işlerde endüstri standard×n× kullanmakta fayda olduğunu düşündük. Bunu en iyi SAS ile gerçekleştireceğimize inand×ğ×m×z için de SAS’× seçtik. Aç×kças× gördüğüm en iyi IT projesi oldu ve çok olumlu sonuçlar elde ettik. IT projelerinin doğas×n× bildiğim için bu kadar büyük çapl× bir işin böylesine sorunsuz bir şekilde tamamlanmas×n× önemli bir art× olarak değerlendiriyorum. Bu noktada SAS’A ve ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle bir başar× hikâyesi diyebilirim. Türkiye İş Bankas×’nda 2 bin 500 adam/günlük bir efor harcand×. Dört dörtlük bir tak×m çal׺mas× oldu. Benim de özümseyerek ve s×k s×k sorgulayarak yürüttüğüm bir proje oldu, bana da çok şey öğretti” şeklinde konuşuyor.

Hakan Aran Türkiye İş Bankas× Genel Müdür Yard×mc×s×

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.